DE BUMA-KIP ZONDER KOP

Hoewel we het allemaal [zouden moeten] weten op basis van jarenlange ervaringen, blijft het elke keer weer ook bij mij verbazing wekken hoe dik de plaat voor de kop van vooral politici blijkt te kunnen zijn.
bumaHet bewijs daarvan levert CDA-nerd Sybrand Buma in een opiniestuk in de Volkskrant van 28-08 jl. , getiteld “Word eindelijk wakker voor de dreiging van buitenaf”. Ja, dat is even schrikken!
Het roept het beeld op van [om er maar een paar te noemen] de kleine Bush en zijn puppet Colin Powell, die de As van het Kwaad voor ons uittekenden. Andere”puppets”, waaronder de momenteel zakken tekort komende om te vullen Balkenende deden dat ook door op de Tony Blair-manier Nederland de Irak-oorlog in te loodsen en Afghanistan deed leren kennen en proeven.
Het “toeval” wil, dat Balkenende van dezelfde politieke religie was als Buma  is. In dat opzicht is het nauwelijks verrassend, dat Buma een verhaal afsteekt wat in grote lijnen past op dat van Jan-Peter Onbenul. Je zou het iets als “oude kogels in nieuwe lopen” kunnen noemen.
Er is, zo viel mij op, zowel bij politiek als journalistiek een trend ontstaan, waarin krijgshaftig Nederlands wordt gesproken en geschreven. Net alsof we langzaam doch gestaag op iets worden voorbereid. Op die manier wordt het spel al heel lang gespeeld.
Wat Buma uiteraard niet aan de orde stelt is wie hoe en waarom verantwoordelijk zijn voor die dreiging van buitenaf. Zeker is in ieder geval, dat u en ik dat niet zijn. Want het is noch mijn noch uw [ben ik zo vrij aan te nemen] levensdoel  om anderen onder dreiging te plaatsen. Wij worden slechts gebruikt om die dreiging in de praktijk van meestal een grote zandbak in op bevelen gebaseerde daden om te zetten.
Die bevelen komen vrijwel altijd van mensen als Balkenende en dus ook Buma. Zij creëren het benodigde beeld, zoals Buma ook nu weer doet in zijn “opiniestuk”. En daar zijn vele kritische opmerkingen bij te plaatsen, waarvan ik er twee wil uitpikken.
1. Wat is er overgebleven van de mantra, dat een EU[ropa] de garantie was voor vrede en voorspoed? Hoe kan onder een dergelijke garantie toch een situatie ontstaan van significante dreiging van buitenaf? Wie heeft er zitten slapen? Of misschien nog beter: wie heeft er over EU[ropa] gelogen?
2. Buma’s verhaal eindigt nauwelijks onverwacht met een pleidooi voor versterking van onze defensiecapaciteit. Zinloos uiteraard, maar Buma zegt ook maar wat hem van hogerhand wordt opgedragen. Zoals Jan-Peter Onbenul deed.
Veel opvallender is echter, dat het CDA als partner in de As van het Kwaad die Rutte 1 heette, in de persoon van drankorgel Hans Hillen [minister van Defensie] maar liefst 1 miljard bezuinigingen op Defensie doorvoerde.
En dan nu pleiten voor extra-inspanningen ter opvoering van het defensiebudget? Dan lijk je wat mij betreft de weg kwijt.
Nu is algemeen bekend, dat politici collectief lijden aan een chronische ziekte, die “voortschrijdend inzicht” heet. Balkenende was de eerste, die dat in de Irak-kwestie openlijk toegaf [en begrip bij zijn collega’s ontmoette… een kwestie van herkenning].
kipkopDoor de jaren heen wijzer geworden ben ik inmiddels van mening, dat “voortschrijdend inzicht” feitelijk niets anders is dan grootschalig lullen als die bekende kip zonder kop. En dat doet Buma in de Volkskrant gewoon ook.  En als u niet oppast [zelf sta ik al op scherp; het eerste wat ik doe als ik een stembiljet ontvang is altijd meteen een groot vet kruis zetten over de CDA-kandidaten] stinkt u er gewoon weer in.

Advertenties

DE VOLGENDE GREEP [in de pensioenpotten]

Met enige verbazing en ongerustheid heb ik moeten vaststellen. dat een vorige week aangekondigde mogelijke volgende greep in de pensioenkassen nauwelijks tot enige echte reactie van de vox populi heeft geleid.
Wat wil het geval? Een vanuit de politiek ingesteld gezelschap richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheid om een deel van de inhoud van die “vette” pensioenpotten te gaan gebruiken om de alom door ons geliefde banken te gaan helpen.
Nu is dat feit op zich niet echt vreemd, want veel pensioenfondsen ” helpen” op een of andere manier al banken door erg veel geld aldaar te beleggen.
En dat kunnen banken van “all over the world” zijn. Spaanse, Griekse, Italiaanse, ja zelfs Cypriotische.
Maar de politiek is na 5 jaar crisis en 5 jaar hulpeloos stuntelen om daar een oplossing voor te vinden inmiddels op de gedachte gekomen, dat een deel van die bijna 900 miljard, waarmee onze pensioenpotten [als het goed is] gevuld zijn, bijzonder geschikt kunnen zijn om nog steeds formidabele gaten in de Nederlandse financiële sector mee te dichten.
Nu wil het ongelukkige toeval, dat 5 miljoen pensioenverzekerden:
– óf deze maand maart 2013 voor de laatste keer in hun leven het aanvullende pensioen ontvangen, wat hen jarenlang werd gegarandeerd. Vanaf april a.s. wordt dat aanvullende pensioen [soms fors] verlaagd. [pensioengerechtigden]
– óf vanaf april 2013 te maken krijgen met een korting op de inmiddels opgebouwde pensioenrechten in hun inmiddels verstreken werkzame periode. [actieve deelnemers]
1pensioenBeide “cuts” [één in de vorm van een direct lager inkomen, de ander in de vorm van in de toekomst te verkrijgen lager pensioen] vinden in geen enkel opzicht hun oorzaak in verkeerd handelen of in welke zin dan ook nalatig zijn door de gedupeerden zelf. De “cuts” zijn onweerlegbaar het gevolg van slecht beleid in combinatie met te riskant beleggingsgedrag bij de pensioenfondsen.
Daar doen al die opgepompte geluiden en berichten over fraaie rendementen die werden gerealiseerd niets aan af.  Want het enig echte “fraaie rendement” is een rendement, wat waarborgt, dat aan bij vol bewustzijn gedane toezeggingen omtrent het te realiseren pensioen zal worden voldaan.
Het zijn immers die jarenlange toezeggingen geweest, die voor de pensioenverzekerden reden zijn geweest  om aan te nemen, dat op de zekerheid van een redelijk inkomen na het bereiken van de pensioenleeftijd mocht/mag en kon/kan worden gerekend.
5 miljoen pensioenverzekerden komen dus van een kermis thuis, die varieert, afhankelijk van de hoogte van de korting, van nogal fris tot ijskoud.1kermis
Het is belangrijk, om het vorenstaande terdege te beseffen, omdat daarmee duidelijk wordt beoogd te maken, dat pensioenfondsen niet de goede beheerders van uw pensioeninleg zijn, die wij heel lang wel in hen zagen.
En die zijzelf ook pretendeerden te zijn via het jarenlang aanleveren van pensioenoverzichten, waarin naar nu is gebleken gewoon leugens zijn verteld.
Met deze wetenschap in het achterhoofd is het gepast om een volgend gebruik van een substantieel [het zou om in totaal 120 miljard gaan] deel van onze pensioeninleg , nota bene om onze banken te gaan helpen, met de nodige achterdocht te beschouwen.
Omdat het riekt naar water naar een wel heel erg vervuilde zee dragen, zonder dat de pijpen, waaruit de smerigheid in die zee wordt gedumpt, worden afgesloten.

Het Plan.
De bedoeling is het voor pensioenfondsen mogelijk te maken om een deel van de Nederland geöriënteerde hypotheekportefeuille over te nemen van de banken. Daarmee krijgen die banken 120 miljard euro beschikbaar, waarmee zij vervolgens worden geacht om het nog steeds volkomen vastgeroeste leningen-mechanisme richting bedrijfsleven weer in gang te brengen. Waarmee de Nederlandse economie bla bla bla.
Een eerste kanttekening moet al direct zijn dat de enorme bedragen, die in de afgelopen jaren vanuit de nationale schatkist maar ook de ECB ook aan onze banken beschikbaar werden gesteld, in de verwachting dat de banken hun zo belangrijk geachte positie op de economische buhne weer zouden innemen, tot geen enkel waarneembaar positief resultaat hebben geleid.
1kalfWie garandeert dat dit nu wel het geval zou zijn? Wie ziet erop toe, dat de banken hun rol nu wel op de vereiste manier zullen vervullen? Die voortdurende achter de feiten aan hobbelende club die DNB heet? De dempers van de putten, waarin inmiddels hele kuddes kalveren zijn verdronken: de politiek?

120 miljard pensioengeld ruilen voor een hyptheekportefeuille roept meteen de vraag op waar de garanties voor de echte bezitters [u en ik] van die berg geld zitten. Hoe zijn eventuele risico’s afgedekt? Wat is de garantie, dat er voldoende rendement op wordt behaald, zodat de pensioenen geen enkel risico lopen?
Helaas, die rendementsgarantie daar is nog met geen woord over gesproken.
Wel over de afdekking van risico’s. En risico’s zijn er ook in een tijd, waarin het aantal hypotheken, wat niet meer kan worden gedragen door een groeiende groep burgers/gezinnen immer toeneemt.
Ontegenzeggelijk heeft men een slimme oplossing gekozen. De pensioenfondsen kopen alleen hypotheken van de banken, die gedekt zijn door de NHG-regeling. De Nationale Hypotheek Garantie. En ongetwijfeld weet u, dat die NHG een garantie is door de staat, waarbij een 100% garantie geldt.

Contouren.
Ziet u de contouren van wat men wellicht gaat uithalen?
Banken ruilen hypotheken voor 120 miljard euro.
Pensioenfondsen kopen een door de staat gegarandeerd bundeltje hypotheken en worden eigenaar van wat Vinex-wijken.1vinex
Dat heeft wel wat weg van een vestzak-broekzak transactie, vindt u niet? Er wordt als het ware wat heen en weer geruild en er is wat aanpassing in de boeken en balansen nodig. So far so good, zou je zeggen.
En wellicht is het niet uit te sluiten, dat men het binnenskamers al eens is, dat het rendement voor de pensioenfondsen, nodig om uw en mijn pensioen te blijven betalen zonder een volgende korting, vooral zal zitten in de “zekerheid”, dat de huizenprijzen ooit weer zullen gaan stijgen.
Dan gaat gelden: gekocht met een hypotheek van 100.000 – waarde inmiddels 120.000.
Maar er blijft één heel gluiperig addertje onder vooral ons gras zitten. Want wat nu als er iets mis gaat met dat bundeltje hypotheken, waardoor de pensioenfondsen verlies dreigen te lijden en dus die NHG-garantie aanroepen? Dan is er maar één optie: de geldsluizen van de overheid moeten open. En waar is het geld wat door die sluizen stroomt van afkomstig?

.….van een koekje.
Get my drift?
Als we niet oppassen flikt men ons een kunstje, waarbij aan de ene kant een deel van ons pensioengeld wordt gebruikt om de banken op het paard te helpen en aan de andere kant de afdekking van mogelijke schade uit die transactie wordt gedekt met ook al ons geld.
1koekjeZoiets noemt men een koekje van eigen deeg. Wat te lang in de oven heeft gelegen om nog gegeten te worden.
En dat deeg is al klaar, alleen het koekje moet nog worden gebakken. Tenzij een grootschalig NEE, NIET ZONDER KEIHARDE GARANTIES uit de kelen van de pensioenverzekerden komt.
Misschien is het ook een goed idee om vooraf de aansprakelijkheid bij mogelijke schade vast te leggen. Te beginnen met de besturen van de pensioenfondsen, want zij zijn immers de partij, die het plan kunnen laten werken door vooraan het traject ons pensioengeld eens te meer tot bijzonder risicodragend te maken.
Laten we nu eens met zijn allen tijdig op ons qui-vive zijn.

ESM VOL GAS

Noem het zoals u wilt: De Dag van 100 Miljard, De Dag van 500 miljard, Garantie Dag, Storting Dag, Dag van de Nieuwe Bankiers ….. mogelijkheden te over. Omdat de eerste viering pas op 8-10-2013 zal plaatsvinden hebben we allemaal ruim de tijd er een mooie “vier-dag” voor te verzinnen. Één meer of minder maakt niet veel uit. Het mooie van die nieuwe “vier-dag” is, dat hij zowel op Europees niveau als op nationaal nivo gevierd kan worden. Er is dus sprake van een heuse stap voorwaarts in die zo hartstochtelijk nagestreefde Europese integratie. Je zou haast wensen dat er meteen ook een volkslied wordt ingevoerd. “Highway to hell” van AC/DC lijkt mij persoonlijk wel wat.

Er loopt momenteel één man op en rond het Binnenhof, trappelend van ongeduld om in de dienstauto richting Luxemburg te stappen. Vanochtend om 07.00 uur betrad hij al zijn werkkamer, na een woelige nacht waarin er van de opwinding weinig van slapen was gekomen. Maar geen zorg, even knijpen op de Nivea gezichtcrème “Man at the top” heeft er voor gezorgd, dat hij er even fris en fruitig uitziet als altijd.
Voor de spiegel in de roze badkamer had hem nog de speelse gedachte overvallen, dat hij straks overdrachtelijk gesproken nog in een veel grotere tube mocht knijpen. Dat gebeurde, toen hij eenmaal achter zijn bureau was gezeten. De gouden vulpen lag klaar, de cheque lag klaar. Bosje bloemen stond er ook met het kaartje “Je kúnt het! Groetjes, Mark & Died”. Hij mocht zelf de cijfertjes invullen. “Eigenlijk wel een mooi moment voor een prachtige foto” vond hij nog steeds, maar teveel ruchtbaarheid moest worden vermeden.
Dus vulde hij, terwijl de adrenaline door zijn lijf gierde, achtereenvolgens een 5 en 9 nullen in. Het past nog net in het daarvoor bestemde vakje. 5.000.000.000 “cash”, over te maken aan de Besloten Vennootschap met uitgesloten aansprakelijkheid ESM te Luxemburg.
Handtekening eronder, met een speciale fraaie krul voor de gelegenheid, en een gevoel van zalige voldoening overviel hem.
Het ondertekenen van de dekkingspolis van 35.000.000.000  was vervolgens een fluitje van een cent. De namen van de verzekerden waren keurig open gelaten. Goed werk.

Nu staat hij klaar om naar Luxemburg te vertrekken. Waar hij onder het genot van een hapje en een drankje mag gaan kennis maken met die nieuwe bankiers, die met dat startkapitaal monopoly mogen gaan spelen.
Hij kon zich geen betere afsluiting van zijn huidige carrière wensen. Hij voelde de onweerstaanbare aandrang om heel Nederland te feliciteren. Toch eens even checken of Nieuwsuur of Witteman niet nog een gaatje hadden vanavond.
Zou hij meteen ook de kans kunnen grijpen om een beetje reclame te maken voor zijn nog dit jaar op te starten bedrijf. Een investeringsbank De Roze Knuffelbeer met de fraaie slogan “U krijgt alles terug …. mét rente”.