WINDOW DRESSING

Herinnert u zich nog de tijd, dat:
– als je een telefoonmaatschappij, die PTT heette, belde je altijd direct een mens aan de lijn kreeg?
– treinen altijd reden en meestal gewoon op tijd?
– je door een paar strippen af te stempelen vrijelijk kon overstappen van bus op tram en v.v. zonder dat een vervoersmaatschappij rechtstreeks met je bankrekening begon te rommelen?
– stroomstoringen een zeer zeldzaam voorkomend fenomeen waren en je niet plat werd gegooid met allerlei metertjes, die je scherp inzicht geven in je energiegebruik, maar tegelijkertijd de energieleverancier de gelegenheid bieden een haarscherp profiel van jou als gebruiker samen te stellen?
– u er geen jota om gaf, dat diensten op maat voor u gesneden werden aangeboden? Omdat het deel uitmaken van een collectiviteit aan gebruikers van allemaal dezelfde dienst u [terecht] een veilig gevoel gaven? Want als er iets mis zou gaan zou de omvang van de groep gedupeerden er immers wel voor zorgen, dat een probleem niet alleen razendsnel zou worden verholpen, maar ook alles in het werk zou worden gesteld opdat het probleem niet meer voor zou komen?
– er tussen u en uw huisarts een van oudsher opgebouwde vertrouwensband bestond, waardoor u er zeker van kon zijn, dat het door die huisarts voorgeschreven medicijn ook echt ter bestrijding van uw ziekte diende en u niet het risico zou lopen als een soort proefkonijn voor de farmaceutische industrie te gaan dienen, voor welk feit uw huisarts zijn bonusje opstreek?
– u uw kind naar een onderwijsinstelling kon brengen, waar de leerkrachten vrijwel uitsluitend bezig waren met het bijbrengen van kennis aan uw kind en zijn of haar klasgenootjes? Waar u als ouder niet met regelmaat het gevoel kreeg, dat uw kind les kreeg van een veelkoppig monster, wat naast kennis overbrengen zich ook nog bezighield met het psychiater en/of psycholoog spelen, jeugdzorgmedewerker en gezinscoach uithangen? Waar u bij verschijnen aan de poort in alle opzichten gewoon uzelf kon zijn, zonder dat de blikken van dat veelkoppig monster duidelijk maakten, dat er een aantekening in het dossier van uw kind zou plaatsvinden en de kans dat een brief zou verschijnen met daarin een uitnodiging voor een gesprek redelijk groot zou zijn?
– u bij het betreden van een ziekenhuis ook echt het gevoel had een ziekenhuis te betreden? In plaats van een soort mega-store vol ultra-moderne wegwijssystemen, wandelgalerijen, zitplekken van het kaliber Amstel-hotel, zacht deinende achtergrond musak en zoevende liften?

Vast wel denk ik, als u 30 of ouder bent. Ik kan het me in ieder geval wel heel goed herinneren. Het verschil tussen toen en nu wordt bij voorkeur vooruitgang [progress] genoemd. Maar is het dat wel naar de letterlijke betekenis van het woord? Is het wel vooruit gegaan? En in kwaliteit of alleen maar in uiterlijke schijn? Niet voor niets is  ergens in de 90-er jaren van de vorige eeuw een woord in zwang geraakt als “window-dressing”. Met daaraan gekoppeld begrippen als “front- office” [de facade] en “back office” [in 85% van de gevallen de chaos].
Via een perfect uitgevoerd scenario is “window-dressing” in onze maatschappij geïnjecteerd. Vergezeld van een moordende machine, die ons compleet overvoerde met commercials, waarin het ene moois na het andere wordt beloofd.
Niemand kijkt er bijvoorbeeld van op dat wekenlang een nieuwe auto wordt gepromoot, waarin je zelfs met je grote teen tegelijk kunt sms’n, tomtommen, muziek luisteren en video bekijken, big mac bestellen of een kopje Clooney-koffie kunt oppompen; om vervolgens een week later te lezen, dat de fabrikant 70.000 exemplaren van diezelfde auto naar de fabriek heeft terug geroepen, omdat rem, stuur, koppeling of wielen niet in orde blijken.
“Windowdressing” , we zijn er in verzopen, waardoor we wat er achter dat “window” schuil gaat niet meer zien.
“Windowdressing” was ook:
– meer aanbieders op de telecommunicatiemarkt
– privatisering van het vervoer per spoor
– vermarkten van het openbaar vervoer
– privatiseren van de energievoorziening
– liberaliseren van de zorg
– privatiseren van het onderwijs
onder het meest leugenachtige motto ooit: concurrentie wordt bevorderd, waardoor de dwang tot het leveren van kwaliteit zal toenemen en een dalende werking op de prijs ontstaat.
Haalt u die 6 “markten”, die ik hierboven noemde,  maar langs dat “window-dressing”-motto en trek uw eigen conclusie.
En neem die conclusie mee, terwijl u dit verhaal op de site van Nieuwsuur gaat lezen. Het verhaal sluit aan op de uitzending van zaterdag jl. , waarin melding werd gemaakt van het bestaande en reeds in gang getrokken voornemen van de Europese Commissie om ook de drinkwatervoorziening aan de markt te gaan uitleveren. In het artikel worden alle van belang zijnde ins and outs meer dan voldoende behandeld, zodat ik er zelf weinig over hoef te zeggen.
Opmerkelijk feit wat naar voren komt is, dat ook onze overheid hier [weer] een bedenkelijke rol blijkt te spelen. Zij wil ons namelijk graag doen geloven, dat onze Grondwet voorkomt, dat de drinkwatervoorziening in Nederland ooit in private handen zou kunnen komen.
Er is echter een Franse Eurocommissaris, die daar anders over denkt en daar naar handelt. Er staan inmiddels 2 grote Franse multinationals te trappelen om de markt van het Nederlandse drinkwater te betreden. En waar de praktijk van de afgelopen 10-15 jaar heeft uitgewezen, dat onze overheid per definitie zwicht voor een aanlokkelijk miljardenbod is de kans van slagen voor Suez en Veolea [waar kennen we die naam ook alweer van?] zeker realistisch te noemen. Want waarom zou onze overheid zich in hemelsnaam druk moeten maken over het feit, dat zodra ook de drinkwatervoorziening zal zijn verpatst de prijzen voor de gebruikers [u en ik] verdubbelen, verdriedubbelen of, zoals in Portugal al aan de orde is, vervierdubbelen? Dat heeft zij immers bij al die andere deelmarkten ook nauwelijks gedaan?
“Window-dressing” , ze gaan het gewoon weer doen. We kunnen erop wachten. Ik stel voor, dat we dat nu eens niet doen. Laten we gewoon eens tonen, dat we ons lesje inmiddels hebben geleerd en elke façade die voor ons wordt opgetrokken wegblazen.

Advertenties

18 thoughts on “WINDOW DRESSING

 1. Water, lucht, grond en natuurlijke hulpbronnen worden door ieder mens gebruikt en dus heeft ieder mens per definitie daar dus een evenredig recht op, mede omdat zonder dat recht elk en ieder menselijk leven onwaardig en feitelijk onleefbaar en onbestaanbaar is.

  Deze middellen van ons bestaan zijn dus a piori van en voor ons allemaal en daar doet een politieke overtuiging niets aan af, het is namelijk een van de weinige principes waarop de menselijke waardigheid en zijn bestaan zou moeten zijn gefundeerd.

  Aangezien helaas de overgrote meerderheid van de mensheid van mening was en nog schijnt te wezen dat sprookjes realiteit zijn heerst er dus globaal de algemene mening dat wij mensen deze dingen niet individueel kunnen regelen en oplossen en creeerden wij een samenleving waaruit diezelfde meerderheid vond dat een overheid het beste de individuele belangen collectief kon vertegenwoordigen en daar ook naar te gaan handelen en dat laatste is nu een ernstige misvatting gebleken zoals de geschiedenis ons telkenmale bewijst, toch blijven wij persisteren in dat schijnbaar onwankelbare geloof daarbij voorbijgaand dat uiteindelijk die zogenaamd collectief voor ons optredende overheid nu precies dat doet wat zij niet zou moeten doen.

  Immers daar waar het geloof schijn te heersen dat het individuele belang van een ieder collectief het beste kan worden behartigd middels een overheid blijkt diezelfde overheid overheerst te worden en word er leiding gegeven en verregaande besluiten genomen door slechts enkele individuen, hiermee feitelijk aantonend dat een overheid die namens ieder individu collectief zou dienen te handelen niet meer of minder is dan een vehikel voor enkele individuele machtsgeile figuren, de overeenkomst met een apenrots is daarbij treffend want ook daar is een piramide vormige opbouw te zien mat uiteindelijk aan de top de grootste en sterkste brulaap.

  Wat wij dus nu zien, en dan nog wel het meest duidelijk in de zogenaamde “westerse samenleving”, hoewel bij andere samenlevingen en culturen dezelfde lijn is te zien, is niets anders dan het gevolg van de keuze die wij als mensen eerder hebben gemaakt, het fraaie resultaat is dan ook dat ons word verteld en wijsgemaakt dat besluiten die gedaan worden en gemaakt zijn allemaal goed zijn voor het zogenaamde collectief, terwijl in feite het slechts enkele individuen zijn die van deze zogenaamde collectief goede besluiten het meest profiteren en dan ook nog ten koste van het individu, iets wat nu juist niet zou moeten en mogen gebeuren.

  Neem nu de lange lijst van zogenaamde privatiseringen die ons allemaal de strot zijn door geduwd onder het motto dat het besluit daarover namens het collectief ook gelijk het beste is voor ieder individu tenminste zou wil de overheid ons doen geloven, terwijl in feite het juist het individu is wat daardoor word vermorzeld en het slechts enkele individuen zijn (bestuurders, aandeelhouders etc. etc.) die van het zogenaamd voor het collectief beste besluit profiteren.

  Door dus de verantwoordelijkheid voor alles wat van en voor ons allemaal is uit handen te geven waarbij de paradox is dat het individuele recht juist door die keuze voor het collectief volledig is weggevaagd terwijl het juist de intentie was om dit niet te doen, zal deze ingezette lijn door de overheid nog wel even aanhouden met alle gevolgen van dien.

  Het fraaie is dan ook nog eens dat die hele zogenaamde verzelfstandiging en privatiseringsgolf
  ieder individueel mens heeft geraakt daar waar het juist de bedoeling was om als individu het beter te krijgen door te kiezen voor een collectief.

  • Helder verhaal, Willem. waarin je afdoende schetst wat we met zijn allen steeds maar weer verkeerd blijven doen. Om vervolgens elke keer weer op de blaren te moeten zitten.
   Vooral interessant vind ik, dat je zo de nadruk legt op begrippen als collectiviteit en het individu. Ik ben namelijk van mening, dat die 2 begrippen elkaar lang niet altijd behoeven te bijten. RadaR geeft daar een m.i. uitstekend voorbeeld van als hij schrijft over “het aanbieden van producten op maat”. Daar is inderdaad heel lang nauwelijks echt behoefte aan geweest. Want waar wij wel behoefte aan hadden was aan kwaliteit en in het verlengde daarvan aan integriteit en eerlijkheid van de aanbieder. Een aanbieder, die wat mij betreft prima een fabrikant o.i.d. kan zijn , maar ook en zelfs de overheid.
   Collectiviteit levert inderdaad die “veiligheid” maar ook slagkracht, waar onze gastheer op doelt. Terwijl individualiteit [het op maat maken en aanbieden] veel eerder risico oplevert en het gevaar van ondervinden van schade. Daarnaast ben je in onze samenleving als individu bijna weerloos tegen de meeste opponenten, die je in die samenleving ontmoet. Daar hebben we, zo meen ik te mogen stellen, inmiddels voldoende praktijkervaring mee opgedaan.
   De geïndividualiseerde samenleving van nu heeft ons als individu tot speelbal gemaakt. Niet alleen van “het grote geld”, maar, en dat is vooral opvallend en tegelijk onthutsend, ook van onze overheid. Omdat die overheid, zonder dat wij haar daarvoor toestemming hebben gegeven, heeft besloten zich ook als een “bedrijf” te gaan gedragen [zonder overigens haar organisatie om te zetten naar een bedrijfsmatige, maar veel eerder omdat men er voor koos zich ondergeschikt aan wereldsystemen als het economische en monetaire te maken].
   Ik ben er, met naar ik meen jou, voorstander van dat de individuele mens alle kans moet worden geboden om zich als individu te ontwikkelen. Maar daar voeg ik aan toe, dat altijd overeind moet blijven, dat de mens als individu altijd onderdeel van het grotere geheel [het collectief] dient te blijven. Omdat zulks namelijk zijn enige kans is om volwaardig te blijven meedraaien in een samenleving vol krachten en machten, die, zoals ons is geleerd inmiddels, probleemloos in staat zijn het individu volkomen te vermalen en te vermorzelen.
   Een harde les van de afgelopen 15 jaar moet zijn, dat de overheid, die zich tot midden jaren 80 over het algemeen genomen redelijk dienstig aan haar burgers opstelde, eenmaal los gelaten en niet meer gehinderd door een collectieve tegenkracht vanuit die burgers volledig kan ontsporen en haar taken gaat invullen op een wijze, die in wezen strijdig zijn met haar kerntaken. En dat er dan slachtoffers vallen is onvermijdelijk.
   Als we er de aankomende 90 jaar van deze eeuw nog iets van willen maken zal de eerste taak moeten zijn die overheid terug te brengen op het spoor, waarop ze hoort te rijden. En safety inbouwen, waardoor de kans op een volgende ontsporing zo klein mogelijk wordt gehouden.
   Blijft de doorsnee burger echter het labiele [bijna dociele] gedrag vertonen van nu dan vrees ik dat een “total collapse” moeilijk te voorkomen zal zijn.

 2. OT als het even mag. Want ik schoot enorm in de lach toen ik hoorde, dat Sjoerd van SNS is ondergedoken in het buitenland. Ik zei nog tegen Suus “Sjoerd heeft de boot van Gijs-Guus uiteindelijk dan toch gevonden”. 😛

  • Zie je dat het wel lukt om falende bankiers het land uit te jagen, 😛 We moeten er alleen nog iets op vinden waardoor zo’n kerel, voordat hij echt ontsnapt, nog even langs de pek en veren zal kunnen worden gehaald.

  • Zojuist zag ik bij P&W die oud-bankier Verhaar op verschillende manieren uit zijn rol schieten. Allereerst noemde hij wat “Sjoerd” is overkomen met veel gevoel voor pathos iets wat alles van een volksgericht in zich zou hebben. Vervolgens begon hij omstandig uit te leggen, dat het met die bonus van “Sjoerd” allemaal wel meeviel. Zijn derde aandeel stemde me wel plezierig, omdat hij daarin openlijk naar de politiek wees als mede-schuldige in hetgeen wat arme “Sjoerd” wordt aangedaan. Plezierig, omdat het voor de eerste keer is sinds de ellende begon in 2008, dat 2 schuldige partijen elkaar openlijk met modder proberen te besmeuren. Wat voor mij een niet te onderschatten signaal is, dat de volkswoede wel degelijk werkt. Volkswoede zeg ik, omdat volksgericht natuurlijk een volstrekt idiote maar ook riskante term is om te gebruiken. Als er werkelijk een volksgericht zou zijn dan had “Sjoerd” al op de Dam in een schandpaal gestaan of erger.
   Verhaar schoor enorm uit zijn rol en uit de bocht, wat zijn aandeel in toekomstige discussies over wat er nog meer over SNS op tafel komt straks minder zinvol maakt. En dat er meer op tafel komt bleek vandaag al, omdat er weer 3 “medewerkers” van SNS op grond van verdenking van fraude door Justitie zijn opgepakt. Ook daar vermoed ik dat de volkswoede mede van invloed is geweest. Én vraag ik me af hoe Dijsselbloem en DNB het bij moede zal zijn in de wetenschap dat de 2 jaar te lang met o.a. fraudeurs aan het overleggen zijn geweest over een mogelijke reddingsoperatie. Het is niet uit te sluiten, dat de vlucht van “Sjoerd” er ook mee te maken heeft, dat duidelijk aan het worden is, dat SNS inderdaad de beerput lijkt te zijn waar wij al enige tijd vermoedens over hadden. De deksel gaat steeds verder open en de stank wordt steeds sterker. Wat heeft Dijsselbloem in hemelsnaam bezield om miljarden uit te geven om dat deksel op zijn plaats te houden.

  • Er is maar één conclusie mogelijk: bij “Sjoerd” stond het water [van Veolea of Suez?] tot aan de lippen. En hij heeft zelfs wat van dat vocht moeten inslikken, waarna de twijfelachtige kwaliteit van dat water zijn darmkanaal zo aan het shaken bracht, dat het “Sjoerd” vervolgens dun door de pantalon begon te lopen. 😀

   Ik heb b.t.w. gisteren de docu Water makes money helemaal bekeken. En ik moet zeggen, dat ik me steeds meer ongedurig begon te voelen. Hier moet tijdig een stokje voor worden gestoken. Dus is het goed om op de voet te volgen welke bewegingen onze onvolprezen politici zullen gaan maken.
   De reacties van Dijsselbloem en Schulz, zoals getoond in Nieuwsuur, roepen in ieder geval al de nodige scepsis op.

 3. Na het bekijken van onderstaande clip [ARD Monitor van 13-12-2012] is mij wel duidelijk waar het heen zal gaan. Hoe staan onze politici hier eigenlijk in? Tot nu toe niets dan oorverdovende stilte [enige uitzondering: Heer Bommel van de SP].

  • Ik heb de docu “Water Makes Money” [zie link in het Nieuwsuur-artikel] bekeken. Als je dat doet wordt je ook duidelijk waarom deze Franse Euro-Commissaris Barnier in zijn hoedanigheid van loopjongen voor global giants als Veolea en Suez nu via Europa probeert terug te winnen, wat inmiddels door in beweging gekomen globale terugkeer naar publieke verzorging van het algemene goed, wat water is, werd verloren. Zelfs in eigen land Frankrijk is die beweging terug naar publiek in tientallen grote steden verwezenlijkt. Het nieuwe toverwoord, wat ook deze Barnier te pas en te onpas laat vallen, is “PPP” oftewel Public Private Partnership. Onthou dat maar, want ik heb zo het vermoeden dat die kreet, wanneer de discussie in Nederland over de drinkwatervoorziening in gang schiet, ettelijke malen vanuit het kabinet zal gaan worden gehoord.
   Overigens adviseer ik jullie die docu ook te bekijken, want er wordt veel erg duidelijk. Bijvoorbeeld dat water als een soort derivaat wordt gebruikt, waarmee erg veel geld kan worden verdient. En zoals gebruikelijk over de rug van ……

 4. Het is feitelijk een heel erg triest lijstje, wat jij hier aan ons voorschotelt. Elk ander die dit op zijn conduitestaat zou hebben staan zou voor 10 jaar naar Pampus worden verbannen. Minstens.
  Wat een “wankers” zijn die politici toch, het is werkelijk niet te geloven. Dat is wat dat lijstje onverbiddelijk duidelijk maakt.
  Ik las dat de Zwitsers begin maart een referendum houden over de aanpak van de topsalarissen bij de grote bedrijven aldaar. Zouden wij ook niet veel meer naar dat wapen moeten grijpen of naar een soortgelijk wapen als bijvoorbeeld het burgerinitiatief?
  Ik besef maar al te goed, dat de politiek dergelijke initiatieven via allerlei regeltjes zodanig heeft dichtgespijkerd, dat je als burger geen enkele zekerheid hebt op enig resultaat. Maar daarentegen ben ik ook de overtuiging toegedaan, dat wanneer de volumes achter zo’n initiatief maar groot genoeg zijn we wel degelijk resultaten kunnen boeken.
  In ieder geval heb ik mijn poot gezet onder dat Europese burgerinitiatief m.b.t. de plannen met de drinkwatervoorziening. Wat mij betreft volgen er nog vele anderen.

 5. Moet ik uit dit verhaal opmaken, dat het niet verstandig is geweest dat we bij het referendum “JA” hebben gezegd tegen dat Verdrag van Lissabon?
  Moet ik beginnen met mijn wijnkelder ombouwen tot Spa Blauw kelder? 😀

   • Zeg ik eens iets met een in mijn ogen overduidelijke ironische ondertoon, pikken jullie het niet op! Last van maandagmorgen-dufheid??? 🙂
    Ik bedoelde natuurlijk, dat slechts weinigen destijds een protestgeluid lieten horen tegen het VVL; en daaruit volgt, zo is me geleerd, dat een grote meerderheid zoals gebruikelijk zijn mond hield. En het is toch nog steeds zo, dat wie zwijgt instemt??????

 6. De uitzending waar jij ons op wijst werd op vrijdagavond voorafgegaan door een reportage over de gebeurtenissen in Griekenland en Portugal.
  De EU-trojka [EC – IMF – ECB] schrijft keihard de privatisering van de drinkwatervoorziening voor als ononderhandelbare voorwaarde voor het verkrijgen van steun uit het Europese Noodfonds. Beide genoemde landen hebben dus geen keus.
  Daarmee ontstaat er binnen de Eurozone resp. binnen het collectief aan 27 EU landen een ongelijke situatie. En de slimmeriken in Brussel zien daar voldoende aanleiding in om stapje voor stapje andere EU-landen ook te dwingen om de drinkwatervoorzieningsmarkt voor private partijen open te stellen.
  En vergeet niet: die handelwijze, hoe krom hij ook mag lijken [via een minderheid van 2 landen een meerderheid van 25 landen dwingen], is volkomen in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon.
  Het is goed dat er een EU-burgerinitiatief in gang is gezet. Vraag is wel of dat nog tijdig genoeg zal zijn of dat het kalf, wat men wil redden, niet al lang is verdronken.

 7. “Mooi” overzicht van de privatiseringsellende 🙂 Dat daar het drinkwater als volgende slachtoffer voor wordt gekozen is eigenlijk in het geheel niet verrassend, vind je niet?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s