DE PENSIOENSLOOP WORDT STOÏCIJNS VOORTGEZET

Het kabinet komt met de al eerder voorspelde volgende stap in het drama rond de sloop van vooral al lopende pensioenuitkeringen.
Stap 1 was, zoals bekend, de gefaseerde verhoging van de pensioenleeftijd.
Stap2 is de verlaging van de pensioenpremies.
Omdat we het hier met regelmaat over de pensioenkwestie hebben gehad volsta ik met een korte weergave van de effecten [al in de praktijk aanwezig] van stap 1 en de beoogde effecten van stap 2.
De verhoging van de pensioenleeftijd werkt uiteindelijk door naar elke Nederlander. Maar het hoeft geen uitgebreid betoog om duidelijk te maken, dat er soms tenhemelschreiende verschillen in die effecten aanwezig zijn.
Iemand die in de kracht van zijn leven [laten we zeggen 35 jaar] te horen krijgt, dat hij niet op zijn 65e maar 70e van zijn pensioen mag genieten wordt wel degelijk geraakt, maar heeft ruim de tijd [aanvullende pensioenverzekering e.d.] via een vorm van sparen die effecten te minimaliseren.
Iemand die al meer dan 30 jaar gewerkt heeft én premie heeft betaald en als midden vijftiger uitkijkt naar zijn pensioen heeft die mogelijkheid tot reparatie niet of in ieder geval veel minder. Onder de 60-ers in Nederland zijn er velen, die door stap 1 acuut met een pensioengat geconfronteerd werden, wat kan oplopen van een paar maanden tot enkele jaren. Dit kabinet had wel 4,5 miljard beschikbaar om 37 door weinigen onder ons gewenste vliegtuigen te kopen op basis van verplichte winkelnering in de USA, maar geld voor compensatie ter dichting van het pensioengat is er nauwelijks. Genoeg aanleiding voor mij om erg boos te zijn.

Nu werkt men aan stap 2. Vooral de koppige houding van de Europa aanbidders vanuit de grachtengordel en de Amish van Urk en omstreken [inderdaad: D66 en SGP] heeft het kabinet doen besluiten, dat de pensioenpremies omlaag moeten als gevolg van dat andere bizarre plan de opbouw van het pensioen te verlagen naar 1,75% per arbeidsjaar. Dat betekent, dat de jongere van nu als hij zoals altijd het geval was 100% aanvullend pensioen wil opbouwen zo’n 57 jaar daar voor nodig zal hebben.
Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld bankjongens als Piet Moerland [net weg bij de Rabo na het Libor-schandaal] of Rijkman Groenink [heel Nederland moet hem inmiddels kennen]. Of vergelijk het desnoods met de man of vrouw, die bij u in het gebouw ergens boven zijn of haar tricks en trucs uithaalt.
Verlaging van de pensioenpremies kan op dit moment niet worden afgedwongen door de overheid. Vaststelling van die premies geschiedt namelijk onder verantwoordelijkheid van CAO-partijen [werkgevers en werknemers]. Maar het kabinet werkt aan regelgeving, die het mogelijk moet maken alsnog in te grijpen in dat premievaststellingsproces. Lees: pensioenfondsen c.q. partijen te dwingen die lagere premie te gaan heffen. En u hoeft werkelijk niet te rekenen op al te heftig verzet van werkgevers en vakbonden, want die hebben hun eigen andere belangen. U hoeft ook niet te rekenen  op de politiek, want die nieuwe coalitie , inclusief EU66 en de Amish hebben ook al hun eigen belangen.

Verlaging van de pensioenpremies levert voordeel op voor het aasgierenkabinet [meer brutoloon om belasting over te heffen, wat zo schat men 3+ miljard moet opleveren. Een forse plak van ons pensioenspaargeld, meent u niet?] Het levert ook de werkenden in Nederland een voordeel op [meer brutoloon = meer nettoloon]. De werkenden krijgen dus wel iets terug voor hun lagere pensioenopbouw. En dat gun ik hen van harte, laat dat duidelijk zijn. Want elke euro die naar werkende Nederlanders gaat is 1 euro minder speelgeld voor dat kluitje ellende in de top om in het casino te vergokken.
Maar, zo stelt dat kabinet, dat voordeeltje moeten de werkenden niet oppotten, maar onmiddellijk gaan uitgeven. Want doen ze dat niet dan zijn er andere wegen om dat af te 0tampondwingen. [Zoals een extra-heffing langs fiscale weg als inmiddels die via drinkwater]. Het kabinet denkt  aan een heffing op WC-papier. Eventueel gevolgd door heffingen  op tampons, maandverband e.d.
Waar winnaars zijn zijn er uiteraard ook verliezers. En die verliezers zijn de gepensioneerden. En dat is simpel te verklaren. Minder premie betekent minder geld in de pensioenpotten. Die colonne nerds, die bij de pensioenfondsen al die steeds helsere uitkomsten opleverende berekeningen maken over toekomstige pensioenen, moeten opnieuw aan het rekenen. Met een gegarandeerd negatieve uitkomst tot gevolg. Voor de gepensioneerden.
Tenzij men wakker schrikt, de stramme spieren spant, de kromme rug recht en laat horen en zien, dat men het niet meer pikt.
Het kabinet gaat haar plannen doorzetten, daar kan van worden uitgegaan. Slechts een verwoestende lokale superstorm rond het Binnenhof zou roet in het eten kunnen gooien. Maar daar op rekenen zou ik niet doen.
Veel eenvoudiger is het om de afkeer van en weerstand tegen de rooftocht van dit paarse kabinet duidelijk te maken via de stembus. Zij slopen uw en mijn pensioen steentje voor steentje, laten wij dit kabinet en haar volstrekt onbetrouwbare volgers in één keer slopen. In het voorjaar van 2014. Voor wat hoort wat, nietwaar?.

Advertenties

13 thoughts on “DE PENSIOENSLOOP WORDT STOÏCIJNS VOORTGEZET

 1. Het getuigt van een ongehoorde inconsistentie van de kant van het kabinet door aan de ene kant ach en wee te roepen over de belabberde staat waarin veel pensioenfondsen zouden verkeren met alle consequenties van kortingen, achterwege laten van indexatie en het scheppen van onzekerheid bij veel gepensioneerden en nog actieve werknemers, en aan de andere kant de premies te willen verlagen.

  Bernard van Praag vandaag in de VK. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3544134/2013/11/13/Pensioenvoorstel-kost-burger-en-staat-veel-geld.dhtml

  • Ik heb het prima artikel van v. Praag gelezen. Helder en duidelijk wordt de truc van Rutte c.s. uitgelegd. Helder ook wordt benoemd wat vrijwel dezelfde truc [brede herwaardering] de gepensioneerden van nu en de komende generatie al heeft gekost. v. Praag is duidelijk in zijn advies: doe het niet!!! Maar hij beseft donders goed dat het advies in de wind wordt geslagen. Er moet een korte termijn graaimogelijkheid worden gevonden. De problemen, die daaruit ontstaan zijn een zorg voor anderen en later. En vooral voor de slachtoffers.

   • Tja, wie voelt zich geroepen nu Henk Krol exit is de belangen van de ouderen te behartigen? Samsom en Rutte in ieder geval niet. Die beschouwen de ouderen als schapen, die hard aan een scheerbeurt toe zijn.

 2. Als je kijkt naar de uitslagen in de gemeenten waar Koning Onbenul en zijn familie weer eens mochten stemmen dan is te hopen dat in maart niet iets dergelijks uit de bus komt. Maar ik neem aan, dat er morgen wel iets over verschijnt alhier.
  NB: San wil morgen wel komen helpen met de slingers ophangen 😛

 3. Ik hoop, dat iedereen voldoende inziet, dat het kabinet thans naar waarlijk draconische middelen grijpt om de pensioenhervorming [naar EU-model] er door te duwen.
  Allereerst is er de voor zover mijn geheugen reikt nog niet eerder voorgekomen bemoeienis met de premievaststelling. Een kwestie, die zoals je terecht aangeeft strikt voorbehouden is aan werkgevers en werknemers middels de besturen van de pensioenfondsen. Het is niet anders dan ongehoord, dat de overheid zich daarin mengt. Je zou het het beste kunnen vergelijken met de vooral voor veelverdienders in bijv, de financiële sector totaal niet spelende maatregel van het “niet-bindend verklaren van een CAO”. In het verleden greep de overheid nog wel eens naar die maatregel, wanneer tussen werkgevers en werknemers gesloten overeenkomsten haar niet uitkwamen.
  Tweedens is er het niet anders als een dreigement uit te leggen voornemen van die overheid om maatregelen als vorenstaande via wetgeving te gaan legitimeren. Er zouden allerlei nekharen overeind moeten gaan staan in Nederland, maar nauwelijks verrassend is daar niets van te merken.
  Die wetgeving namelijk zal op EU-leest geschoeid worden. En dat is de weg waarlangs de Nederlandse pensioenrapen gaar worden gemaakt.
  Ten derde: onze overheid zou onze overheid niet zijn [vooral met een paarse als de huidige] wanneer zij langs deze weg ook haar eigen geldhonger niet zou stillen. Er moet zo’n 3 miljard als bonus voor de overheid uit deze maatregelen voortkomen. En die gaan er ook komen, rechtsom of namaak-linksom.
  Uit dat gegeven mag je opmaken, dat:
  – de pensioenfondsen aanmerkelijk minder gevuld gaan worden door de verlaging van de opbouw én de verlaging van de premie;
  – de pensioenpotten op een slinkse wijze ook 3 miljard lichter worden gemaakt om de hongerige wolven in Den Haag te voeden;
  – zo’n 25 JSF’s gekocht gaan worden met geld uit die pensioenpotten.

  • Ik denk, dat je nauwelijks duidelijker kunt zijn over het addertje, wat onder het al slecht onderhouden gras van de overheid zit, Paul. En wat de overheid nu van ons afpakt zien we de eerste 25 jaar niet meer terug. Als we het überhaupt nog terug zien.

  • Dit kabinet doet ook nog eens zijn uiterste best om die wetgeving en dus de bijbehorende graaioperatie zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus als we ze willen wegsturen moeten we verdraaid snel zijn. Het wordt maart/mei of 4 jaar aan deze godvergeten rampclub vast zitten. 😦

 4. Die mensen [wij dus] hebben zichzelf in die lose-lose-positie laten brengen door jarenlang de domme boer en veelvraat uit te hangen. Niemand lost hun probleem op, hoor. Ze zullen het zelf moeten doen of berusten in hun lot ;(

  • O maar daar heb je zeker gelijk in, P. De schuld ligt niet alleen bij de politici. Dat zijn opportunisten, die gewoon een kans zagen en hem met beide handen aangegrepen hebben. Maar het ” hoe oplossen” houdt niet op bij ” stem anders” RadaR beseft dat ook, maar draagt nog niet de oplossing aan van het 2e hoe. Hoe dwing je volksvertegenwoordigers weer te worden wat ze bedoeld zijn te zijn en voorkom je dat ze kunnen blijven pretenderen volksvertegenwoordiger te zijn i.p.v. belangenbehartiger voor van alles en nog wat en de eigen carrière in het bijzonder?

  • Volgens mij noemde RadaR ooit wat oorzaken, die tot die lose-lose situatie hebben geleid: onnozelheid – goedgelovigheid – ongeïnteresseerdheid. Dat lijken mij dus de 3 zaken waar allereerst iets aan moet worden gedaan. Een goede eerste aanzet zou wat mij betreft kunnen zijn het onmiddellijk verscheuren, verbranden of weggooien van de leugen-propaganda, wat de politici onder de noemer “verkiezingsprogramma” of “partijprogramma” verspreiden.

   • Dat heb jij goed opgeslagen, Jurgen. Maar met propaganda op papier vernietigen kom je er niet. Wat dacht je van al die tv-programma’s waarin openlijk of verstolen politiek wordt bedreven en waar leugens e.d. ook al voor zoete koek worden aangenomen?

   • Het is natuurlijk plezierig te merken, dat sommige dingen die ik me laat ontvallen blijken te blijven hangen 😀
    Maar over de politiek en het handlen van dat probleem gaan we het tussen nu en maart nog vaak genoeg hebben is mijn overtuiging. Laten we het daarom nu eens hebben over die volgende stap van het kabinet. Waarbij ik maar op tafel gooi, dat het argument van Kleinsma en dat Limburgse weekdier ongetwijfeld is “wij redden het voortreffelijke Nederlandse pensioensysteem”. Maar het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, dat dat “redden” gepaard gaat met steeds grover sloopwerk. Alsof het pensioensysteem in Nederland een patiënt is met gangreen en zijn been alleen te redden is door het te amputeren.

 5. Terwijl de rest blijkbaar “in katzwijm” ligt [kan me dat wel enigszins voorstellen] heb ik toch maar de moeite genomen om dit pensioenstuk te lezen. Later kom ik op de pensioenproblemen en de kabinetsplannen nog wel terug. Eerst wil ik het even hebben over je weer herhaalde oproep aan mensen om dit kabinet de klap te bezorgen, die grote kans op een breuk in de coalitie geeft.
  Ik ben het daar mee eens, dat allereerst. Dit kabinet levert Nederland niets dan ellende op. Men wekt de indruk druk bezig te zijn met van alles en nog wat [ Bussemaker over subsidies van musici, over onderwijs, Dijsselbloem die de Rabo achter de broek lijkt te zitten, Plasterk die maar draait en draait rond dat afluisterprobleem enzovoort] maar feitelijk zet dat totaal geen zoden aan de dijk. Peanuts om het zo maar te zeggen.
  Dus weg ermee en zo snel en rücksichtslos mogelijk.Maar dan ontstaat het volgende probleem. Wat is het alternatief? D66, PVV, SP, 50+?????
  Ik heb het vermoeden dat veel mensen de indruk hebben in een lose-lose-situatie te verkeren. Met dit kabinet verliest men, maar welk ander kabinet levert geen verlies op?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s