JONG PENSIOEN PLAN

Mijn reactie op het initiatief van de jongerenorganisaties van PvdA, VVD en D66 om het pensioensysteem op de schop te nemen is niet in grote lijnen negatief. Een conclusie waarmee ik vermoed ik meer mezelf verras dan mijn lezers. Men lijkt een manier te hebben gevonden om het pensioenvraagstuk uit het beeld van de, zo terdege de afgelopen jaren wel en terecht door de “oudere”generatie gevoelde want schaamteloos door vooral de politiek aangemoedigde, “battle of the generations” te halen. Wat nu weer niet wil zeggen, dat men wenst te gaan voor een volledig op solidariteit gebaseerd systeem. Om 2 redenen zou dat een lachertje zijn:
– we hebben immers ruim 50 jaar een systeem van solidariteit gehad totdat het instortte;
– een mede door de VVD[-jongeren] gedragen voorstel gebaseerd op solidariteit? Kom nou, sprookjes schreven ooit de Gebroeders Grimm en met veel meer succes dan welke politicus of politieke partij ooit. Grimm wordt nog steeds gelezen ….

Laten we even een paar elementen uit dat plan van de politiek adolescenten pikken.
“Voor mensen in loondienst moet de werkgever het geld voor het pensioen nog wel inhouden, maar de werknemers moeten straks wel zelf hun pensioenuitvoerder kunnen kiezen die beheert en belegt. Dat beleggen gebeurt dan wel weer collectief”
In feite staat hier gewoon, dat de vervloekte deelnemingsPLICHT, die wettelijk is vastgelegd, verdwijnt. Vervloekt zeg ik met opzet, omdat die PLICHT er de hoofdoorzaak van is [naast uiteraard slecht besturen en slechte keuzes maken door besturen van pensioenfondsen], dat pensioenverzekerden op verschillende wijzes en voor verschillende percentages, want afhankelijk van het fonds waar ze MOETEN zijn “verzekerd”, zijn en nog worden gekort. DeelnemingsPLICHT lijkt jarenlang de zekerheid op een redelijk pensioen te hebben geboden; inmiddels is ook de andere kant van de medaille meer dan voldoende zichtbaar.
Ik ken van nabij de allesbehalve fraaie voorbeelden: de ABP-pensioenverzekerde werd per 1-4-2013 met >1% op zijn rechten of uitkering gekort, de A&O Services-verzekerde, een zelfde mens van vlees en bloed, die procentueel minstens net zo veel premie afdroeg als de ABP-verzekerde, werd per zelfde datum met 7% gekort en heeft nog het een en ander voor de boeg. Pech? Neen, de deelnemingsPLICHT, waardoor je bij een fonds met een bestuur vol blijkbaar sukkelaars terecht kunt komen en er “no way out” is.

“Doordat er echter persoonlijke rekeningen zijn, kan voor ouderen en jongeren toch verschillend worden belegd: voor de ouderen met minder risico, voor jongeren met meer risico maar ook met meer kansen.”
Een bescherming van het risico op directe bedreiging van het inkomen van aanstaande pensioentrekkenden. Geld wat op het punt staat om het reguliere inkomen uit arbeid te moeten gaan vervangen, stel je niet, zoals nu nog steeds wel gebeurt, bloot aan riskante beleggingensplannen van mannen in pakken.

“De opgebouwde tegoeden van pensioenspaarders die voortijdig overlijden blijven in de plannen net als nu ten goede komen aan deelnemers die juist langer langer leven”.
Het enige tot nu toe onbegrijpelijke punt uit het plan. Hier is de hand van mensen te vinden, die ook in het voorgestelde nieuwe systeem nog steeds dolgraag op zo vol mogelijke potten met geld willen blijven zitten om er mee te kunnen blijven spelen. Moet wel van de vakbeweging [via de afslag PvdA] zijn gekomen dit punt. Ik zal het even wat proberen toe te lichten. En neem heel brutaal mezelf als voorbeeld. Stay with me 🙂
Bepalend voor mijn pensioen zijn: de premie, die wordt ingelegd, het rendement op die inleg en de duur [hoe lang ga ik er gebruik van maken].

Vooral dat laatste punt, duur van het pensioen, is het belangrijkst. Omdat nog net niemand weet [in de nabije toekomst zou dat weleens anders kunnen zijn] hoe oud ik zal worden c.q. hoeveel jaar ik na de ingang van mijn pensioen nog zal leven komen de statistieken op tafel. Periodiek laat o.a. de pensioensector door niet altijd oude, maar wel heel stoffige, merkwaardige nerdtypes een exercitie uitvoeren. Dan wordt op een bepaald tijdstip op basis van hoofdzakelijk alleen voor die nerds compleet duidelijke variabelen uitgerekend hoe oud de Nederlander wordt. En vergis u niet: de Nederlander moet gelezen worden als “alle Nederlanders”. Van 0 jaar tot 108 jaar of zelfs nog ouder als het moet. Wat men berekent wordt de “levensverwachting” genoemd. Het totaal van al die levensverwachtingen, zoals
Leeftijd nu            Overlijden
0 jaar                      93 jaar
1 jaar                      92,8745678 jaar
……..
67 jaar                    85 jaar
enzovoort
brengt men bij elkaar in wat merkwaardig genoeg “sterftetafels” heten.
Met een beetje voorstellingsvermogen moet u kunnen inzien welk een heerlijk speelgoed levensverwachtingen en sterftetafels zijn voor de dames en heren, die in het bestuur zitten, wat een pot met veel geld beheert.
[Ik hoop overigens dat u niet te onthust zult zijn in de wetenschap, dat van de nakomeling, die u nog maar net produceerde, vrijwel meteen wordt berekend hoe oud hij/zij zal worden. Leven kost immers geld!?!?]
Dat speelgoed dus voor bestuurders, de beheerders van de potten.
Men weet hoeveel er in de potten zit, met kan [soms redelijk, vanaf 2008 ging het even compleet mis] ramen hoe dat geld zal gaan groeien. En dus kan men met dat bedrag in de potten in gedachten en de sterftetafels in de hand vrij goed bepalen wat de pensioenuitkering van die 0-jarige, die 67 jarige, kortom van elke verzekerde kan worden. Eigenlijk een vrij simpel rekensommetje.
En mensen, die op geld van anderen zitten, vertonen de sterke aandrang, zoals we geleerd hebben en nog elke dag leren, om met dat geld te willen spelen. Het is zeker niet denkbeeldig, dat er een moment is, waarop iemand aan zo’n bestuurstafel zegt “wat wordt het beeld als we de variabele voor de sterftekans een beetje bijstellen?” Zonder daarbij verder in details te treden kan zo’n simpele bijstelling van een variabele vervolgens leiden tot wat in bepaalde kringen “cooking the books” wordt genoemd. Een mooier dan wel slechter [hangt slechts af van wat men wil] beeld is eenvoudig te scheppen. Vooral in ‘non-toezichtland Nederland’.

“De opgebouwde tegoeden van pensioenspaarders die voortijdig overlijden blijven in de plannen net als nu ten goede komen aan deelnemers die juist langer langer leven”.
Terug naar dit element in het plan van de jonkies. Zoals ik hierboven heb willen aantonen, staat op enig moment vast niet alleen wat mijn pensioen wordt maar ook en vooral hoe lang [uitgemiddeld] ik het zal genieten.

Het Pensioenfonds hanteert dat gegeven en het ligt ook vast in die boeken. Men gaat er vanuit, dat ik op 80-jarige leeftijd zal overlijden en is dus tot die tijd volgens haar eigen cijfers gehouden mij dat pensioen uit te betalen. Volkomen verantwoord, aan alle kanten, dus ook financieel.
Waarom dan toch, als in het bovenstaande punt uit het plan, [een punt wat volledig strookt met wat al jaren de praktijk c.q. een zwaarwegend punt uit het al jaren bestaande verdienmodel van pensioenfondsen is] mijn pensioen, indien ik op 70 jarige leeftijd overlijd, dus contraire aan de levensverwachting die werd gehanteerd voor de berekening van mijn pensioen, niet uitbetalen [desnoods een deel ervan] aan mijn nabestaanden???
Waarom dan toch dat restbedrag inpikken en in de grote pot laten zitten.? Want geloof me, ik heb nog nooit iets gezien of gehoord over bijstelling naar boven van pensioenrechten, omdat er een groep deelnemers is komen te overlijden ruim voor het moment, waarop de “sterftetafels” dit voorschreven. U wel?

Een pensioen is te zien als een soort levensverzekering. Die alleen uitkeert aan mij als verzekerde bij het in leven zijn op een bepaalde datum en bij het in leven blijven.
Bij een “normale” levensverzekering kan ik i.r.t. de kans op voortijdig overlijden begunstigden laten opnemen in de polis. Zodat, mocht ik voor de uitkeringsdatum ingaat overlijden, er een uitkering aan de nabestaanden plaatsvindt.
Bij Pensioenfondsen [die in wezen exact als een verzekeraar werken, met het niet onwelkome voordeel, dat verzekerden voor hen bij wet worden geregeld, de deelnemeningsplcht inderdaad, kunnen ik en vooral mijn nabestaanden in de omschreven situatie naar het geld fluiten. Hap-slik weg! “En bedankt he!!”.
Dat de opstellers van het plan hierboven m.n. dit element onveranderd willen handhaven maakt het hele verhaal wankel. En zelfs een beetje suspect, omdat het weleens zo zou kunnen zijn, dat er wordt uitgegaan van de gedachte, dat de Nederlander op het gebied van pensioenen nog steeds een onbenul is en derhalve met een paar lekker bekkende woorden “voor de ouderen met minder risico, voor jongeren met meer risico maar ook met meer kansen” een stevig oor kan worden aangenaaid.

Ik zei het aan het begin: niet per definitie negatief, maar opletten en oppassen blijft geboden. Zelfs of misschien wel vooral bij bij de politieke adolescenten.

Advertenties

8 thoughts on “JONG PENSIOEN PLAN

 1. Het kan toch niet werkelijk verbazing wekken, dat wie er ook zit te “denktanken” over een wijziging van het pensioensysteem, altijd het uitgangspunt zal blijven, dat:
  a. alle mogelijke nadelen bij de premiebetaler/verzekerde worden gelegd;
  b. zoveel mogelijk zekerheden worden ingebouwd, die garanderen, dat die enorme potten [we praten heb ik begrepen inmiddels over > 1.000 miljard] zoveel mogelijk worden afgeroomd en zeker niet te gemakkelijk voor die verzekerde bereikbaar zullen komen.
  En dan krijg je dus verhalen als van deze jonge vlegels. Die in woord prediken, dat de geslagen wig tussen generaties moet worden verwijderd. Maar feitelijk gaat het om oude wijn in nieuwe zakken. Want je denkt toch niet echt dat het plan van de jonge adolescenten ook zal omvatten, dat een garantie wordt afgegeven “nooit meer kortingen”?
  Er zijn pensioenfondsen [zoals jouw A&O Services]. die simpel gewoon gefaald hebben. De opgehangen lulverhalen kunnen dat niet verdoezelen. En ik kan het niet genoeg herhalen: als jij je pensioenspaarpot onder wettelijke dwang hebt moeten overdragen aan zo’n falend pensioenfonds en de gevolgen zijn niet uitgebleven, dan bedenk je je toch wel een paar keer voor je dat weer gaat doen of blijft doen.
  En toch omvat dit nieuwe plan nog steeds gewoon die verplichting, zij het dat je je geld naar keuze mag onderbrengen. Arno zei al iets over het administratieve monstrum wat daaruit kan/zal ontstaan. En wie voor de daaraan verbonden kosten gaan opdraaien.
  Wat mij betreft zijn er maar 2 opties werkbaar en acceptabel:
  – de hele verplichting, zowel die van de deelneming als de premieafdracht, wordt geschrapt en pensioen opbouwen wordt een individuele zaak en verantwoordelijkheid voor elke Nederlander zelf [AOW blijft bestaan]
  of
  – alle Nederlanders worden van wetswege bij 1 enorm pensioenfonds ondergebracht, zodat er gelijkheid wordt gegarandeerd qua rechtenopbouw en indexering of onverhoopte kortingen.
  Daarmee kunnen die 100’n andere soms belachelijk kleine en dus wanpresterende fondjes als van A&O Services in één klap van de kaart worden geveegd resp. bij het groot vuil.
  Interessant punt daarbij is zeker nog wel, dat die wanprestaties en de bestuursbeslissingen, die daartoe hebben geleid, vrijwel zeker open en bloot op tafel komen; immers als alle pensioenverzekerden in een grote uitvoerder gaan samenkomen, dan worden de onderlinge verschillen in zowel opbouw, indexering, korting en pensioen vanzelf ongetwijfeld bloot gelegd.

  Je begrijpt: het plan van de adolescenten maakt me niet echt enthousiast. De waarschuwende woorden in de slotalinea zijn m.i. zeer op hun plaats.

 2. Voor mensen in loondienst moet de werkgever het geld voor het pensioen nog wel inhouden, maar de werknemers moeten straks wel zelf hun pensioenuitvoerder kunnen kiezen die beheert en belegt.

  Op het eerste gezicht lijkt me dit een typisch voorbeeld van een fake-verbetering. Immers de premieverplichting in de vorm van inhouding blijft ongewijzigd. En de werkgever moet vervolgens al die ingehouden premies naar de verschillende pensioenfondsen, die de individuele werknemers kozen overmaken. Administratieve rompslomp, waar vermoed ik de premiebetaler de kosten weer voor kan mogen opbrengen. Juist dit soort essentiële zaken moeten we gewoon vanaf. Geen geschuif met ons geld, korte en duidelijke lijnen waar ik/wij goed zicht op moeten kunnen houden.

 3. Ik ben in basis nog altijd een voorstander van een op solidariteit gegrond pensioensysteem. Maar het is inmiddels wel duidelijk, dat het in de praktijk onmogelijk is omdat er altijd betrokkenen zijn, die het begrip solidariteit op hun geheel eigen wijze blijven uitleggen. Hoe lang het nog gaat duren zou ik niet durven zeggen, maar we lijken af te koersen op een puur individueel verzekeringsmodel.
  Maar voor het zover is moet eerst nog het nodige geld over “handophouders” worden verdeeld. Het feit, dat ook in dit “jonge plan” het standpunt “dood is alles kwijt” overeind blijft wijst daar naar mijn mening op.

  Prima en zeer smaakvol uitgekozen muziek overigens. 🙂

 4. De eerste vragen die bij mij opborrelen zijn uiteraard “zouden Neil Young en David Bowie tegenwoordig ook als “singer-songwriter” worden ingeschaald?” 😛
  Prachtig, dat Old man. En ook “All the young dudes” natuurlijk, al was het maar omdat het perfect bij Old man én het monumentale log past.
  Besef wel. dat ik speciaal uit de tuin ben gekomen om je dit even te laten weten 🙂

 5. Een pensioen is te zien als een soort levensverzekering.
  Met een heel duidelijk spaarelement erin, juist! Maar, en dat stip je terecht aan, in de praktijk en vooral dus bij voortijdig overlijden verdwijnt dat spaarelement voor de individuele verzekerde “spoorloos”. Niet alleen dat naakte feit is op de keper beschouwd volstrekte waanzin. Je zou je namelijk ook gerust mogen afvragen hoe deze verdwijntruc destijds in de Pensioen & Spaarfondsenwet en de diverse pensioenreglementen kon worden geaccodeerd door de partij, die de werknemers/verzekerden in de besturen vertegenwoordigde: de vakbonden.

  Ik kom nog terug, want dit lijvige verhaal verdient meer reactie. Maar eerst even de eendjes voeren. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s