NEDERLAND WORDT WAKKER

Het zou een niet onaanzienlijk deel van de Nederlanders kunnen zijn ontgaan [op de commerciële zenders werd er immers aanmerkelijk minder aandacht aan besteed] , dat de nationalisatie van het financiële monstrum SNS bij een evenzeer aanzienlijk deel van Nederland tot een uitbarsting van verontwaardiging en ja zeker ook woede heeft geleid.
Relatief gezien kan die reactie van de burger zonder enige behoefte aan overdrijving heftiger worden genoemd dan die in 2008/2009 toen:
– ABN/Fortis voor vele tientallen miljarden namens ons door de Staat werd gekocht. Ondanks de prognoses over een verkoop van diezelfde bank van de zijde van Bos is ABN nog steeds van ons. En in de verstreken 4 jaar heb ik weinig gehoord en gemerkt van enige winstgevendheid van die bank voor ons burgers. Wel weten we dat CEO Zalm er met 750.000 euro goed betaald wordt.
– Wouter Bos ineens out of the blue ergens 20 miljard tevoorschijn toverde om beschikbaar te houden voor de 3 andere systeembanken als zij het wat benauwd zouden krijgen. “Faster then the eye could see” slokte ING daar 10 miljard van op [waarvan een deel inmiddels wel is terugbetaald] en het zwarte schaap van dit moment SNS vroeg en kreeg 850 miljoen, welk bedrag Dijsselbloem nu voor 90% onder de noemer “sponsoring bodemloze put” kan afboeken.
Het ging toen om enorme bedragen, maar desondanks was de reactie van het volk nogal lauw. Wat wellicht toe kan worden geschreven aan de met een stalen gezicht door Bos c.s. geschetste vergezichten waarin kreten als:
– geen enkel risico voor de belastingbetaler
– het is niet uitgesloten, dat de belastingbetaler er winst op gaat maken
in vette hoofdletters werden geschreven. Er waren destijds ook al wakkere mensen, die de vergelijking trokken met het historische “u kunt rustig gaan slapen” van Colijn pal voor de inval van de Duitsers. Maar dergelijke kritikasters werden als zwartkijkers aangeduid en gemaand hun mond te houden.

En nu, in een situatie waarin er slechts het “luttel bedrag” van maximaal 10 miljard in het geding is en Dijsselbloem ons aan alle kanten verzekert dat SNS als bank en SNS als verzekeraar in basis [!] gezonde bedrijven zijn, nu dus reageert de burger hier en daar zelfs heel heftig.
Het is interessant om eens te bekijken waar deze heftigheid aan te wijten kan zijn. Laten we eens een aantal hoofdrolspelers onder de loep nemen.

SNS zelf.
We weten inmiddels, dat het om een financiële instelling gaat, die qua gedrag naadloos aansluit bij gelijksoortige instellingen, die in de afgelopen 5 jaar uit de smerige prut van de financiële sector zijn komen bovendrijven. Megalomane investeringen, objectief gezien krankzinnige risico’s, bestuurders die zichzelf buiten-proportionele salarissen en bonussen toekenden. Kortom alle elementen van een op zelfverrijking, narcisme en graaien gestoelde organisatie zijn vanaf 2006  aanwezig geweest.
Hoewel de overheid al minimaal vanaf 2009 moet hebben geweten [zie de staatssteun] dat er iets mis aan het gaan was en dat de oorzaak daarvan niet direct gerelateerd kon worden aan de financiële crisis maar veel meer aan het onverantwoorde narcistische gedrag van de top van SNS werd er ook toen al niet gepoogd om die bestuurders aan te pakken. Met hetzelfde argument wat 4 jaar later weer wordt gebruikt: er is geen wetsgrond!
Zo kon het probleemloos gebeuren, dat opper-narcist CEO Sjoerd van Keulen, na zich bij SNS te hebben laten opvolgen door een volgende gokverslaafde Latenstein, zich verzekerde van een paar prettige bestuursbaantjes, zoals bij MediQ en bij Holland Finance Centre. Vooral dat laatste zou je om kunnen lachen als het niet zo overduidelijk maakt hoe The Financial Network werkt. Want in HFC was ook de overheid zelf vertegenwoordigd, net als DNB.
Het roept een beeld op van een club, waar aasgieren zich verzamelen na zich ergens te hebben volgevreten om onder het genot van een sigaar en een drankje te overleggen  waar de volgende slachtoffers zich bevinden.
En de rol van een overheid, die inhoudt “als jullie het niet te gek maken ga gerust je gang, de belastingbetaler rekent wel af.”

De Toezichthouder DNB
In een tijdsbestek van 6 jaar is duidelijk, dat de DNB als toezichthouder 3x keihard heeft gefaald. Ten eerste als toezichthouder over de financiele sector als geheel [ING wat zichzelf bijna wurgt met derivaten, de verkoop van ABN, de misselijkmakende beloningen die de sector zichzelf gunde].
Ten tweede als vergunningverlener aan DSB [een zaak waar we ongelooflijk genoeg niets meer over horen.] Ten derde als toezichthouder op de strapatzen van van Keulen en zijn maatjes.
Ondanks de cosmetische aanpassingen bij DNB na 2008 levert de toezichthouder nog dezelfde wanprestaties, is zij nog steeds de muis die de tijger op zijn rooftocht zou moeten weerstaan.
De politiek erkent nu dat het allemaal nog niet zo loopt als men ons in 2009 verkocht. Dus heeft diezelfde politiek i.c. VVD en PvdA aangegeven via een hoorzitting de rol van DNB voor het voetlicht te willen krijgen. Dat klinkt veel krachtdadiger dan het in wezen is. Want inmiddels is duidelijk geworden, dat het belangrijkste aandachtspunt daarbij zal zijn te bepalen of DNB wel over voldoende tools beschikte om haar rol als toezichthouder adequaat te kunnen vervullen.
En dan valt je mond wijd open, grijp je alles vast in je nabijheid om niet van je stoel te flikkeren. Want exact hetzelfde aandachtspunt stond ook in 2008 boven aan de lijst van de Commissie de Wit!!!!
VVD en PvdA willen dus feitelijk hetzelfde toneelstuk nog eens opvoeren, ongetwijfeld in de verwachting, dat de burger er weer in zal trappen. En daarmee DNB schoonwassen. Het wordt dan niet “wir haben es nicht gewusst” maar wel “wir waren unbekwäm es zu schaffen”.

De Politiek
Op kabinetsniveau is er in de SNS-affaire een besluit genomen, wat in wezen niet verschilt van de beslissing destijds van 2008. De argumenten zijn ook exact dezelfde: belang van de spaarders [“het maar we doen het vooral voor u” principe] + het voorkomen van enorme schade aan de Nederlandse financiële sector [het “too big to fail”- principe]. Niets nieuws onder de zon aldus.
Maar die argumentatie roept bij even doordenken wel meteen een heel belangeijke vraag op. Want was het in 2009 niet diezelfde politiek, die uitspraken als “dit mag nooit meer gebeuren”  in de arena gooide? Was het niet diezelfde politiek, die met een lange lijst met op het oog geruststellende concept-maatregelen kwam die dat “nooit meer gebeuren” moesten garanderen?
En de volgende vraag is dan logisch: wat is er met al die concept-maatregelen gebeurd? Bankensplitsing, aanpakken bonussen , leverage-aanpassingen, noem het maar op. Ze behoorden er allemaal bij.
Het antwoord kregen we zondag in Buitenhof, toen Dijsselbloem exact hetzelfde verhaal als Bos afstak “we hadden de mogelijkheden [nog!] niet om verdere maatregelen te nemen.” Betalen was de enige optie, dat was wat Dijsselbloem in navolging van zijn roemruchte voorganger[s] in Buitenhof zei.
En hij was voorafgegaan  door de clown, die het Torentje nog steeds bewoont. Want die noemde een discussie over een salaris van 550.000 euro voor een man, die de leiding van een zieltogende financiële instelling moest overnemen “idioot”. Want, zo stelde hij ietwat verwonderd, een dergelijk salaris is immers “marktconform”. Er daarbij gemakkelijk als altijd aan voorbij huppelend, dat in dit geval marktconform moet worden uitgelegd als “conform een tot op het bot verrotte markt”. En ook onbewust wellicht daarmee onderstrepend, dat ondanks alles wat er in de afgelopen 5 jaar mis is gegaan de financiële sector in zijn perceptie nog steeds de God in Frankrijk is die hij altijd al was. Terwijl elk gezond redenerend mens zou verwachten, dat via de 10-tallen miljarden sponsoring de belastingbetaler die rol van God, maar dan in Nederland had overgenomen.
De even wrange als schrikbarende conclusie kan niet anders zijn, dat na 5 jaar crisis de politiek poppenkast met ons heeft gespeeld en in al haar arrogantie ook nog eens verwacht daar in het hoofdstuk SNS probleemloos mee door te kunnen gaan. Want er is aanwijsbaar namelijk totaal niets terechtgekomen van al die met zoveel aplomb gepresenteerde “maatregelen”. Het rapport van de Commissie de Wit is van generlei waarde geweest, maakte onderdeel uit van dat poppenspel.

De Burger
En dan die burger. Waaronder er steeds meer zijn, die ruw wakker worden geschud uit de droom, die de politiek welbewust voor hem schiep. Wouter Bos was de eerste die in 2008 zei te verwachten, dat Nederland zeker geen zware averij zou oplopen door de crisis. Heel lang hebben zijn opvolgers dat beeld ook uitgedragen. Tot medio 2012 is de meerderheid van de burgers blijven geloven in die droom, die hen vertelde, dat zij geen angst voor in gevaar komen van baan, inkomen, koopkracht, pensioen hoefden te hebben.
Toen kwam het fameuze lenteakkoord en werden de 1e contouren duidelijk van wat er op de rol stond.
Als door de hemel gezonden stonden daar Rutte [1000 euro extra voor elke werkende in Nederland] en Samsom [sociaal de crisis uit] op hun verkiezingskistjes.
Maar onvermijdelijk kwam daar januari 2013 en toen pas zag de burger wat zich al een paar jaar eerder [als hij goed opgelet had] aankondigde. De burger zag in keiharde cijfers wat de woorden van Bos uit 2008 en de verkiezingsretoriek van Rutte en Samsom uit 2012 in werkelijkheid betekenden.
En vooral dat besef, ook van wat er nog komen gaat, heeft hem in grotere aantallen dan voorheen wakker geschud. En dat verklaart, althans in mijn perceptie, in voldoende mate de heftigheid, waarmee op een op zich kleine nationalisatie van “slechts” 10 miljard wordt gereageerd.

Nederland is dus,  zo mag u uit mijn [te lange, sorry] betoog opmaken, wakker geschud. De burger beseft zelfs de impact van de woorden van  Dijsselbloem, dat de SNS-overname waarschijnlijk tot extra-bezuinigingen zullen leiden.
In de loop van februari komt het CPB met aangescherpte cijfers over 2013. Daar gaan die 10 miljard dus ook een rol bij spelen. Want toename staatschuld + verdere overschrijding van begroting zijn zaken, waarbij het Centraal Politburo de messen scherpt.
In april worden de eerste kortingen op de pensioenen, aansluitend aan de al door de overheid uitgevoerde ingreep in het netto-inkomen van veel ouderen door wat geschuif met de 1e belastingschijf, geëffectueerd. Dan zijn er weer die verwezen  blikken naar het strookje met daarop het nieuwe netto-besteedbaar inkomen.
Het bovenstaande in combinatie met de heftigheid, waarmee op het SNS-debacle werd gerageerd, ik zeg het u met enige zorg, voorspelt weinig goeds.

Advertenties

29 thoughts on “NEDERLAND WORDT WAKKER

 1. ?Bonussen SNS-top zijn wel degelijk terug te vorderen

  maandag, 04 februari 2013 door Jan Smits

  Na de nationalisering van de SNS-Bank afgelopen vrijdag gaan terecht stemmen op om aan de SNS-top toegekende bonussen terug te vorderen. Niet alleen Minister van Financiën Dijsselbloem en PvdA-leider Diederik Samsom pleitten daarvoor, ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dit een belangrijk signaal. De politici zijn echter van oordeel dat, hoe graag ze ook zouden willen, terugvordering thans onmogelijk is: het wetsvoorstel voor een zogenaamde ‘claw back’-regeling uit 2010 ligt nog bij de Eerste Kamer en kan dus nog niet worden ingezet.

  Deze opvatting berust op een misverstand. Zoals het wetsvoorstel ‘Aanpassing en terugvordering van bonussen’ zelf ook uitdrukkelijk aangeeft, verduidelijkt het slechts reeds bestaande wettelijke mogelijkheden. In het Nederlandse recht wordt de verhouding tussen werkgever en werknemer in sterke mate beheerst door de zogenaamde ‘redelijkheid en billijkheid.’ Wat het wetsvoorstel doet is nog eens herhalen wat al lang geldend recht is, namelijk dat de Raad van Commissarissen van een vennootschap (zoals SNS) kan weigeren een overeengekomen bonus uit te keren indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een bonus die al uitgekeerd is kan in dat geval worden teruggevorderd op grond van de zg. onverschuldigde betaling. Anders dan Dijsselbloem en Samsom denken is het juridisch instrumentarium dus reeds aanwezig.

  Wat wél zal moeten worden aangetoond is dat het behouden van de toegekende bonussen aan de SNS-top inderdaad in strijd komt met die redelijkheid en billijkheid. Maar als waar is wat in de pers wordt gemeld over het gedrag van de SNS-bestuurders (premier Rutte noemde het ‘mismanagement’, anderen spraken van ‘wanbeleid’) is dat niet moeilijk. Daarbij zal ook helpen dat de Nederlandse Corporate Governance Code uit 2008, die door SNS Bank sinds inwerkingtreding volledig wordt onderschreven, de ‘claw back’-regeling nu reeds kent. Indien in de afgelopen jaren bij SNS bonussen zijn uitgekeerd – dat gebeurde overigens niet steeds wegens tegenvallende prestaties – staat er juridisch niets in de weg aan het terugvorderen daar van.”

  Dit schrijft hoogleraar Europees privaatrecht Jan Smits. Ik plaats het integraal, omdat het mooi kan worden gespiegeld aan wat Dijsselbloem vanavond tijdens het kamerdebat ten berde bracht.
  Waarschijnlijk zal over dat laatste hier morgen wel het eea worden geschreven. Het standpunt van Smits staat er dan alvast.

  • Inmiddels is heel duidelijk, dat de politiek anders aankijkt tegen dat terugvorderen van die bonus, Paul.
   Maar daar kom ik in het in wording zijnde volgend logje wel verder op terug. 🙂

  • “redelijkheid en billijkheid” …… Heel beladen begrippen in de huidige tijd. Want projecteer ze maar eens op wat de politiek momenteel aan het doen is! Daar is, zo vinden steeds meer mensen, ook vaak de redelijkheid en billijkheid vaak ver te zoeken. Het verbaast me dan ook nauwelijks, dat de politiek met geen woord heeft gereageerd op Smits’ argumentatie. Ze kijken wel uit, al jaren slapende honden maak je maar beter niet wakker.

 2. Dit klinkt als een “poessmoes”, dat weet ik maar is het echt niet. Was begonnen aan het kopje “de politiek” , want daar blijft i.p. zoveel over te schrijven. Maar toen las en zag ik die paljas Haarsma van het CDA met zijn “lijstjes-act” i.r.t. Europa. En ineens beving mij het gevoel “why bother?” Als het in dit land mogelijk is en blijft dat dergelijke halve zolen zulke waanzinnige verhaaltjes serieus in nota bene het parlement kunnen en mogen brengen en andere vlegels van het soort Pechtold en Wilders gretig hun aandeel leveren in dat gelul in de ruimte dan is er slechts een optie: I rest my case. Want ik ga er uit principe al nooit naar toe, naar dat Theater van de Lach, waar Tante Bep en Ome Karel op hun niveau worden bediend. Dus ga ik me nu zeker niet druk maken over deze dependance, het Parlementaire Theater van de [ongemakkelijke] Lach. Sorry, ik kan het even niet meer opbrengen: I need a drink 🙂

  • Haarsma maakte zich gisteren bij P&W compleet belachelijk. Alle gasten aan tafel beluisterden zijn kulverhaal met zichtbare gêne. Je hoorde ze bijna denken: “Is dit een vertegenwoordiger uit de Nederlandse politieke “top”?”
   Marcia Luyten [die mijn respect al eerder verdiende in andere situaties] zei het uiteindelijk messcherp: “Ik heb het gevoel, dat Haarsma niet begrijpt dat er een olifant rondloopt of dat niet wil zien. Want hij gooit al zijn energie in zich bezig houden met een muis.” En daar kon die ook in mijn ogen paljas Haarsma het mee doen. 🙂

   • Marcia duidde op het signaal wat van de Raad van State is gekomen. Waarin grote zorg wordt uitgesproken over de legitimiteit van de Europese kwestie. Een legitimiteit, die niet stoelt op een aantoonbare democratisch verkregen meerderheid. De RvS spreekt van een enorm gat tussen wat de politiek doet en wat het volk daadwerkelijk steunt. Het concrete risico is, dat dit gat zo groot wordt, dat de politiek er veroorzaker van wordt, dat zij zelf én Europa helemaal los gezongen raken van wat Verhofstadt de factor “demos” noemt.
    Het werd vervolgens even erg stil aan de tafel, zodat neuroot Pauw zich gedwongen voelde een van zijn als gebruikelijk flauwe grapjes te maken. Op die opmerking van Marcia ingaan deed echter niemand, zeker ook niet die CDA-paljas.

 3. Goh, het Holland Finance Centre is ontmaskerd als het “rovershol” wat het is en prompt stoppen ze ermee 🙂 Het lijkt me handig de leden, inclusief bestuur, onder de “tap” te houden, want het is erg onrealistisch te veronderstellen, dat de heren en dames het klooster induiken om boete te gaan doen. De kans is veel groter, dat ze met een nieuwe dikke naam in een andere gedaante weer zullen opduiken. Want junkies schrik je niet af door keihard “boe” te roepen, al probeert Dijsselbloem ons dat wel te laten geloven.

 4. Wat ik wel een beetje jammer vind van al deze aandacht voor een mislukking die ieder met meer dan 1 hersencel al mijlen van te voren kon zien aankomen en neem maar echt aan dat ook de RABO straks het haasje is om van bepaalde andere banken en finacieele instellingen zowel hier als in de ons omringende landen maar te zwijgen, maar die aandacht dus zou veel breder dan nu moeten zijn.

  Wat dit laat zien is de werkelijke staat van dit land en die is hopeloos en wellicht zelfs reddeloos immers wat er bij de banken en de politiek allemaal wel niet gefaald heeft aan toezicht en maatregelen en noem maar op aan gedoe is slechts het topje van de ijsberg.

  Wat te denken van het nu al jaren en jaren en jaren en etc etc. compleet falen van allerlei toezichthouders, bestuurders en al het overige geteisem op bijvoorbeeld de beleidsterreinen
  Volkshuisvesting, Zorg en Onderwijs en dan laat ik Sociale Zaken nog even buiten schot, maar alleen al op die 3 terreinen is voor een veelvoud aan miljarden “althans ten opzichte van de banken bezien” gefaald met hoofdletters, erger en sterker nog het gebeurd nog steeds dagelijks.

  Neem nou die grijp grage gauwdief van Keulen, terecht dat die spijkerhard word aangepakt daar niet van, maar waar is en blijft de jacht op zijn bazen en brood heren?? Those men in the Shadows?? want je dacht toch niet dat op de stoeptegel waar van Keulen op resideert dat onder die tegel niet nog veel ergere gedrochten rondkruipen in hun vettig slijm of wel soms??

  Kijk alleen al eens gewoon als een simpel mens denkende naar bijvoorbeeld Het Dorp in Arnhem toen dat werd geopend had dat 1 bestuurslaag nu zijn dat 9 lagen wat zegt U?? inderdaad 9 lagen die allemaal wat te vertellen willen hebben en die voornamelijk allemaal enorme bakken met geld kosten wat uiteraard ten kost gaat van de patient.

  Trek dat nu eens breder en kijk dan wat daar weer boven zit en daar weer boven en daar etc. etc. en bedenk dat ze allemaal moeten worden gecontroleerd, regels moeten hebben en daar gaan we weer veel geld voor nodig hebben om die en dat systeem in stand te houden.

  Dit land is vergeven van de nitwits, vergadertijgers en zinloos regels (be)denkende imbecielen waarbij de tonnen en tonnen die ze allemaal opstrijken en hebben opgestreken, en die volgens mijn chinese telraam vele malen meer aan miljarden binnen hebben geslurpt dan van Keulen en zijn kliek ooit hebben gedaan, dat is de wet van de grote getallen nietwaar.

  Overigens waar ik ook helemaal niemand over hoor bij dat hele SNS gedoe is dat het de staat natuurlijk veel meer dan 10 miljard minimaal gaat kosten, kijk het is allemaal leuk en aardig om b.v. het vastgoed van de bank af te waarderen maar wat denk je dat er gebeurd of is gebeurd met al die mooie vastgoed barronnen die al die mooie kredieten hebben gekregen.??
  Precies die zijn failliet of anders naar de klote en wat gebeurd er dan boekhoudkundig ??
  Juist de winsten uit het verleden (immens!!) worden verrekend met het nog laatste verlies nu en dat betekend weer dat zij geen belasting hoeven te betalen immers 5 maal 300 miljoen winst zijnde het boekhoudkundige rendement over het vastgoed als voorbeeld levert op 1.5 miljard voor belastingen echter het laatste verlies is 2 miljard en dus is er in 6 jaar geen winst maar verlies behaald en over verlies hoeven we niet te betalen kijk en dat noemen we nu een Barbatruuk en waarom nu precies 6 jaar?? omdat dat de maximale termijn is waarop dat soort jongens uitstel kunnen krijgen.

  Dat is ook het mooie als je vastgoedproject wat in 1e instantie werd gewaardeerd op bijvoorbeeld 2 miljard ineens word af gewaardeerd tot zijnde nul of waardeloos maar je kosten zijn wel maximaal geweest (althans op papier) en je krediet was dat ook, fijn hoor die hoge kosten allemaal af te trekken van je inkomsten.

  En zo verdampt dan een paar honderd miljoen aan belastinginkomsten naar honderden miljoenen geen belastinginkomsten.en dan laten we de BTW nog maar even buiten beschouwing.

  Uiteraard heeft dat voor die snelle jongens persoonlijk geen enkele invloed want slim als zij zijn hebben zij zichzelf als zijnde zelfstandige in laten huren (en vooral iedere week laten uitbetalen zodat hun inkomen altijd geramd zit) door hun eigen vastgoed BV waardoor zij niet meer aansprakelijk zijn, maar slechts de katvanger(s) die zo stom waren om zich als aandeelhouder of eigenaar van zo een toko te laten registreren.

  • Wat kan ik zeggen, Willem? Vrijwel alles wat je aanroert ga, nee kan ik moeilijk ontkennen. Wat je beschrijft is de wereld waarin we sinds het neo-liberale monster de kans kreeg toe te slaan leven. Waarmee het ook ONZE wereld is. En dat wordt wel eens gemakkelijk vergeten. Want al hebben we die wereld niet zelf bedacht en uitontwikkeld, door hem te accepteren en er in te gaan meedraaien is het wel degelijk onze wereld geworden. En laten we helder zijn: wat nu allemaal aan pus uit de steenpuist spuit zit er al meer dan 20 jaar. En velen van ons hebben minimaal 3/4 van die 20 jaar gewoon meegedraaid zonder te [willen] beseffen, dat die puszak groeide en groeide. Ook een niet geheel weg te cijferen gegeven, meen ik.
   Waarom al die drukte over SNS? Ik heb in het log door de scheiding aan te brengen in de hoofdrolspelers getracht meer expliciet te maken wat er met die hoofdrolspelers is gebeurd [burger], hoe zij hun individuele rol hebben ingevuld [toezichthouder, politiek] en hoe zij vergiftigd door hebzucht de kansen hebben gegrepen die hen werden geboden [de financiële sector]. En SNS nu is in die zin goed bruikbaar,omdat waar 3 van de 4 hoofdrolspelers ondanks de gebeurtenissen vanaf 2008 in hun [m.i. ronduit verwerpelijke] rol zijn gebleven er 1 hoofdrolspeler is, die voorzichtig maar wel waarneembaar van rol lijkt te veranderen: de burger. En dat is belangrijk genoeg om nadrukkelijk te benoemen, omdat een
   “revolutie” nu eenmaal haast per definitie van onderaf dient te beginnen. Of het nu om een revolutie in denken gaat of de meer fysieke variant.
   Ik ben de eerste om toe te geven, dat 1 zwaluw geen zomer maakt. En ben dus heel voorzichtig als het gaat om het verbinden van conclusies aan de van voorgaande gelijksoortige gebeurtenissen afwijkende wijze waarop die burger nu op SNS reageert. Het is immers in het geheel niet uit te sluiten dat diezelfde boze burger van nu straks met een vlaggetje en een toetertje langs de kant staat, na eerst een oranje tom pouce in zijn koker te hebben gepropt, om het nieuwe symbool van dat mooie Nederland toe te juichen en het woord SNS slechts een glazige blik in zijn ogen doet verschijnen.
   Maar dat neemt niet weg, dat nu in februari die burger bozer is dan ooit tevoren. En dat signaleren en zelfs onderstrepen kan wat mij betreft geen enkel kwaad.

 5. M.b.t SNS [cf. de Leon-methode 🙂 ]:

  Je kunt zonder overdrijving stellen, dat SNS in 2009 al rijp voor de sloop was, maar nog 3 jaar overeind is gehouden, omdat:
  a. de Staat er een klein miljard aan steun in stak
  b. de toezichthouder alweer de ballen niet had om in te grijpen.
  Zo heeft SNS nog 2 jaar door kunnen rommelen, totdat de situatie onhoudbaar was geworden. We praten dan eind 2011. Vervolgens heeft de politiek nog een jaar zitten treuzelen om SNS de kans te bieden te voorkomen dat de beerput open zou gaan; zij moest daartoe trachten private investeerders binnen te halen.
  Rutte 1 liet onder leiding van de boy wonder de Jager en in nauwe samenwerking met DNB de Interventiewet in elkaar frommelen.
  Nu die interventiewet effectief is toegepast en Dijsselbloem het 3,7 miljard c.q. 10 miljard verhaal moest vertellen en de reactie daarop van de belastingbetaler ongemeen en vooral ook onverwacht fel is beginnen de betrokken gremia met modder naar elkaar te gooien. De politiek wil onderzoek naar de rol van DNB, DNB zegt al in de conceptfase van de Interventiewet te hebben aangegeven, dat de wet niet voldoende zou werken om DNB de middelen te bieden die nodig waren. Dat zou zich hebben toegespitst op het feit, dat de wet niet zou werken in relatie tot complexe ondernemingsstructuren, waarin een web aan BV’s, Holdingen e.d. aan de orde was [zoals bij SNS].
  Overigens kun je hier http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2012/dnb274196.jsp lezen, dat DNB zelf de introductie van de Interventiewet wel degelijk van een positieve toon voorzag.
  Maar terug naar SNS. Het heeft vanaf 2009 door kunnen draaien nota bene met staatssteun, terwijl insiders [w.o. ook kabinet en DNB] al wisten of in ieder geval zeer sterke vermoedens hadden dat het fout ging lopen. Tenzij er een wereldwonder zou gebeuren, maar die zijn tegenwoordig niet zo dik gezaaid meer. Desondanks valt uit de “prestaties” van de politiek op te maken, dat haar opstelling vrijwel voortdurend sinds 2008 is geweest het wachten op zo’n wereldwonder. Alleen dat kan de jarenlange “sprookjes” met die positieve toonzetting van achtereenvolgens Bos en de Jager verklaren. Het sprookje van dat wereldwonder zorgde er in elk geval voor, dat men nauwelijks daadkracht hoefde te tonen, laat staan een totaal visie ontwikkelen over hoe de enorme problemen in de financiële sector aan te pakken. En het sprookje heeft er toe geleid, dat 5 jaar na de 1e paniekaanval [vijf jaar!!!!!] op exact dezelfde wijze met het SNS-fiasco wordt omgegaan als destijds met 3 van de 4 systeembanken. En dat zouden we anno 2013 nu echt eens met de politiek moeten gaan afrekenen. Want er spreekt een besluiteloosheid, een lafheid en een incompetentie uit, die wat mij betreft zijn weerga niet kent.
  Afrekenen met van Keulen van SNS , daar heeft Jelle BC al wat actie ondernomen. Het is met genoegen, dat ik las dat deze charlatan een aantal bestuursfuncties met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Wat meteen ook zou moeten betekenen, dat hij nooit meer in aanmerking mag komen voor een dergelijke functie in de toekomst. Je merkt, ik sta er bijna net zo hard in als jij 🙂

  • Hier bewijst zich meteen de winst van mijn voorstel om het in delen te doen 😛
   Mijn “grasveld” is al voor het grootste deel door jou gemaaid, ouwe jongen.
   Maar ik beloof je “to return the favor” bij het volgende deelonderwerp.

   Een enkele opmerking heb ik nog wel. En dat betreft vooral die van Keulen. Er gaan stemmen op, die pleiten voor enige compassie voor deze beroepscharlatan, die zich tot over zijn nek in het kringetje heeft weten te wurmen. Van Keulen zou niet hebben kunnen weten in 2006, dat zijn gokken binnen 2 jaar desastreuze gevolgen zou hebben, waardoor de toekenning van die bonus van 1 miljoen eigenlijk moeilijk bestrijdbaar zou zijn.
   Dit vind ik weer zo’n langzamerhand befaamde “kip-zonder-kop”redenering en wel om meerdere redenen. 1. Van Keulen zijn gang laten gaan was als een gokker het casino insturen. Die wellicht met roulette een winst zou binnenslepen. Maar een gokker is een gokker, dus die stopt niet bij de roulette maar schuift aan bij de blackjack-tafel. Door zijn eerdere winst bij de roulette verkleint hij automatisch zijn kans op winst bij blackjack. Omdat geen enkele gokker altijd wint. Bij elke wisseling van gokspel neemt de winstkans af en de verlieskans dus toe. Zo’n gokker moet dus tijdig in zijn nekvel worden gegrepen en het casino worden uitgegooid om ongelukken te voorkomen. Bij SNS deed niemand dat, ook de toezichthouder liet hem rustig door gokken.
   2. Als van Keulen, zoals de “kip-zonder-kop” redenering beweert, niet kon weten dat het faliekant mis zou lopen met zijn gokjes, dan kom hij uiteraard ook niet weten [net zo min als de gehele SNS-top] dat het prima zou gaan met diezelfde gokjes. De voor de hand liggende vraag is dan “Waarop was die bonus van 1 miljoen dan gebaseerd?”.
   Jellle BC’s actie is prima. Daar valt meer resultaat van te verwachten dan van dat geren en gehijg in dat Haagse kippenhok, waar de valse lucht weer rijkelijk aanwezig is. Zou Jelle’s actie het gewenste effect hebben dan wordt daarmee tegelijk de farce van de Haagse macht én de onthutsende waarheid over het Haagse chronische gebrek aan slagkracht open en bloot zichtbaar gemaakt.

   • Dat meisje ging natuurlijk wel als een stier door de porseleinkast. Maar haar boosheid en verontwaardiging waren m.i. terecht, want het optreden van de politie in Utrecht doet je de wenkbrauwen fronsen.
    Als je hoopgevend bedoelt in relatie met het feit, dat er blijkbaar nog wel jonge mensen zijn, die zich over andere dingen als The Voice, een nieuw paar schoenen of de cursus Hoe word ik zo snel mogelijk rijk doorkomen druk maken, dan volg ik je . 😀

  • Blijf jij maar rustig meelezen, hoor 🙂 Thx voor de link naar jelle’s nieuwe initiatief. Ik heb zijn aandeel bij P&W inmiddels bekeken. Jelle heeft zijn volgende publicitaire stokpaardje gevonden, na de ongetwijfeld ook voor hem teleurstellende mislukking van Occupy. Hij bleek het in ieder geval met mij eens te zijn, dat Occupy de verkeerde want softe aanpak koos, die tot niets leidde. Zijn motivering voor de aktie “Geef terug” was steekhoudend. Evenals zijn volstrekt logische oplossing voor het bonusprobleem: niet op korte termijn uitkeren maar maar pas nadat de reden voor de toekenning van die bonus heeft bewezen inderdaad profijtelijk voor onderneming of misschien zelfs wel samenleving te zijn geweest. Maar ja, daar heb je wetgeving voor nodig en dus de politiek. En als Jelle het op nog een ander punt met me eens is dan is dat wel de “waardering” voor de “slagvaardigheid” van die politiek.

   • Jelle was goed op dreef. “De mensen zijn het spuugzat” kwam er vlot uit. En ook zijn mening over de politiek had weinig weg van een malse biefstuk 🙂

 6. Je bent nog lief voor DNB, waar je een 4e flater onbesproken laat: IceSave. Maar misschien veeg je die kwestie onder het falen als toezichthouder op de financiële sector als geheel, dat kan ook.
  Ik lees net Leon’s voorstel en jouw OK daarop. Wat betekent dat ik mijn verhaal, waaraan ik wilde beginnen op een andere wijze zal moeten componeren. Geen bezwaar hoor, haast ik me er aan toe te voegen. Laat ik deze reactie dan maar onder de noemer algemeen plaatsen en de rest, te beginnen met SNS, maar voor morgen bewaren.
  En wat algemene zaken aanroeren, die wellicht later meer specifiek onder een kopje nog terug kunnen komen.
  Allereerst het bericht, dat de SP een nieuwe parlementaire enquête [of als daar geen meerderheid voor is een parlementair onderzoek] wil naar de afgelopen 7 jaar SNS. Jammer dat de SP zich hier niet onderscheidt van de andere grijze massa. Ik had graag gehoord, dat men alles op alles wil zetten om een justitieel onderzoek van de grond te krijgen, want dat is de enige juiste weg om de waarheid boven tafel te krijgen. Een PE, zo heeft de praktijk inmiddels meerdere malen bewezen met de Commissie de Wit als meest recent voorbeeld, biedt geen enkele garantie op waarheidsvinding.
  Dan nog even in reactie op Arno’s woede over de houding die Samsom aanneemt. Ik hoef niet nader te stipuleren dat het hier volledig om een actie voor de bühne gaat. Samsom weet donders goed, dat de politiek zelf via een verfijnde traineringstacktiek elke weg naar “fysiek straffen” [ de van Keulens van deze wereld ervaren het afpakken van een bonus als een fysieke straf] 5 jaar lang heeft geblokkeerd. Omdat strafrechtelijk onderzoek ongetwijfeld de deksel van een enorme beerput zou doen gaan, waardoor we weleens in complete chaos verzeild zouden kunnen raken.
  Het spel wat de politiek in samenwerking met aan haar gerelateerde instellingen als DNB en AFM én in samenwerking met de branchelobby speelt wordt overduidelijk bloot gelegd als je naar het nu opkomende rumoer over de Interventiewet kijkt.
  De wet is met de nodige trots door de politiek gepresenteerd. Hij is ook eigenlijk het eerste wapen, wat de politiek in die 5 jaar van de band heeft laten komen, dus die trots is vanuit de optiek van een politicus meer dan terecht.
  De wet is bij SNS voor het eerst toegepast. En nu de modder uit de SNS-buis begint te spuiten is het DNB die zich haast te verklaren, dat zij nog voor de goedkeuring de wet al als niet werkend heeft betiteld. Daarmee alvast de eerste belangrijke stappen makend van het eigen witwas-proces.
  En de politiek speelt het spel prima mee, want Dijsselbloem reageert pseudo geschrokken en haast zich te melden, dat hij vindt dat de wet moet worden aangescherpt.
  Maar ondertussen is het kalf SNS al verdronken en dempt men [althans daar is men hard mee bezig] de put maar. En ons wordt voorgespiegeld dat een volgend kalf met die aangescherpte wet niet meer zal verdrinken. Zonde van het SNS-kalf, daar kunnen we niets meer aan doen.” Al zouden we het zeker wel willen”, aldus de in dit opzicht waarlijk walgelijke Samsom.

 7. Ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet. Je hebt zoveel zaken bij elkaar gezet, dat het schier onmogelijk is daar op zijn geheel op te reageren.
  Mag ik daarom een voorstel van orde doen? Als we nu eens keurig stapje voor stapje de diverse deelonderwerpen [de spelers zoals je ze zelf noemt] langs lopen lijkt mij dat de discussie en de leesbaarheid ervan ten goede te komen.
  Eens?

  • Wat mij betreft uiteraard een volmondig OK. Constructief meedenken heb ik een “soft spot” voor, dat weet je 🙂 Overigens wel 1 kleine restrictie: het blijft natuurlijk wel mogelijk voor reaguurders om reacties in algemene zin te plaatsen 🙂 Voor de rest kunnen jullie jouw prima voorstel zelf invullen.

 8. De redactie van DWDD moet ook meegelezen hebben. Want vanavond werd er eigenlijk vanuit dezelfde invalshoek over SNS gesproken. En ook daar doken sporen van woede op. 🙂

  • Er zat alleen een wanhopig de sector verdedigende Sweder aan tafel. Ik ontzeg die man zeker geen kennis of kwaliteit, maar vond het wel stuitend hem te horen zeggen, dat we niet naar schuldigen moeten zoeken maar juist lering moeten trekken uit de SNS-affaire. Feitelijk onbeschaamd dat die man het lef had dat te zeggen. We “trekken al 6 jaar lering ” uit de streken van de financiele sector, maar politiek noch toezichthouder heeft in die tijd ook maar iets geleerd.

 9. Ze hebben me echt moeten tegenhouden vanmiddag. Anders had ik echt mijn mok [met gore automaatkoffie] naar zijn harses op het scherm gegooid.
  Hij stak weer dat lulverhaal af over “het uiterste doen” om de bonussen bij van Keulen en zijn schurfterige vrienden terug te halen.
  En het was nog niet eens dat verhaal zelf wat het hem deed, maar veel meer de “argumentatie” er om heen.
  Samsom zei vrijwel letterlijk het volgende:
  “We leven gelukkig in een rechtsstaat waarin iedereen hoort te krijgen waar hij recht op heeft.” Ik ontplofte bijna, werkelijk waar. Want hoe zit het dan met die gepensioneerden als het om AOW en of aanvullend pensioen gaat??????

  Maar laat ik maar ophouden, want al schrijvend word ik weer giftig.
  Aan mij om dit “boekwerk” van je te bestuderen en waar mogelijk van bruikbaar commentaar te voorzien. Je kunt als altijd op me rekenen. 🙂

  • Het gaat in werkelijkheid om een 1-2 tje tussen Samsom en Dijsselbloem, Arno. Want de laatste deed zondag in Buitenhof en gisteren langs andere weg ook een duit in het zakje. Dat had te maken met die certificaathouders van SNS, waar direct vrijdag al de nodige reuring over was, omdat ook zij in principe hun geld volledig kwijt zijn. Dijsselbloem heeft inmiddels gezegd, dat hij bereid is na te gaan op welke wijze de certificaathouders zijn voorgelicht [of -gelogen] toen zij besloten hun spaargeld aan SNS toe te vertrouwen. Hoewel velen denken, dat het om het zoveelste lulverhaal uit de politieke koker zal blijken te gaan en er dus niets wordt gecompenseerd, is de mogelijkheid dat om welke reden dan ook Dijss. met de conclusie komt dat er sprake is geweest van misleiding en/of valse beloftes in principe niet uit te sluiten. Het is daarom interessant om te volgen waar dit op uit gaat lopen.

 10. Een meer dan voortreffelijk stuk, RadaR. I’m impressed 🙂
  De beste samenvatting van de helse machine, die financiële sector heet met de bijwagen, die overheid heet aan zijn kont, die ik in relatie tot de laatste ontwikkelingen ben tegengekomen. Veel van werd gezegd via reacties op “We hebben weer een bank” is messcherp op een overzichtelijk rijtje gezet en waar nodig van zeer to the point commentaar voorzien.
  Dit is mijn “overall” reactie. Maar dit hoogstandje verdient meer. Ik ga eens op de delen kauwen en je merkt wel waar dat toe zal leiden. 🙂

 11. Zouden de diverse columns in de media [o.a. VK met die van Koster en Bennink] ook niet een sturende hand gehad kunnen hebben bij dat wakker worden?
  Weet je, ik heb niet zoveel vertrouwen meer in die Nederlander als het om doordenken gaat. Hij had immers al veel eerder 1 en 1 bij elkaar kunnen optellen?
  Wel weer een hoogstandje dit log, omdat je meer dan prima zaken op een rij zet en verbanden legt en beargumenteert. Het was even lezen trouwens tussen het aardappelen schillen door 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s