DE VERLOEDERING

Een gevoel van onpasselijkheid schoot door mij heen. Omdat mijn oog viel op 2 vrijwel gelijktijdig in mijn blikveld opdoemende berichten.

Bericht 1 betrof de ouderen, die niet hoeven te rekenen op die 0,25% groei in koopkracht, waar ik al eerder over schreef. Integendeel zelfs, door een hogere zorgpremie + verhoging van de belastingheffing op de AOW blijven de ouderen de melkkoe bij uitstek van dit kabinet. “Blijven” ja, want vergeet niet, dat die groep door kortingen op de pensioenen in combinatie met het meerdere jaren achterwege blijven van het aanpassen van die pensioenen aan de inflatie [indexeren] een  koopkrachtverlies heeft mogen noteren, die schommelt tussen  10 en 20%. Om nog maar te zwijgen over de verhoging van de AOW-leeftijd.  Ouderen [ik hanteer graag de werkelijke “maatman” i.p.v. die ons vaak wordt voorgehouden van de “gegoede oudere”] hebben na meestal een lang en vruchtbaar arbeidsleven een grof soort schuurpapier over zich heen gehad, die dat van de baanverliezende jongere landgenoot vrijwel evenaart. En die oudere van tegenwoordig, bestempeld met het in de media en politiek vaak gebruikte “70 is het nieuwe 60”, heeft in tegenstelling tot die jongere landgenoot nauwelijks zicht op herstel van dat koopkrachtverlies.
Het lijkt mij geen pretje om in dit land nog een oudere te moeten zijn.
Capitalism1Neen, dan kun je [bericht 2] veel beter een op grote schaal malverserende bestuurder zijn als mijnheer Staal van Vestia. Die aan de parlementaire enquête commissie koeltjes heeft kunnen uitleggen hoe 1,5 miljard aan geld van Vestia huurders “down the drain” is gegaan. Staal heeft inmiddels te horen gekregen, dat hij zijn vertrek”premie” van ruim 3 miljoen mag houden!
Nu is die 3 miljoen slechts een druppel op de gloeiende plaat in verhouding tot die 10-20% koopkrachtverlies bij die ouderen. Maar u begrijpt ongetwijfeld dat het mij om het principe gaat.
Er is iets goed, fundamenteel mis in het Nederland van nu. Te vaak inmiddels is gebleken [ik zal u niet vermoeien met voorbeelden] , dat in Nederland zo niet misdaad dan toch misdrijf [oplichting en fraude] loont. En dat is te danken aan een verregaande verloedering van vrijwel alle belangrijke pijlers, waarop ons land rust.
– De politiek kent inmiddels een ellenlange en groeiende rij namen van rotzooiende lokale en  nationale politici;
indiansummer– De rechtspraak kraakt al jarenlang en steeds vaker in zijn voegen [het was bijv. een rechter, die besloot, dat Staal zijn 3,5 mj mocht houden]. Denk aan de zaak Lucia de B, denk aan het naakte feit, dat er nog altijd geen bestuurder, waar flink wat mis mee was, in de cel zit.
– De samenleving lijkt in een proces van desintegratie terecht te zijn gekomen [ het “jihaddebat” van gisteren was daar een voorbeeld van] en de wetgevende macht lijkt nauwelijks in staat dat proces te stoppen, laat staan om te keren.
Ja, lieve mensen, die “Indian summer” waarvan we genieten strookt niet echt met de stand van Nederland. Augustus deed ons meer eer aan met zijn blubber.

Advertenties

22 thoughts on “DE VERLOEDERING

 1. Er lijkt me wel het een en ander te “verdienen” voor vriend Krol als ik de fora in de krant volg.
  Na het door jou aangehaalde bericht [1] zijn er in de VK 2 opiniestukken verschenen met dezelfde toonzetting en invalshoek, t.w. de ouderen in Nederland zijn “rijk” [let op de generalisering] en kunnen dus best iets inleveren. De stukken zijn afkomstig van:
  – een vroeg gepensioneerde agoog, die uit alles laat blijken het zeer met zichzelf te hebben getroffen als “oudere in ruste”
  – een eindredacteur van de VK zelf, die naar mag worden aangenomen aan de gunstige kant zit van het inkomensspectrum.
  Beide stukken verdedigen dezelfde mening, zoals ik al verwoordde.
  Beide opstellers hebben daarnaast gemeen, dat ze luchtig, nonchalant en eigenlijk verbijsterend gemakkelijk voorbijgaan aan de in jouw log uiteraard wel opgenomen feiten. Zoals daar zijn:
  – de kortingen op de pensioenen van de laatste jaren;
  – het slaan van het AOW-gat door dit vermaledijde kabinet;
  – het achterwege blijven van indexatie van de pensioenen over een reeks van jaren.
  Er zijn ouderen, die bijv. alleen die laatste verliespost hebben moeten incasseren, maar er is ook een groep, die alle maatregelen hebben ondervonden. Dat laatste schijnt de heren schrijvers geheel te ontgaan. We praten dan nota bene over pensioenkortingen oplopend tot 10%, een AOW-gat wat voor meerdere jaren de verwachting van een staatspensioen [waarvoor dik is betaald] de bodem inslaat en een inkomensverlies aan niet-indexering van tussen de 6 en 10 %.
  Over inleveren gesproken!!!! Ik meen, dat jijzelf ooit sprak van “Griekse toestanden in de polder”.
  Verder beseffen beide schrijvers totaal niet [althans daar blijkt weinig van], dat lang niet alle ouderen naast hun AOW ook een prima aanvullend pensioen hebben. Er zijn ouderen, die als aanvullend pensioen >100 euro per maand ontvangen.
  Het eerste stuk [van de gegoede agoog in ruste] werd al met de nodige hoon overladen door lezers. Maar na het stuk van de VK-man [wat door velen als het opwerpen van een defensieve muur voor de PvdA wordt gezien, wat mij niet geheel vreemd in de oren klinkt] gaan de reageerders pas echt goed los en terecht.
  Ik schat in, dat 90% van de reacties walging, woede, verontwaardiging, onbegrip en verbijstering betreft. Enerzijds ingegeven door de arrogantie en het gebrek aan kennis over de realiteit bij de schrijvers, anderzijds door de als een duidelijke poging om niet voor de eerste keer generaties tegen elkaar uit te spelen herkende stukken van genoemde schrijvers, met de bedoeling voedingsbodem te vinden voor de even draconische als onrechtvaardige 2015 voornemens van het VVD-PvdA kabinet.
  Ik wil nog even een opmerking in algemene zin maken, nodig omdat het om iets handelt wat maar al te vaak weinig wordt beseft.
  Pensioen is in feite niets anders dan uitgesteld loon; tijdens de actieve periode van een pensioenverzekerde [ die tot 45 arbeidsjaren kan oplopen] staan werknemers een deel van hun loon af, gelijk aan het werknemersdeel van de pensioenpremie, om in hun pensioenpotje te storten.
  Korten op pensioenen of niet indexeren bij leeftijd 65 van de verzekerde betekent dus, dat er feitelijk wordt gekort c.q. geen indexatie plaatsvindt m.b.t. de inleg, die de verzekerde 5,10,15,20,25 …….40 jaar geleden in de vorm van uitgesteld loon heeft gedaan. Voor zover ik weet is dat een unieke situatie. Zelfs een bankier, die 10 jaar geleden tientallen miljoenen over de kling joeg en daar destijds nog een forse bonus voor ontving, hoeft zo’n bonus niet terug te betalen of wordt daar niet met terugwerkende kracht op gekort. Want dan staat Dijsselbloem al klaar om met de oplossing “verjaringstermijn” te zwaaien.
  Tot slot: er lijkt weer een opleving te zijn wat betreft het verzet bij ouderen tegen het uitmelken door Rutte c.s. Net als de eerdere keren zeg ik ook nu “warm houden, dat vuur”. Bijdragen naar draagkracht is allemaal prima, maar uitgemolken worden zeker niet.
  Tenzij beide hobby’s van dit kabinet rechtvaardig en naar evenredigheid worden toegepast. Maar dat is verre te zoeken.

  • Ik heb een achterstand, Paul, want dat opiniestuk van de VK-man [en de reacties erop] moet ik nog lezen. Maar het heeft er van weg, dat er een soort gecoördineerde “aanval” wordt uitgevoerd om met drogredenen de ouderen [weer] aan te pakken.
   Waarschijnlijk denkt men “die ouderen zijn weer in de ban van Heel Nederland bakt” en “De Golden Oldies” dus een prima gelegenheid!

  • Het CBS heeft vandaag de koopkrachtcijfers over 2013 en de koopkrachtontwikkeling over de periode 2001 -2013 gepubliceerd.
   [zie http://www.nrcq.nl/2014/09/09/en-weer-daalde-de-nederlandse-koopkracht ]
   We kunnen vaststellen, dat het CBS per definitie cijfers opleukt om haar meester de overheid te dienen. In een later stadium publiceert zij aangepaste cijfers, die vooral in tijden van economische tegenwind in regel negatiever uitvallen dan de eerder gepresenteerde cijfers.
   Met Brussel als aandachtig toeschouwer kan het goed van pas komen om in eerste instantie
   – stabilisering van de werkloosheid i.p.v. een kleine toename
   – een minimale daling van het begrotingstekort i.p.v. stabilisatie ervan
   te moeten melden op een daartoe geëigend tijdstip.
   Correcties op die cijfers op een later moment hoeven dat niet te bijten. Het gaat immers om cijfers en lang niet altijd om de werkelijkheid.
   Dat gezegd hebbende nu een blik op de cijfers per diverse groep, waarover we dus die koopkrachtdaling van -1,1% in 2013 verdelen.
   – werknemers +0,4%
   – zelfstandigen [zzp’ers]: bij 25% een daling van minimaal -16%
   bij 25% een stijging van minstens 10%
   De gehele groep -3,3%
   – Gepensioneerden -3% [ koopkracht daalde voor vierde jaar op rij]
   Gezien naar inkomensgroepen, waar dus alle bovengenoemde beroepsgroepen in vertegenwoordigd zijn, blijken de lagere inkomens relatief het meest te hebben ingeleverd.
   Omdat het 2013 betreft mag in september 2014 worden aangenomen, dat de CBS-cijfers redelijk geconsolideerd zijn. Zonder anderen tekort te willen doen [m.n. zzp-ers hebben flinke klappen gehad] is toch vooral opvallend , dat het beeld bij de gepensioneerden niet alleen veelzeggend is, maar in relatie tot de eerder aangestipte opiniestukken in de VK [zie elders] het zoveelste bewijs is, dat mensen met enige bagage op basis van hun eigen situatie een volkomen vertekend beeld kunnen hebben van de werkelijkheid en op basis van dat vertekende beeld met kant noch wal rakende meningen en conclusies komen.
   Mijn conclusie kan geen ander zijn dan dat ouderen, als zij daartegen niet grootschalig in het geweer komen, voor het 5e jaar in successie een stuk van hun al aangevreten koopkracht zullen verliezen. Omdat Rutte c.s. hetzij uit angst hetzij uit principe het geld niet durft resp. niet wil halen waar het wel zit.

 2. Iets moois en ontastbaars om even over na te denken op de zondag. Men is er nog niet uit welke van de vele superclusters nu de hemel en de hel zijn. Maar de clip stelt ons wel voor aan The Great Extractor en dat is toch ook mooi meegenomen. 😉 Én …… wij blijken in een buitenwijk te wonen. Klinkt wel chique!

  • Wat een onverwachte bijdrage, Jeanette 🙂 Ik wist niet, dat jouw interesse zich ook uitstrekte over de ruimte.
   Mooi en interessant filmpje met de gebruikelijke aantekening van mijn kant, dat het ook nu om veel aannames en theorieën gaat, die maar al te vaak als zekerheid worden gepresenteerd.

  • Het wordt je vergeven, Sjaantje, maar je verwart iets met elkaar. The Great EXtractor is de bijnaam voor de fiscus. In die cluster aan superclusters hangt ergens een Sjors Clooney oftewel The Great ATtractor 😀 Mooi clipje, dat zeker!

  • Fraai clipje inderdaad, maar zoals O. terecht opmerkt in belangrijke mate gebaseerd op als zekerheden gepresenteerde aannames.
   Gelukkig was er ooit een wetenschapper, die de onbedwingbare neiging bij zijn collega’s om veel te snel conclusies te trekken en als zekerheden te verkopen onderkende. Hij ontwikkelde daar een formule voor en die is bekend geworden als “The Heisenberg Uncertainty Principle”. En laat het nu gaan om dezelfde Heisenberg, die zo’n prominente rol speelt in Breaking Bad. 🙂
   Nog even iets anders over “outerspace”. Laatst zag ik een verhandeling over de ten tijde van de pseudo Big Bang ingezette uitdijing van het universum. Men noemt dat “the process of inflation” en heeft daar zelfs een element voor verzonnen [om in formules te kunnen opnemen] t.w. “inflaton” [als broertje van de proton, elektron e.d.].
   Breed wordt inmiddels de mogelijkheid gekoesterd, dat die vermeende Big Bang kan zijn geweest het ‘exploderen” van een brok materie, niet groter als een grapefruit, maar geladen met een gigantische hoeveelheid straling en energie.
   Waarom nu het gebruik van termen als “pseudo” en “vermeende” in relatie tot Big Bang? Wel, bij een groeiende groep wetenschappers wint de overtuiging aan kracht, dat de Big Bang niet het begin van ons universum kan zijn geweest. Door de eigenlijk voor de hand liggende vragen te stellen:
   – wat “big bangde”er?
   – waar kwam dat vandaan c.q. hoe is dat ontstaan?
   Laat ik me haasten, dat nergens wordt gesproken over “de hand en wil van een opperwezen”. Ik zou meteen zijn afgehaakt.

 3. Zoals m.b.t. de Vestia-kwestie al werd opgemerkt is de burger [noem hem desnoods Jan-met-de-Pet] volkomen afgeleerd om richting overheid en instanties [publiek of privaat] nog duidelijke grenzen te stellen.
  Ik ben er vrijwel zeker van, dat het hier handelt om een gevolg van jaren van ongebreidelde consumptie, die we achter de rug hebben.
  – Er worden de meest openlijke leugens geaccepteerd via de genadeloze en indoctrinerende commercialmachinerie;
  – Er wordt geaccepteerd, dat pure rotzooi wordt verkocht voor waardevolle goederen [voedsel, witgoed, vervoermiddelen, woningen, etc. etc.]
  – Er worden moeiteloos openlijk als schadelijk en aantoonbaar contraproductieve en onrechtvaardige besluiten en beslissingen van overheidswege geaccepteerd zonder vaak enig noemenswaardig verzet.
  Ik kan die opsomming moeiteloos nog verder aanvullen, maar neem aan dat ik voldoende duidelijk ben.
  Één punt voeg ik nog toe en daar komt “Rubberen Henkie” [prima typering van de man en zijn beroepsgroep] om de hoek kijken.
  Een politicus moet van onbesproken gedrag zijn. Nog niet eens zo gek lang geleden werd die stelregel uiterst strikt gehanteerd. Maar ook hier geldt, dat de burger het zo gewoon is geworden, dat 9 van de 10 keer de aantoonbare leugen regeert, dat ingeval een politicus in opspraak komt er al lang niet altijd meer sprake is van “eind carrière”. Vaker gebeurt het tegendeel, wordt de zonde weggemoffeld of van zijn lading ontdaan, en kan de betreffende politicus gewoon blijven zitten waar hij zit.
  [Een identieke situatie kennen we uit de bankwereld, woningcorporaties. gezondheidszorg, IT-wereld, communicatiewereld, energiewereld…… ook hier is de lijst schier eindeloos. Waarschijnlijk is de onnozele burger door de hoge frequentie waarmee dergelijke zaken aan de orde komen en de wijde verspreiding ervan gaan geloven, dat het “de normale wereld” is. En er is vrijwel niemand, die hem op de gedachte wil brengen, dat “normaal” iets heel anders is. Waar zaken als integriteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid en respect [voorheen zo normaal als maar wat] de hoofdrol spelen.
  Volgens de regels van het spel zou Henk Krol, niet onbesproken als hij is, niet meer in de 2e Kamer kunnen terugkeren. Teken aan de wand is, dat Krol daar zelf anders over blijkt te denken.
  Een voorbeeld van het hellend vlak, waarop we stukje voor stukje steeds verder terecht komen. In die zin is RadaR’s opmerking over de verloedering van de pijlers waarop dit land is gestut, alleszins relevant en dus te plaatsen. Idem geldt voor de additionele bijdrage van Willem, die de verloedering met wat meer voorbeelden inkleurt.

 4. Hoezo er is iets mis??
  Er is helemaal niks mis want het klopt allemaal precies, daarom zijn de in dit blog genoemde verwondering/verbazing/verbijstering en de genoemde voorbeelden ook allemaal wat men noemt “klein bier”.

  Er zijn in dit land een paar fundamentele waarden waarvan de 1e is de zogenaamde “parlementaire” democratie zoals door Thorbecke is beschreven en bedoeld.

  Zonder er hier nu al te diep op verder te gaan (wat ik overigens met alle liefde en gemak kan en wil doen mits daar behoefte toe is) mogen we wel stellen dat deze “parlementaire” democratie de laatste 4 a 5 decennia niet alleen is uitgehold maar ook meermalen verkracht , waardoor het bestuur, in casu de staat, in plaats van met of dichter bij de burger er juist steeds verder van af kwam en komt te staan.

  Vergis je niet dit is een kwaadaardige en doelbewuste keuze van de staat i.c. haar bestuurders om de echte democratie zoals door Thorbecke is bedoeld en verwoord steeds vaker de nek om te draaien met als logisch gevolg dat de zogenaamde directe en rechtstreekse invloed van de burger tot een absoluut minimum inmiddels is gedaald, waardoor de staat als zodanig steeds meer een aparte entiteit is geworden in plaats van een vertegenwoordigen en belangenbehartiger van haar burgers.

  Waar dit toe leid kan een ieder die zijn ogen open heeft iedere dag om zich heen zien/proeven/ruiken/meemaken, de invloed van deze uitholling van onze democratie op het sociale en economische leven voor bijna iedereen behoudens de staat is werkelijk te bizar en te gigantisch voor woorden geworden.

  Dit brengt ons op de 2e fundamentele waarde zijnde de zogenaamde “rechtsstaat” in dit woord zit al het principe van ons recht opgesloten,immers het is dus recht en staat, dat heet niet voor niets zo, want anders had het wel volksrecht o.i.d.geheten nietwaar??

  Deze vlag dekt ook volledig de lading want ons recht is a priori er op gericht de belangen van de staat te waarborgen en niet dat van de (individuele) burger.

  Het grappige, of trieste zo men wil”, is dat de uitholling van onze democratie ongeveer gelijke tred heeft gehouden met de versteviging van de belangen van de staat ten aanzien van haar burgers in onze zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat, een eenvoudige vergelijking van uitspraken in dit staatsrechtssysteem tussen nu en 20, 30 of 40 jaar gelden zegt alles en is genoeg.

  Deze twee fundamentele waardes kan en mag je dan ook niet los van elkaar zien immers het een kan niet zonder de ander tenminste vanuit het oogpunt der staat gezien!!

  Want democratie uithollen kan niet anders dan zonder daarvoor een wettelijke basis te bezitten en dat is exact wat er is gebeurd en nog steeds gebeurd, de voorbeelden liggen en zijn er overal.

  Zeker de laatste 10 a 15 jaar zie je dan ook een ontwikkeling waarin de staat zich niet alleen maar steeds machtiger voelt maar dat ook daadwerkelijk word dankzij de door mij genoemde veranderende fundamentele waarden van en voor onze samenleving en dat proces begint langzamerhand het nivo te naderen dat de “nadenkende” burger straks niets anders meer overblijft dan slechts nog met buitengewoon grof geweld te antwoorden op deze steeds sneller plaatsvindende staatsterreur.

  Het is namelijk de staat die volledig verantwoordelijk is voor de teloorgang en verandering van deze fundamentele waardes die alle ten kost zijn gegaan van de burger

  Uiteraard mogen we voor deze gevaarlijke ontwikkelingen onze h.h. politici verantwoordelijk houden, maar eerlijk is eerlijk veel meer dan laffe loophondjes van veel grotere machinaties zijn ook zij niet en nooit geweest ook, dat wil niet zeggen dat zij niet door het volk ter verantwoording dienen te worden geroepen want ook stilzwijgend instemmen en niets doen is jezelf schuldig verklaren in deze.

  Wie dan ook denkt dat de storm van graaien, stelen en machtsmisbruik wellicht wel weer gaat liggen leeft dan ook in dromenland, wat wij nu meemaken is slechts het begin van wat er nog te wachten staat en absoluut gaat komen. immers alle burgerrechten zijn al bijna op de vuilnishoop beland en er is een mooie wettelijke basis gemaakt en dus kan de staat en het haar volgende addergebroed zonder enige scrupels nog veel verder gaan op de ingeslagen weg..

  • “klein bier”
   Waarvan jij de “fluitjes” verandert in “emmers”. 🙂
   Desintegratie van onze samenleving impliceert uiteraard ook de uitholling van de democratie. En de steeds grotere en diepere kloof tussen staat en burger is er het logische gevolg van.
   Vergis je niet dit is een kwaadaardige en doelbewuste keuze van de staat
   Ik mag toch hopen, dat het bestuur bewuste en weloverwogen keuzes maakt. Dus ook zo, als het gaat om uitholling van de democratie, die in de categorie “evil” valt. Een keuze, die overigens uitstekend past bij het EU-plaatje.
   rechtsstaat
   Wie heeft meegekregen hoe onze minister van justitie “rechtsstatelijke” beslissingen verantwoordt en verdedigt in het parlement kan moeilijk anders dan concluderen, dat we al een eind op dat hellende vlak zitten, waar Paul elders van spreekt.
   Deze twee fundamentele waardes kan en mag je dan ook niet los van elkaar zien immers het een kan niet zonder de ander tenminste vanuit het oogpunt der staat gezien!!
   Ooit zei Lowie 14 “l’état c’est moi” , nu zouden wij behoren te beseffen en zeggen “de staat, dat zijn wij”. Volgende stap zou moeten zijn wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht, die de staat als “wij” erkennen.
   Het enige wat dus in de praktijk ontbreekt is die factor “wij”. En wie zijn beurt laat voorbijgaan moet aanvaarden, dat een andere partij zijn kans pakt. En als zelfs dan enige reactie uitblijft dan kunnen “wij” het wel schudden.

 5. Leg mij eesn uit hoe het zit, RadaR? Jij komt met een stuk waarin het voor de ouderen wordt opgenomen en nog geen 6 uur later hoor ik bij het journaal dat Henk Krol terugkeert in de kamer. 🙂

 6. Mochten jullie het gemist hebben: gisteravond was er Zembla over de NZa en haar inmiddels suïcide gepleegd hebbende medewerker Gottlieb.
  En het zal nauwelijks verbazen, dat ook de NZa, nota bene een toezichthouder, behoort bij de club publieke instanties, waar flink wat wordt af gerommeld. Voormalig minister Ab Klink [ de zijden sok] blijkt Erasmus in R’dam 100 miljoen te hebben toegezegd, terwijl niemand [ook de duttende 2e Kamer niet] van iets wist.
  on topic: gisteren verscheen er in VK een artikel waarin keihard wordt beweerd [bron: ING] dat ouderen er juist flink op vooruit zijn gegaan in de afgelopen jaren. De jongeren [40-ers] zouden juist aan vermogen hebben ingeboet.
  Los van de juistheid van cijfers van een bank, het doet je je wel afvragen, waar die 40-ers hun geld aan hebben verloren? Teveel vakanties? Teveel LCD-schermen in huis? Een mobieltje in elke mogelijke kleur? Vreemd gaan? I-pads all over the place?
  Jammer dat in dat artikel daarover wordt gezwegen. Waardeverlies van de “eigen woning van de bank” zou kunnen, maar dat geldt net zo goed voor ouderen met een eigen huis.

 7. Alsof de duivel er mee speelt: ik zag gisteren op West een reportage over huurders van Vestia. Die hadden omdat hun woningen ernstige gebreken vertoonden, tijdelijk een huurcompensatie [verlaging] gehad.
  Nu de woningen zijn opgeknapt haalt Vestia die compensatie terug. En raad eens: gesteund door een uitspraak van de rechter! Duidelijk een andere rechter dan die tegen Staal zei “joh, hou die 3 miljoen maar”.

  • Ik heb het bijbehorende artikel inmiddels kunnen lezen.Vestia heeft, om die tijdelijke vergoeding terug te halen, inmiddels beslag gelegd op het loon van al de betreffende huurders. En mijnheer de rechter zit op zijn vette reet inmiddels zijn volgende zaak te behandelen.
   We hebben al eens eerder geconstateerd, dat de burger naar instanties toe geen grenzen stelt [terwijl dat onderling soms met de meest harde middelen wel wordt gedaan]. De burger pikt zo langzamerhand alles en heeft zichzelf getransformeerd tot een onmachtig insect, waar de “heren” wanneer het hen uitkomt de schoen op zetten.

   • Ik verkeerde toch in de veronderstelling, dat “an Indian summer” de ideale periode is om een paar scalps te scoren. 🙂

 8. Lucia de B “The Movie” gaat als Nederlandse inzending naar de Oscars. En het zou mij niet eens verbazen, dat mocht de film [goed te bekijken trouwens] in de prijzen vallen, Ivo Opstelten zal gloeien van trots en hier en daar op zijn ministerie van Justitie wat promoties en bijbehorende bonusjes zal uitreiken. Om vervolgens te bassen “als je blunders maakt, zelfs uh en ook dan moet het OM voor topkwaliteit blijven gaan; want uh dat betaalt uit”.
  De film eindigt trouwens met de droge mededeling, dat geen ambtenaar van het OM of van de politie voor die blunders werd berispt of ontslagen. Men vond dat blijkbaar niet meer nodig nadat met Lucia een overeenkomst was bereikt over de hoogte van de [terechte] schadevergoeding voor 6,5 jaar onterecht zitten.

 9. Tja, het is geen hosanna allemaal, maar de eerlijkheid gebiedt me toe te geven dat jouw meting van de kwaliteit van “onze pijlers” weinig kritiek verdient.
  Het schijnt gisteren [even de pijler politiek bij de ballen grijpen] in het parlement weer een “Grote Ivo Show” te zijn geweest; sommige kamerleden zochten naar een venster om uit te springen.
  Het wordt tijd, dat Ivo naar Madame Tussaud verhuist.
  De overeenkomst tussen de rechtspraak in dit land en die groeiende groep rotzooiende politici/bestuurders zit hem vooral in het volume van het aantal fouten, blunders e.d Hoe is het trouwens met die zaak tegen Jos van Rey. Zit die al ergens in een hol met tralies.ergens onderin de St. Pietersberg?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s