EEN SCHERPE TEGENSTELLING

Al meerdere malen was ze me opgevallen. In positieve zin welteverstaan.
Vandaag schoof zij aan bij Buitenhof, waar zij als directe sparringpartner een PvdA-regent van het zuiverste water Klaas de Vries aantrof.
Lilian Marijnissen, inderdaad de dochter van, maakt inmiddels naam als een vertegenwoordigster van de ABVA/KABO. In Buitenhof kreeg zij de kans toe te lichten hoe 1LilianMhaar vakbond aankijkt tegen de keiharde bezuinigingen, waaronder de nullijn, die het kabinet Rutte II in petto heeft. Zij deed dat op een rustige, vakkundige en buitengewoon heldere wijze.
De SP mag zich gelukkig prijzen, dat zij in de dochter van Jan een waardig opvolgster heeft gevonden voor Agnes Kant. Wiens deskundigheid Lilian minstens evenaart, maar zij blijkt ook over de rust te beschikken die haar illustere voorgangster zo node miste.
Haar opponent aan tafel Klaas de Vries gebruikte veel tijd om een verklaring te geven van het feit, waarom de 1e Kamer, die door de fratsen van het kabinet Rutte II ongewild en volgens de Vries ook ongewenst in zo’n belangrijke positie is terecht gekomen. Waar de Vries kritiek uitte op de wijze, waarop politici uit de 2e Kamer de macht over de Senaat lijken te kapen, vindt hij mij aan zijn zijde.
De rest van de Vries’ verhaal kan kortweg worden samengevat als een pleidooi voor het behoud van die 1e Kamer in zijn huidige, door de wetgever lang lang geleden zo bedoelde, oorspronkelijke vorm. Als onafhankelijke toetssteen van die 2e Kamer. In dat opzicht toonde de Vries zich een zeer conservatief denkend mens.
Dat laatste zeg ik met opzet, omdat deze vanuit zijn eigen positie uiterst conservatief redenerende PvdA-er in het vervolg van zijn betoog de burger een lesje dacht te kunnen geven. De Vries is van mening, dat het door de burger willen vasthouden aan het sociale stelsel, zoals wij dat kennen, vooral wordt ingegeven via een door puur conservatisme gevoede vrees om te willen veranderen. Spreker pleitte voor meer modernisme in het denken bij de burger. De voorgenomen sloop van het sociaal stelsel [WW-duur e.d.] zouden moeten worden gezien als een modernisering van dat stelsel, waar we met zijn allen reeds lang aan toe zouden zijn.
Ik vond het pijnlijk om aan te moeten horen. Want het leidt onvermijdelijk tot de conclusie, dat we hier voor de zoveelste maal met een regenteske sociaal-democraat te maken hadden, die zonder een spier te vertrekken eerst pleit voor het instandhouden van “zijn eigen winkel” en vervolgens moeiteloos de burger verwijt aan conservatisme te lijden. Je moet het maar durven.
Lilian Marijnissen kreeg vervolgens nog een andere tegenpool gepresenteerd. Een oud mannetje van 24 jaar [Thijs Kleinpaste] kreeg solo de gelegenheid een verhandeling te houden over zijn vers verschenen boekwerkje, waarin hij de stelling verkondigt, dat de natiestaat [in gewoon Nederlands: een land als Nederland] gedoemd is te vervliegen. Het bleek om de voorzitter van de Jonge Democraten te gaan [inderdaad: Jong D66] en het 24 jarige oude mannetje bleek een technocraat van het zuiverste water te zijn.
Normaliter zou ik aan dat gortdroge en vroegoude heertje geen woord vuil maken. Maar dit keer wel, omdat ik de tegenstelling tussen aan de ene kant Lilian Marijnissen, die, dat proef je uit alles, met haar “poten” midden in de modder van de huidige maatschappij staat, en aan de andere kant dat tweetal, de gearriveerde, arrogante regent + dat vroegoude knulletje, dat waarschijnlijk nog nooit modder aan zijn schoenen zal hebben gehad, om van enige eeltvorming aan zijn handen nog maar niet te spreken, zich zo scherp voor me zag aftekenen.
En ik realiseerde me “dit is het!”. Dit is de keuze die wij als burger elke keer weer voorgelegd hebben gekregen en nog krijgen als het gaat om de vraag “wie vertrouwen we? In wiens handen is ons lot in goede handen?
Zonder zelf arrogant te willen overkomen durf ik te stellen, dat ik het wel weet.

Advertenties

16 thoughts on “EEN SCHERPE TEGENSTELLING

 1. Willem’s verhaal is er één uit een hele lange rij. Het probleem daarbij is mede, dat aandacht voor dat soort schrijnende, bijna onmenselijke gebeurtenissen hoofdzakelijk bestaat uit reportages in Tv-programma’s, waar men of uit een misselijkmakend soort sensatiezucht naar kijkt óf zoveel mogelijk van wordt weggekeken. Structureel signaleren, laat staan aanpakken van dergelijke misstanden gebeurt nauwelijks. De fanatici, waartoe ik zeker ook die aters, ogen en coaches reken, worden afgerekend op volumes en handelen daar ook probleemloos naar. Oog voor de mens achter het probleem is er onvoldoende, waar het eigen proces en de voortgang daarvan heilig is verklaard. Het soort “playing by the book” waardoor de slachtoffers bij bosjes vallen, maar de volumemeters en de daarop te baseren rapportages het [aan alle kanten vertekende en dus onvoldoende] beeld bepalen. Kijk toch om je heen en besef, dat we jarenlang zijn doodgegooid met positieve rapportages [kwaliteit onderwijs, zorg – het ooit te ontvangen pensioen – de bloeiende economie – enfin, ga zo nog maar even door] om nu het even tegen zit en we teruggeduwd worden naar “the real world” te constateren, dat elke put die wordt opengetrokken een gigantische stank uitwasemt: de stank van de verrotting van het neo-liberalisme. En dat daarbij slachtoffers vallen [voor 99% de verkeerde] is evident. Een enkel keer valt het slachtoffer op de juiste plaats, in de juiste groep. Zoals [ik las dat net] die Meerssense wethouder, die zich uit hoofde van zijn functie, als velen van zijn mannenbroeders al jaren doen, dingen meende te kunnen permitteren, die niet door de beugel konden. Ëén ding moet ik die man wel nageven: hij bezit moed. Want hij blijkt te hebben beseft, wat een serieuze sanctie zou moeten zijn voor mensen als hij. Een besef, wat bij de burger maar niet wil landen.

  • Ik begrijp volledig wat je bedoelt, Jurgen. Ik wil even een element speciaal benoemen en haak daarbij meteen ook in op Willem’s hartverscheurende verhaal. Dat element betreft een tegenwoordig zo in zwang zijnde term: the level playingfield”” .
   Dat ontbreekt in mijn perceptie in die 99% waar jij aan refereert. Ik ken het geval wat Willem schetst niet, maar ik kan me voorstellen, dat er in de verhouding moeder – deskundigen geen sprake zal zijn geweest van dat “level playingfield”. Denk je eens in: die deskundigen [wat ze qua opleiding best zullen zijn] komen als collectief met een rapportage over de situatie binnen dat gezin. Een rapportage, die zoals je zelf ook terecht aangeeft veel meer zal tegemoetkomen aan de regels die zijn opgelegd om de prestaties van dat team deskundigen te meten [aantal uithuisplaatsingen e.d.] dan dat het stuk gericht zal zijn op de menselijke kant van de zaak. Waar Willem ook het een en ander over zegt. Daar zit je dan als laaggeschoolde ouder met een rapport voor je neus waar je totaal niets van begrijpt. En je wordt geacht daar op te reageren om te voorkomen, dat je iets wordt aangedaan, waar je geestelijk kapot van zal gaan. Een compleet kansloze missie! En dus gebeurt er iets wat door het “proces” wordt gedekt en de “score” van het deskundigenteam positief beïnvloed. Op naar het volgende dossier! Wanneer vergaderen we daar over???
   En nu in wat meer algemene zin. De burger, die zich jarenlang moeiteloos geplooid heeft naar de opdracht van de “maatschappij” om zich zoveel mogelijk als individu [ander woord voor egoïst] te gedragen ondervindt nu, dat hij als individu machteloos staat tegen het nog steeds als collectief opererende apparaat, wat in dit geval “overheid” heet. Het “laissez faire”, waar die burger zich jarenlang zo prettig bij voelde, is veranderd in “do as we tell you to do or else….”.
   Al vanaf het begin van de uitzaaiing van de neo-liberale kanker over onze samenleving heb ik steeds maar weer gehamerd op het belang van het eigen collectief. Hoe vaak ik niet heb gewezen op het risico van het leven als individu, ik weet het inmiddels niet meer. Mij rest slechts met pijn in het hart vast te stellen, dat mijn waarschuwing is geworden tot een realiteit. Die ik zelfs mijn ergste vijanden niet toewens, laat dat duidelijk zijn.
   Zou de vrouw in Willem’s verhaal een groep mensen om zich heen gehad hebben, die, zoals ooit de gewoonste zaak van de wereld was, uit puur humanitaire [bestaat dat woord nog anno 2013?] overwegingen bereid zouden zijn geweest zich in verzet te verzamelen, dan is de kans realistisch dat het deskundigen-collectief misschien wel wat minder procesmatig bezig zou zijn gegaan. Maar ook verzetten doen we het liefst in individuele vorm, om te constateren dat we vooral in een tijd als deze vrijwel kansloos zijn. Vooral als je het ongeluk hebt deel uit te maken van die groep burgers, die dichtbij de onderkant van onze samenleving bivakkeren.

   • Dus is de harde les leren de enige optie, zoals altijd. En blijft die eeuwige vraag boven komen: wanneer leren we het eindelijk eens? Nooit waarschijnlijk!

   • Ik weet van nabij hoe jij, RadaR, je in die jaren van overvloed met grote regelmaat ergerde aan dat “laissez faire” gedrag. Het is weinig bemoedigend te weten, dat uit de rapportage over Haren van de internetdeskundige Cohen naar voren is gekomen, dat bij de jeugd momenteel YOLO de levensleus is. Maar ook die jeugd zal later ervaren, dat YOLO nu, dan gelijk zal staan aan vroegtijdige dementie, leveraandoeningen en andere lichamelijke ongemakken. En misschien hebben ze dan nog net voldoende hersencapaciteit over om te beseffen, dat dat ene leven in principe minstens 40 jaar langer duurt. En vervangen ze YOLO noodgedwongen door ALOM. [A Life Of Misery voor de niet-anagram-geschoolden onder ons.]

   • Als ik zo vrij mag zijn: straks op Ned2 een docu over de dagelijkse praktijk van een gezinsvoogd. Zou kunnen aansluiten bij het onderwerp, wat Willen eerder inbracht.

 2. Sorry, niet gekeken. Maar ik heb alle vertrouwen in jouw oordeel. En per definitie spreekt een jonge vrouw mij veel meer aan dan een oud PvdA-fossiel.

  OT: al gehoord met welk mooi kerstliedje Anouk het Songfestival ook niet gaat winnen?

 3. Geen “dom blondje” die Lilian 😀
  Ze was enige tijd terug ook aanwezig bij Debat op 2, toen er over de bezuinigingen op de zorg werd gesproken. Ook toen bracht ze haar punten prima naar voren.

  Het verhaal van Willem, hoe deprimerend ook, verbaast mij helemaal niet. Je moest eens weten [voor zover dat nog niet het geval is 🙂 ] wat wij allemaal meemaken in de “zorgindustrie”. Waar zorg in de praktijk steeds vaker begint te botsen met de zorgvisie, die de vergadertijgers waar Willem ook over spreekt uitdragen. Wij gokken [nog gekscherend] wel eens met elkaar hoe lang het nog zal duren voordat zo’n zorgmedewerk[st[er een gebruikte luier bij één van die technocraten [ja, zo noemen we ze ook hier] over de oren zal trekken.
  De hoop dat het nooit zo ver zal komen wordt met de dag kleiner. Maar ik moet snel door, want er ligt nog een forse stapel papier met daarop de nieuwste regeltjes [de technocratenclub is weer in vergadering bijeen geweest vrijdag], die ik in mijn hoofd moet stampen. Het is ronduit verbijsterend hoeveel tabelletjes en grafiekjes er in staan. Waar ik dan weer op voorhand al de nodige hoofdpijn van krijg.

 4. Lilian Marijnissen maakte ook op mij een prima indruk. Helder en rustig formulerend bracht zij haar [en de vakbond’s] verhaal. Een vrouw, die sterk in haar schoenen staat en die de belofte aan veel meer in zich draagt.
  Al kijkend en luisterend bekroop mij de gedachte, dat de Publieke Omroep eens wat bedachtzamer zou moeten omgaan met het voor de buis halen van oudere [veelal] heren. Want ook in dat geval heeft de contrastwerking te vaak pijnlijke bijwerkingen.
  De inmiddels 73-jarige Klaas de Vries had [los van alle verdiensten die hij in het verleden zal hebben gehad voor thans zieltogend Nederland] het aureool van het volgevreten fossiel rond zich hangen. En dat is in een tijd, waarin een groeiend aantal ouderen het steeds moeilijker krijgen, uiterst pijnlijk.
  Want zo’n “gevuld” senator dan met het nodige dedain te horen vertellen wat hij vindt dat goed voor de burger zou zijn [logischerwijs betekent “goed” in de woorden van zo’n gevulde senator per definitie “genoegen nemen met minder”] doet zeer aan de ogen en de oren.
  Met weerzin heb ik het verhaal van Kleinpaste aangehoord. Weerzin, niet alleen omdat zijn met veel aplomb gebrachte verhaal me niet aanstond, maar ook vanwege de persoon zelf. Terecht omschrijf je deze vroegoude knul als een technocraat van het zuiverste water. Het soort mensen, waar de burger in de huidige tijd zeker niet op zit te wachten.
  Maar zoals je terecht stelt, behoren technocraten wel tot het palet, waaruit wij voortdurend moeten kiezen. Omdat ze schuil gaan achter getapte jongens als Rutte en Samsom, die de X-factor-talentenshow moeten winnen en dat helaas maar al te vaak ook doen. Waarna de technocraten hun zetel aan de tafel van de macht kunnen innemen en hun onmenselijke werk kunnen aanvangen.
  Laten onze hoop maar in de handen van mensen als Lilian Marijnissen leggen. Ik heb het sterke gevoel dat we dan veel beter af zijn dan met fossielen van het kaliber de Vries en vroegoude knulletjes als Kleinpaste.

  @ Willem: ik heb je verhaal grondig gelezen. Het heeft diepe indruk op me gemaakt. Het gebeurt me niet vaak, dat mij een gevoel van machteloosheid bekruipt. Vandaag was dat wel het geval.

 5. Ach ja, regenten, modder, zorg, vertrouwen, duidelijkheid en dan de praktijk??

  Moeder, 46 jaar, weduwe 2 kinderen, werkt halve dagen bij lokale super en is geestelijk niet 100%, helaas mede hierdoor “en ondanks jarenlange zogenaamde hulp van in naam sociale instanties” financieel volledig naar de klote (om over de rest maar te zwijgen!!) en krijgt nu als fooi 26,50 euro per week om van te leven dankzij haar ongetwijfeld schattige curator.

  Haar 2 kinderen zijn vanwege haar niet 100% zijnde geestelijke vermogens plus daarbij de enorme emotionele klap die ze kreeg toen ze 4 jaar geleden weduwe werd, door onze ook al zogenaamd eerlijke rechter(s) van haar afgenomen, niet omdat ze een slechte moeder was maar omdat ze volgens de zeer geachte rechtsgeleerde niet in staat was tot het bieden van een goede verzorgingsomgeving.

  Haar 2 kinderen waren toen 7 respectievelijk 9 jaar oud en leven sindsdien van tehuis naar tehuis, uiteraard gescheiden want o speling van het lot wat bleek??

  Haar zoon van toen 7 jaar en nu dus 11 jaar bleek hoogbegaafd terwijl haar dochter van toen 9 en nu dus 13 jaar aan de onderkant van zwakbegaafd zit, moeder ( ja ja die slecht verzorgende) wist dat ergens al jaren van haar kinderen zonder precies te kunnen omschrijven wat er nu was, maar gelukkig hebben we in dit fraaie land allerlei mooi ingerichte dure kantoren vol met allerlei instanties en clubjes die op fraai geschept perkamenten papier hun nog fraaiere doelstellingen hebben uitgeschreven en die dan ook nog de beschikking hebben over de ene na de andere duur betaalde deskundige die allemaal fraaie rapporten kunnen schrijven en die gingen en hebben zich allemaal jaren en jaren en jaren met dit gezin bemoeid en wel dusdanig intensief dat haar man dus 4 jaar geleden al dat gezeik, gevraag en onderzoek dusdanig beu was dar hij zichzelf van het leven heeft beroofd, want ja je moet toch met een reden weduwe zijn geworden nietwaar??.

  Maar denk nu niet dat men ook maar een fractie van een idee had wat er speelde, want ja een sociaal zwak gezin met een moeder die niet uitblinkt in de schoolbanken die krijgen niet zo een speling van het lot in de schoot geworpen zoals bijvoorbeeld een hoogbegaafd kind(wat is de natuur dan toch eigenlijk wel weer mooi he) en een zwakbegaafde daar spelen hele andere dingen volgens de zo geroemde deskundigen.

  Pas recent is men door het uitvoeren van een zeer eenvoudige test en dus niet na jarenlang intensief onderzoek en zogenaamde begeleiding er achter gekomen hoe het nu zit bij deze kinderen want ja zowel vader als moeder werden door hun beperkte geestelijke vermogens natuurlijk niet geloofd, waarbij je meteen de vraag kunt stellen wie er hier nu eigenlijk beperkte geestelijke vermogens bezit en dat antwoord weet ik al.

  Alsof dit niet genoeg is heeft men besloten Moeder maar te plaatsen in een huis met zoals dat dan heet begeleid wonden want ‘men” vond dat ze niet zelfstandig kon wonen, uiteraard deed “men” dat vanuit de goedheid van hun hart, had iemand iets anders verwacht dan ??, dat zij jarenlang met haar man zelfstandig woonde en 2 moeilijke kinderen ter wereld heeft gebracht en grotendeels opgevoed deed nu even niet meer ter zake.

  De ware reden is echter dat door haar financieel bewust naar de klote te laten gaan gevoegd bij haar plaatsing in een zogenaamd begeleid wonen project zij de facto is uitgeschakeld als partij die nog iets te zeggen heeft nog over zichzelf nog over haar kinderen die dus inderdaad aan de volledige willekeur van onze overheid en haar fraaie medewerkers en instanties zijn overgeleverd.

  Haar dochter is in een tehuis ongeveer 65 km van Moeder haar woonplaats en haar zoon nog effe verder (bewust??) in een ander tehuis op 130 km van haar woonplaats.

  Moeder heeft dankzij de welhaast goddelijk aanvoelende weldadige warme van ons zeer intens geliefd overheidsapparaat de beschikking over wat dan heet “buiten-regionaal taxivervoer” waar zij zelf 19 ct de km voor betaald en die het grote totaal van wel 450 km heeft, nou de rekenmeesters weten nu al dat bezoek aan haar kinderen bijzonder beperkt is, immers alleen al naar haar zoon is 260 km retour!!

  O hoor ik iemand dan zeer scherp opmerken maar als dat km. budget op is dan kan zij toch wel met het openbaar vervoer?? Inderdaad, dat zou in principe wel kunnen maar ja, jammer maar helaas zijn er bepaalde instanties die vinden dat het niet genoeg in het belang van haar kinderen is om ze vaker te zien en daarbij kan zij volgens de zeer geleerde deskundigen van haar verblijfplaats ook niet zelfstandig reizen, wat wel gek is want ze mag wel naar haar werk reizen iedere dag en nog zelfstandig ook!!, plus dat de hooggeleerde en buitengewoon bekwame rechtschapen curator het te duur vind.

  Wel vind er iedere maand overleg plaats en wel tussen, haar begeleider, de begeleiders van haar kinderen, de curator, een persoon van jeugdzorg en nog twee zeer deskundige deskundigen in totaal 9 !!!! personen, vanzelfsprekend moet dat plaatsvinden op een centraal gelegen externe plek.

  Deze 9 corrupte incompetente smerige hufters maken al meer op aan huur en vreten op hun externe locatie dan dat arme mens aan weekvergoeding krijgt om over het smeergeld wat zij salaris noemen maar te zwijgen en dan nog hebben zij de moed om iedere maand te rapporteren en op te schrijven dat een treinreis van een moeder naar haar eigen kinderen te duur is.

  De netkousen van dat gore gedrocht, die wandelende zeekoe, dat smerige mens waar je bij wijze van spreken je hond nog vanaf schopt, dat misselijk makende hoop rottend vlees wat onder de naam Jorritsma op de samenleving parasiteert, zijn al per stuk duurden dan de vergoeding voor deze Moeder.

  Dit is dus nu de zogenaamd “zorgzame” samenleving waarin eenvoudige mensen worden verpulverd door gore smerige ratten die onder het mom van hulp te bieden slechts een woord in hun agenda hebben en dat is IKKE, het is dan ook niet goed voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van totale nitwits als de al in dit blog genoemde Klaas de Vries zich in mijn directe omgeving zouden gaan ophouden, want verdomd ik denk dat ik hem doodgewoon een ram zou verkopen in de vorm van een fraaie uppercut van Klaveren waardig.

  Het allerergste vind ik dan nog zelf dat gevallen zoals hier beschreven niet meer op zichzelf staan maar eerder regel dan uitzondering zijn, de overheid is razendsnel met het afnemen van kinderen zogenaamd in hun belang maar o wee als blijkt dat er wat meer aan de hand is met deze kinderen dan laat diezelfde overheid ze allemaal barsten en in de kou staan, ja fraaie onderzoeken, commissies, rapporten plus evaluaties daar kun je hele wijken mee vullen en dat nu is een maatschappij die ik verafschuw en waarvan ik mag hopen dat haar vertegenwoordigers zich verdomd goed realiseren dat zij zich op enig moment over hun daden zullen moeten verantwoorden.

  • Bij dit verhaal moest ik echt even slikken, Willem. En de angst slaat mij om het hart in het besef, dat gelijksoortige gevallen in steeds grotere aantallen voor komen. De overheid van dit land blinkt uit in het uitgeven van kapitalen aan zaken, waarbij volstrekt onduidelijk is wat het werkelijke nut ervan is.
   Als je eens wist hoe vaak ik me al enorm heb zitten ergeren aan al die lui, die in de hoedanigheid van deskundige ons willen voorschrijven hoe we ons leven moeten leiden. Terwijl de door hen gepropageerde manier, die uiteraard alleen via hun directe betrokkenheid erbij zou werken, aanwijsbaar tot soms tenhemelschreiend [zie jouw voorbeeld] menselijk leed leidt.
   Was het RadaR niet die enige tijd geleden stelde, dat het hoog tijd is om alle “ogen, aters, coaches en meer van dergelijke “deskundigen” en bloc op Bereneiland te dumpen en er een groot hek omheen te zetten? Zodat wij mensen weer kunnen proberen ons eigen [menselijk] bestaan op te bouwen. Met alle logische gebreken die daar aan [behoren] te kleven.

   • Ik had het destijds over dumpen op Pampus, O. 🙂 Maar Bereneiland vind ik ook meer dan prima. Zolang dat hoge hek er maar omheen komt.

 6. Lilian heeft ook voordelen, die Kant niet had. Net zo min als dat vroeg oude mannetje ze heeft.
  Ik wist niet eens dat Klaas de Vries nog bestond. Dat feit moet ik vandaag even verwerken.

 7. Dochter Marijnissen deed het inderdaad prima in Buitenhof. Ook ik trok onbewust de vergelijking met Agnes Kant. Kan haast geen toeval zijn.
  De SP zou weleens een pareltje in handen kunnen hebben met Lilian. Het contrast qua uitstraling met die gedachten aan lieden als Wiegel e.d. oproepende D66 kamergeleerde van 24 kon niet groter zijn. Zou die jongen ooit een jeugd hebben gehad? Opmerkelijk was, dat hij zei zijn inspiratie voor de politiek te hebben opgedaan in 1989 toen de Muur viel. 11 jaar was-ie toen, een leeftijd waarop een normaal kind van die leeftijd met hele andere dingen bezig zou moeten zijn. Vroeg volwassen was-ie waarschijnlijk; vandaar dat hij gisteren op 24 jarige leeftijd als een oud mannetje overkwam.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s