DE ENORME RENDEMENTEN en KORTINGEN VAN A&O SERVICES

De kwestie rond de pensioenkortingen, zoals A&O Services deze in de eerste week van dit kersverse jaar bij zowel haar medewerkers als de pensioengerechtigden van het zieltogende piepkleine ondernemingspensioenfonds bekend maakte, heeft inmiddels de media bereikt.
Persoonlijk ben ik er in principe geen voorstander van, dat dergelijke zaken breed uitgemeten in het nieuws komen. Onbedoelde “schade” is immers snel aangebracht.
Maar in dit geval kijk ik er anders tegenaan en ik zal trachten duidelijk te maken waarom.

Op het moment, dat A&O in februari 2012 een aankondiging deed van wat ik destijds “Kroniek van een pensioenamputatie” noemde heb ik de “confrontatie” met mijn pensioenfonds gezocht. In een uitvoerige brief ontvouwde ik mijn gevoelens t.o.v. het aangekondigde besluit tot korting van de pensioenen met toen nog 18%. En ik stelde een groot aantal vragen, gericht op het krijgen van aanvullende informatie.
Zoals ik dat altijd al gewend was reageerde men prompt. Er volgde een uitnodiging tot een persoonlijk gesprek met enkele bestuursleden van het fonds. Om voor mij moverende redenen heb ik dat geweigerd. Ik zou mij immers op zijn minst moeten laten vergezellen door een economisch en juridisch deskundige [ik beschouw mezelf niet als zodanig] om het tot een zinvol gesprek te kunnen laten komen. En helaas, beide deskundigen had ik niet in voorraad.
In april 2012 volgde alsnog een uitputtende schriftelijke reactie, waaruit zonder enige twijfel kon worden opgemaakt, dat het pensioenfonds vooral mijn vragen serieus bleek te nemen.
In  eerste aanleg werd de brief van het pensioenfonds mijnerzijds ter kennisgeving aangenomen. Er waren geen openingen of mogelijkheden om de discussie verder te voeren. De noodzaak ertoe ontbrak in feite ook, omdat het immers handelde om “voorgenomen kortingen”.
Tussen februari 2012 en december 2012 kon er nog van alles gebeuren, wat het beeld zou veranderen. De discussie over de rekenrente speelde en resulteerde in het najaar 2012 ook in een ministeriele beslissing, waarvan algemeen werd vastgesteld, dat de moeilijke positie van de pensioenfondsen er in positieve zin door zou worden beïnvloed.
Je zou kunnen zeggen, dat er wellicht tegen beter weten in nog enige hoop gloorde.

En toen viel in die eerste week van het nieuwe jaar die officiële kortingsbrief in de bus.  En die brief was noch in het Griekse geschreven noch gericht aan Kostas Jebentdepineutopolis. Nee, in het Nederlands en gericht aan ondergetekende. Met daarin de kille mededeling, dat 19% zelfs nog wel meer zou kunnen worden.
Daarmee was het een vaststaand feit geworden: mijn pensioen, wat ook mijn inkomen is, zou met een bedrag, waarvoor een middenklasser 2 maanden zou moeten werken, gaan worden verlaagd. Je zou kunnen zeggen, dat ik tientallen jaren lang elk jaar 2 maanden voor Jan met de korte achternaam had gewerkt. Met terugwerkende kracht. Nu heb ik heel lang veel warme gevoelens gekoesterd voor mijn toenmalige werkgever, maar ik ben nooit zover gegaan te zeggen “laat mijn salaris deze maand maar zitten”. Zo’n gedachte past trouwens ook helemaal niet bij de huidige arbeidsethiek, meen ik te mogen zeggen.

Omdat ik er van overtuigd was, dat het kortingspercentage van mijn pensioenfonds tot het hoogste [en dus meest pijnlijke] zou behoren achtte ik het correct, dat de wereld er van zou moeten horen. En tot mijn genoegen was het RTL-Z wat opnieuw [in februari 2012 bracht men het voorgenomen besluit tot korting van A&O ook al groot] het nieuws oppikte. En dat resulteerde vandaag in een item bij het nieuws, waarin bestuursvoorzitter de Soet een telefonische toelichting gaf bij het kortingsbesluit. [Inmiddels is dit gevolgd door een interview ten burele van de Soet.]

De berichtgeving van RTL-Z is hier te vinden. De kortingsbrieven van A&O kunnen worden aangeklikt.
Eveneens kan worden gelezen op welke wijze voorziter de Soet via zijn blog de medewerkers [niet de gepensioneerden] een extra toelichting geeft over het kortingsbesluit.

For the sake van de leesbaarheid van dit [mijn] blog houd ik het voorlopig even hierbij. Geïnteresseerden onder u hebben immers voor even genoeg te lezen, nietwaar.
In een volgend log zal ik een poging wagen inhoudelijk in te gaan op dat blog van de Soet.

Advertenties

22 thoughts on “DE ENORME RENDEMENTEN en KORTINGEN VAN A&O SERVICES

 1. De voorzieningen voor verplichtingen liepen in 1 jaar op van 42,7 miljoen naar 54,8 miljoen. De vermogenspositie van het fonds nam met meer dan 17 miljoen af tot -/-12,6 miljoen.

  En het kan nauwelijks toeval zijn, dat die negatieve vermogenspositie van ruim 12 miljoen vrijwel 1 op 1 overeenkomt met de toename van de voorzieningen voor verplichtingen. 🙂 Je zou even moeten kijken uit welke bestanddelen die 54,8 miljoen zijn opgebouwd en dat moeten vergelijken met de opbouw van die 42,7 van een jaar eerder. Daaruit zou duidelijk moeten worden waar die 12 miljoen specifiek aan wordt toegewezen.

  • Na een enkel “finimalletje” tot me te hebben genomen [[[jaarverslagen van financiële instellingen zijn by default letterlijk “hoofdpijndossiers” omdat er nu eenmaal door de opstellers wordt getracht met zoveel mogelijk geleuter uit de financieel technische hoek [[toen bankiers ons gingen uitleggen in 2008 hoe ze het casinospel in de praktijk speelden [zeker niet door simpel alles op “rood” of “zwart” in te zetten 🙂 ] werden we allemaal dronken geluld]] recht te zwetsen wat in wezen krom is]]] heb ik de cijfers over 2008 met betrekking tot de “voorzieningen verplichtingen” bij elkaar geraapt.
   Het gaat om de verklaring van die stijging van 42,7 naar 54,8 miljoen [een relatieve stijging met 28,3%]. Die werd als volgt in het jaarverslag verantwoord:

   Actieve deelnemers +/+ 6,5 miljoen [+/+ 42,2%]
   Arbeidsongeschikten -/- 1 miljoen [-/- 60,2%]
   Ex-deelnemers +/+ 3,3 miljoen [+/+ 53,2%]
   Pensioengerechtigden +/+ 3,2 miljoen [+/+ 16,4%]

   De verdeling van die 12 miljoen stijging is m.i. vrij simpel met het boerenverstand te verklaren. Als er ergens “damage”wordt opgelopen dan werkt die immers het langst door bij de mensen. die nog in de opbouwfase zitten. [x aantal jaren opbouw, gevolgd door y aantal jaren pensioenuitkering].
   Veel interessanter is het te kijken naar de wijze waarop de 12 miljoen extra voorziening wordt verklaard. En dan verdwaal je in dat financieel technische koeterwaals, waar je als deelnemer in zo’n fonds maar beter niet naar kunt vragen uit angst om voor rund te worden aangezien. Lees maar mee met de letterlijke tekst uit het jaarverslag.

   “Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet van kracht geworden. Hiermede is tevens het Financieel Toetsingskader ingegaan [FTK], waarbij de actuariële grondslagen zijn aangepast. De voorziening pensioenverplichtingen wordt hierbij berekend op basis van de termijnstructuur van de actuele nominale marktrente. Deze bedroeg ultimo boekjaar 3,5% [2007: 4,85%]. Daarnaast is rekening gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen, waarbij een correctie op de overlevingskansen is toegepast om het verschil tussen de overlevingskansen van de beroepsbevolking en de gehele bevolking in aanmerking te nemen.

   De eerste 2 zinnen, ach dat zal allemaal wel. De laatste zin glipt tussen je vingers door als je er grip op probeert te krijgen. “Voorzienbare trend in overlevingskansen”; wees eerlijk, dat klinkt toch een beetje alsof een generale staf probeert vast te stellen hoeveel kanonnenvlees er nog overeind zal staan na 3 bezoeken aan het slagveld. Maar wat is die “voorzienbare trend”? Je zou zeggen het nemen van een voorschot op een later te verschijnen bijgestelde sterftetafel. En door wie is die voorzienbare trend berekend? Heeft men mogelijke “overlevingskansen” naar voren gehaald en die zodanig met de hamer en de zaag en de vijl bewerkt tot er een verdeling over de diverse groepen was gevonden, die een eindresultaat opleverde van met 12 miljoen stijgende voorzieningen.
   Probeer er maar eens chocolade van te maken! Ik zit er aan te denken om een actuarieel rekenaar er eens naar te laten kijken. Puur uit nieuwsgierigheid en de behoefte om mijn kennis bij te spijkeren. We blijven immers, zo zegt men, tot aan het graf leren, nietwaar? 🙂

   1 ding is in ieder geval zeker: die forse verhoging van de voorziening voor actieve deelnemers heeft niets te maken met bijvoorbeeld een instroom van nieuwe deelnemers. Sterker nog: in 2008 daalde het aantal actieve deelnemers met 6 naar 217.
   En ik denk ook niet, dat veel of alle 217 actieven een zodanige salarisverhoging zullen hebben gekregen in het crisisjaar 2008, dat daardoor die stijging in de voorzieiningen met 42% nodig is geweest.
   Denk jij dat er wellicht in die “voorzienbare trend in overlevingskansen” als uitgangspunt is meegenomen, dat de actieve deelnemers allemaal 108 jaar oud zouden worden?
   Zeker is ook, dat een forse stijging van de voorzieningen verplichtingen zoals in 2008, in de volgende jaren nooit meer is voorgekomen. Wat het vermoeden, dat er sprake is van “enige correlatie” tussen de beleggingsverliezen en die gestegen verplichtingen [waar de Soet zo nadrukkelijk mee schermt] alleen maar versterkt.
   En je je doet afvragen waarom hij daar niets over zegt.

   • Ik kan een deel van de onduidelijkheid over die “voorzienbare trend etc.” bij je wegnemen, RadaR. Ga hier http://www.petervansteen.nl/html/topic_00000000-0000-0000-0000-000000000000_C0321506-C994-444B-AE01-8FB2EA8962BB_0.htm maar eens heen. Neem rustig de tijd om het te lezen en vergeet vooral vooraf niet nog een finimalletje te nemen 🙂 Om je te prikkelen: het schijnt veel te maken te hebben met 0-jarigen, die vanaf 2010 geboren zijn en die in de toekomst nog geboren gaan worden. Die blijken volgens het Actuarieel Genootschap 3 extra jaren te gaan blijven leven. En leven, zo wordt ons tegenwoordig bijna dagelijks ingewreven, kost geld. Geld is de zuurstof van het huidige leven.
    Er zit als je goed nadenkt ook een aangename kant aan dat gereken en banjeren door databases van die actuariële nerds. Want blijkbaar zien ze aanleiding om aan te nemen, dat die 0-jarigen nauwelijks gaan comazuipen, geen kanonnenvlees worden voor WO III of andere kleinschalige real life strategy games, waar de heren politici hen aan zouden kunnen gaan laten meedoen. Er breken blijkbaar ook onvoldoende enge ziektes uit om de 0-jarigen van nu merkbaar uit te dunnen. En meer van dat leuke gedachtegoed.
    Je zou kunnen concluderen, dat vorige generaties ouderen de “mazzel” hebben gehad wel met al dat leuks te maken te hebben gehad, waardoor de gelederen voldoende genoeg zijn uitgedund om een goed pensioen betaalbaar te houden 🙂 Veel plezier met lezen!
    O, voor ik het vergeet: je zult ook kunnen lezen wat de impact op de dekkingsgraad van de pensioenfondsen is van die berekeningen van de nerds.
    Merkbaar, maar komt niet in de buurt bij voldoende om het 80%-verhaal van de Soet te staven. en daar zal het je in hoofdzaak om te doen zijn, denk ik.

   • Bedankt, Leon. Ga ik zeker eens lezen. Nu al besef ik, dat het risico er is dat ik ineens heel anders tegen pasgeborenen ga aankijken. Want zij zijn, althans naar ik begrijp volgens de nerds, de groep, die mijn pensioen hapje voor hapje oppeuzelen. Misschien is het overweegbaar om de premieplicht in te laten gaan bij het moment van geboorte 🙂 Maar ja, bij welk pensioenfonds moeten die zuigelingen zich dan verplicht aanmelden? De deelnemingsplicht dan ook maar meteen afschaffen? Weet je, dat ik ineens begin te gloeien van genoegen bij alleen de gedachte al 😀

   • Zit ik er ver naast, Leon, als ik veronderstel dat berekeningen als deze van dit soort cijferfetisjisten ook de basis vormen voor de doemverhalen die we over de zorg over ons uitgestort krijgen?
    Ik dacht net bij mezelf, dat het eigenlijk onvermijdelijk is, dat wanneer je een maatschappij schept waarin alles om geld draait, dat mensen [of moet ik machines zeggen?] als deze actueel nerds een prominente plaats gaan innemen. Want hun modellen vormen het wapen voor de “beslissers” van deze wereld om én zichzelf te verrijken én ons zoveel schrik aan te jagen dat we financieel bloeden als de minst erge straf gaan beschouwen. [Zie wat dat betreft het volledig ontbreken van enige reuring vanuit de deelnemers van het A&O pensioenfonds].

   • Ook de kosten-horror-verhalen over de zorg komen uit de koker van dergelijke nerds, O. [zie mijn blog over het CPB]. Je moet niet vergeten, dat die meestal autistische rekenaars ook over “the perfect playfield” beschikken. Bijna elke Nederlanders heeft zich laten digitaliseren [velen zelfs meer dan een keer en als meerdere totaal van elkaar verschillende personen. Om een voorbeeld te noemen; op muzieksites sta ook ik bekend als achtereenvolgens een 24 jarige drs., een 42 jarige ondernemer, een 74 jarige ouwe rocker. 😛 Bij Albert Heijn ben ik een blommmige huisvrouw van 35. Al heel lang bestaat er een florerende handel in persoonsgegevens, die gretig aftrek vindt. Een heel groot deel van die gegevens komen terecht bij bedrijven of instellingen, die gespecialiseerd zijn in het databaseren van al die gegevens. Waarna er een kudde van die nerds wordt ingehuurd om er mooie tabelletjes van te maken en er “trends” uit op te vissen. Die autisten hebben momenteel de tijd van hun leven. En ze spugen maar wat graag de gegevens uit, die de baas of externe opdrachtgever graag wil hebben. In de jaren voor de grote doorbraak van de digitalisering zaten er in Nederland ook al een paar van die nerds te goochelen met cijfers en data. Maar in die tijd werd er meer gelachen om de conclusies die er uit werden getrokken. Inmiddels hebben die droogkloten [want geloof me, er is weinig menselijks aan die knapen] wel zo’n beetje de [afgeleide] macht. En ondanks affaires als de Stapel-zaak heeft niemand nog de behoefte om eens echt goed te kijken naar de modellen [geen fotomodellen, want daar kunnen ze niets mee] die de autisten in elkaar sleutelen. Ook wel logisch, want die modellen leveren 1 op 1 wat de beslissers [politiek en baasjes] graag willen hebben.
    Nog even een opmerking t.a.v. het ontbreken van reuring bij A&O mensen. Er zijn sinds gisteren flink wat bezoekers hier langs gekomen op basis van een zoekitem, waarin A&O, de Soet en pensioen voorkwam. Veel daarvan blijken ook van hieruit doorgeklikt te hebben naar de RTL-Z site. Het zijn stille mensen [ik ken ze eigenlijk niet anders] maar ze zijn dus blijkbaar wel benieuwd. Uitgezonderd dan die ene A&O-spion, die bij tijden regelmatig hier langskomt [waarschijnlijk in opdracht van …]. Daarnaast is het zo, dat er 15 januari a.s een informatieve bijeenkomst is en wellicht dat mensen daarop wachten.
    Maar overigens laat het mij verder koud wat de A&O-ers wel of niet doen. Want zo hoort het immers in deze tijd van het individu en het individuele belang?

   • Van het laatste wat je zegt geloof ik helemaal niets 🙂
    In dat verhaal over die digitalisering zit zeker een punt, denk ik. En in die virtuele gespleten persoonlijkheden zeker ook. [Ik kan me nog goed herinneren hoe we hebben gelachen toen jij ons destijds liet zien welke spannende en jong klinkende namen vrouwen en mannen van middelbare leeftijd gebruiken tijdens hun jacht in de virtuele wereld. 🙂 ] je kunt gerust vraagtekens zetten bij zowel de objectiviteit als representativiteit, om over de volledigheid en juistheid nog maar te zwijgen, van die databanken waar de nerds mee werken. Maar ja, bewijs het tegendeel maar eens. Eigen databank opzetten?

 2. Ik probeer nuchter naar dat percentage van 80% te kijken en naar de verklaringen ervan. Maar dat voorkomt toch niet dat ik een beetje “confused” raak.
  Laat me even uitleggen waarom.
  Dat de wetgeving inzake het hanteren van de dagrente uit de overheidskoker komt [de fondsen hebben blijkbaar hun lobbywapen niet te gelde kunnen maken] betekent feitelijk, dat wij diezelfde overheid dus vriendelijk mogen danken voor alweer een stuk pensioenroof. Maar what’s new als het om roof door de overheid gaat, nietwaar?
  Dan die stijging van de levensverwachting. Verzekeraars [ook pensioenfondsen] werken met de bekend geachte sterftetabellen. Die worden waar nodig eens in de zoveel tijd aangepast. Wat in die sterftetabel bij “man” staat geldt qua leeftijdsverwachting voor mij en elke andere struise man. Wat bij “vrouw”staat, enfin dat kunnen jullie wel raden.
  Nu weet ik wel, dat wij althans zo vertelt men ons, steeds ouder worden. Maar dat gaat niet met enorme sprongen tegelijk en zeker niet in sneltreinvaart. M.a.w. er is redelijk eenvoudig zicht te houden op die ontwikkeling in leeftijdsverwachting. Ook voor een pensioenfonds. Men kan er dus tijdig op inspelen, opdat plotselinge sprongen omhoog kunnen worden voorkomen.
  De Soet schrijft in zijn log zo dikdoenerig, dat A&O er voor heeft gekozen volkomen transparant te zijn [en snel] over het kortingspercentage.
  Ik zou als ik jou was RadaR hem uitnodigen ook zo transparant te zijn over die stijging van 80% in de verplichtingen. Welk deel daarvan valt rechtstreeks toe te wijzen aan de gestegen leeftijdsverwachting? Gesplitst naar leeftijdsgroepen, want een deelnemer van nu 40 wordt misschien volgens de tovertabellen van A&O wel 128 jaar, terwijl een gepensioneerde van nu, vooral na de haircut op zijn pensioen, misschien maar 72 jaar wordt. Snap je wat ik bedoel?
  Ik mis trouwens een niet geheel onbelangrijk punt ter zake die gestegen verplichtingen, maar daarover straks.
  Eerst wil ik het hebben over die 80% en de oorzaken daarvan.
  Die pensioenroof in de vorm van die verplichte dagrente + die stijging van de levensverwachting zijn niet uniek voor A&O; alle pensioenfondsen hebben daarmee te maken gekregen. Wat onmiddellijk de vraag doet opkomen of bij alle pensioenfondsen, geen enkele uitgezonderd, die verplichtingen met 80% zijn gestegen. [Ik had zo graag gehoord, dat die interviewer van RTL-Z die vraag aan de Soet zou hebben gesteld. Nu zullen we moeten wachten tot de andere fondsen met hun verklaring gaan komen.]

  Nu terug naar het begin: bij A&O zijn die rentekwestie + de gestegen levensverwachting [het wordt nog eens herhaald op het blog van de Soet] de redenen, die tot het ineenstorten van de dekkingsgraad [kapitaal in de pocket in verhouding tot de omhoog geschoten verplichtingen] hebben geleid.
  Ik zei het al, ik kijk er nuchter naar. Dus trek ik daar de conclusie uit, dat A&O blijkbaar geen beleggingsverliezen heeft geleden in die hete jaren, waarin vrijwel mondiaal iedereen collectieve zelfmoord overwoog. De Soet zwijgt er in ieder geval in alle talen over. Kijk, dat vind ik nu merkwaardig. A&O is een armzalig en niet levensvatbaar fondsje, maar het zou vreemd genoeg een geweldige performance hebben. Want geen verliezen lijden in een tijd waarin iedere casinospeler dat doet én geweldige rendementen binnenhalen in het afgelopen jaar: wie dat kan heeft een geweldige performance. Die zich echter om een of andere reden niet laat vertalen naar de pensioenen [anders dan via kortingen].

  • Ik merk, dat je er echt in bent gekropen, Jurgen. Dank daar uiteraard voor. Tja. die beleggingsverliezen: als ik het me goed herinner veroorzaakte de val van Lehman en het turbulente vervolg daarop dat er zo’n 300 miljard uit de Hollandse pensioenpotten verdampte. Het kan ook een onsje minder zijn. 🙂 Als je de jaarverslagen van A&O raadpleegt dan blijkt “de grote klap” vooral in 2008 te zijn gevallen. De dekkingsgraad ging van 125,1 [2007] naar 88,1 [2008]. Als de zwaarwegendste oorzaken daarvan werden genoemd:
   – daling waarde zakelijke beleggingen [daar heb je het antwoord op de vraag over geleden beleggingsverliezen]
   – daling marktrente [van 4,85 naar 3,5%]
   De voorzieningen voor verplichtingen liepen in 1 jaar op van 42,7 miljoen naar 54,8 miljoen. De vermogenspositie van het fonds nam met meer dan 17 miljoen af tot -/-12,6 miljoen.
   In de volgende jaren bleef de dekkingsgraad, ondanks de positieve verwachtingen, zwaar onder de maat . 2009: 90,1 2010: 91,6.
   In 2009 werd, [zoals al vermoed werd] een andere sterftetafel “2008 overlevingstafel CBS” doorgevoerd, waarin we allemaal ineens een paar jaar ouder zouden worden; gevolg was dat de verplichtingen daardoor ook stegen.
   Er is nog geen jaarverslag 2012 [uiteraard], dus het zou kunnen zijn dat er weer een of andere nieuwe bump in de verplichtingen is opgetreden. Overigens is er in 2009 via de overname van een pensioenadministratief buro een uitbreiding van het deelnemersbestand met ruim 30 geweest. Ik heb niet kunnen achterhalen welk effect daarvan op de verplichtingen uit gaat.
   Wat hiervan zij, als ik 2007 t/m 2010 op rij zet kom ik niet aan de 80% toename van de verplichtingen, waar de Soet over spreekt. Maar die heeft de cijfers t/m 2012. Wel is duidelijk, dat de rentewijziging en de groei van de leeftijdsverwachting niet alleen verantwoordelijk zijn voor die 80%. Het verlies op beleggingen heeft daar ook een merkbaar aandeel in gehad.
   Maar nu ga ik effe epibreren met een smeuig bokbiertje. Nu kan het nog 🙂

   • Het wekt bij mij ook verwondering op, dat de directeur in zijn meermalen en met nadruk uitgesproken opsomming van de oorzaken van de explosieve stijging in de verplichtingen wel de rentekwestie en de naar boven bijgestelde levensverwachting noemt [twee externe factoren] en volstrekt er het zwijgen toe doet m.b.t. die derde , vrij eenvoudig uit de verslaglegging op te diepen, oorzaak: het beleggingsverlies. Dit steekt des te meer, omdat hij in het interview wel met duidelijk zichtbare tevredenheid de uitstekende rendementscijfers [ik neem aan over 2012] noemt.

 3. En die brief was noch in het Griekse geschreven noch gericht aan Kostas Jebentdepineutopolis.

  Je kunt van jou zeggen wat je wilt, maar er blijft altijd ruimte voor humor. En dat waardeer ik nu zo in je 🙂
  De materie wordt me iets te technisch dus ik onthou me [voorlopig] van verder commentaar.

 4. Mij zijn naast de door O. en P. al geplaatste opmerkingen nog wat andere dingen opgevallen.
  Allereerst dat verhaal bij die Italiaanse en Franse obligaties. Na een paar keer goed luisteren kan ik uit het verhaal niet anders opmaken, dat het instappen daarop vooral is gedaan om de continuïteit op lange termijn te “waarborgen”. De Soet zei het ongeveer zo: die obligaties lopen af in 2035 en 2045. En als er niets misloopt leveren die een 100 procent waarde op. Wat betekent dat de “jonge generatie” van nu een soort zekerheid kan worden geboden m.b.t. het pensioen.
  Vraag is: wat hebben de gepensioneerden van nu daar aan????
  Tweedens: uit de woorden van de Soet blijkt, dat het fonds de risico’s van renteschommelingen al jaren geleden heeft onderkend. Daarnaast onderkende men, dat het fonds niet de financiële middelen had om verzekeringsproducten [swaptions] te kopen ter afdekking van dat renterisico. In plaats daarvan is men “gevlucht” in Gallisch-Romeins waardepapier.
  Als de zwakte van het fonds en de daaruit opdoemende risico’s toen al werden onderkend, waarom heeft men toen niet gekozen voor het zoeken van een “fusiepartner”? Was de werkgever destijds niet bereid de dan al of niet vereiste eindstorting te doen? Dan, zo kan gevoeglijk uit de woorden van de Soet worden opgemaakt, heeft men verkeerd gegokt. Want in de volgende jaren heeft die werkgever meerdere malen bijgestort. Een feit, wat ook uit bij RadaR aanwezige documentatie blijkt.
  Daarnaast blijkt uit het jaarverslag van het fonds over 2006 dat de dekkingsgraad ultimo dat jaar op 120,7 stond. Waarmee het fonds een aantrekkelijke fusiepartner zou zijn geweest én er van een noodzakelijke eindstorting door de werkgever vrijwel zeker geen sprake zou behoeven te zijn geweest.
  Kortom: het verhaal over de situatie en de nu spelende fusieplannen. ik wil niet zeggen dat het rammelt, maar vraagtekens roept het wel op.
  Het fonds heeft in haar brieven meerdere keren expliciet aangegeven, dat zij tot de lange termijn beleggers behoort. Om op lange termijn te kunnen beleggen moet er ook een lange termijnbeleid worden ontwikkeld. Uit de keuzes die bijvoorbeeld in 2006 werden gemaakt zou je haast concluderen dat daarvan niet echt sprake is geweest. Men koos in ieder geval voor “immer gerade aus” waar je in 2013 “de afgrond in” aan kunt toevoegen, zo lijkt het.

 5. Ik blijf het wat clownesk vinden aandoen, wanneer een bestuursvoorziter van een pensioenfonds stralend staat te vertellen welk prachtig rendement men heeft behaald in 2012 in de wetenschap dat hij in de 1e week van 2013 de deelnemers van het fonds heeft medegedeeld, dat hun pensioenen met 19% worden gekort. Daar krijg ik een merkwaardige smaak bij in de mond.

  • Ja en hij vertelt er net zo gemakkelijk nog even bij, dat het fondsje er in wezen uiterst beroerd voor staat. Het is maar goed dat de man blijkbaar goed getraind is in het met een stalen gezicht brengen van slecht nieuws, want anders zou hij het erg druk hebben met de passende gezichtsuitdrukkingen bij zijn verhaal trekken.

 6. Tussen februari 2012 en december 2012 kon er nog van alles gebeuren, wat het beeld zou veranderen.

  En er is ook van alles gebeurd! Bijvoorbeeld een verruiming qua rekenrente, maar zo zegt de Soet, daar heeft A&O geen profijt van gehad. Waarom niet eigenlijk? Want er zijn zo berichten uit de media op te diepen, waarin wordt gesteld, dat die verruiming in de rekenrente de pensioenfondsen meer lucht geven.
  Wat ook gebeurd is, is dat A&O een prima rendementsjaar heeft gehad. 16% maar liefst! Maar ook dat heeft 0,00 opgeleverd in relatie tot de kortingen.
  Hoe zit dat precies?

  Overigens een goed leesbaar overzicht, RadaR. En RTL-Z maakt er ook serieus werk van.
  Wat me wel opvalt is, dat er nauwelijks iets te horen valt uit de groep gedupeerden. Liggen die pensioenen zo hoog bij A&O dat 5.000 euro en meer korten nauwelijks gemerkt wordt?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s