WISSELENDE STEMMINGEN

Ik ben eigenlijk al mijn leven lang gek op bosvruchten. Als ik langs de schappen in de super loop grijp ik 9 van de 10 keer een pot bosvruchtenjam. En als ik een nieuw doosje Pickwick of Lipton “theevariaties” [meestal met de meest exotische namen] open maak haal ik er steevast altijd eerst het zakje bosvruchten uit.
En als ik langs de bakker loop en ik zie dit staan dan bezwijk ik onmiddellijk.Ook al geeft bijvoorbeeld deze bakker wel een heel ruime invulling aan het begrip “bosvruchten”. Kersen? Aardbeien? Ik kom ze nooit tegen op mijn boswandelingen.
Er hangt een soort waas van geheimzinnigheid om die bosvruchten. Wat zijn het eigenlijk? Bramen, frambozen, blauwe bessen, zo ver ben ik inmiddels wel.
Maar na vanochtend is de verwarring alleen maar toegenomen. Want toen constateerde ik heel duidelijk, dat mijn slok bosvruchten thee in vrijwel niets leek op de smaak van mijn stevig besmeerde bruine boterham met bosvruchtenjam. En op dit moment zit ik echt te aarzelen of ik een flinke punt uit mijn taart zal snijden. Want het risico dat de verwarring alleen maar groter wordt is heel concreet aanwezig.
En ik voel me al zo onzeker, omdat er blijkbaar al heel lang een enorme scheur in de damwand zit, die Explorer heet. Waardoor de zorgvuldig verzamelde en bewaarde hoeveelheid natuurzuiver digitaal water, die zich in mijn data stuwmeer bevindt, door dorstige lieden kan worden afgetapt zonder dat ik daar iets van merk. Dan verandert onzekerheid in flinke nervositeit. Gelukkig heb ik nog een 2e dam gebouwd die Firefox heet en lukt het me tot nu toe het digitale water sec naar het stuwmeer wat daarachter ligt te leiden. Maar de wetenschap, dat een enkele klik die ik al jaren en jaren frequent uitvoerde genoeg kan zijn om een echte damdoorbraak te laten plaatsvinden is best beangstigend.
Als ik niet beter wist zou ik denken, dat ik in de penopauze verzeild ben geraakt. Want in het tijdsbestek van nog geen uur wisselde mijn stemming via onzekerheid en nervositeit in boosheid.
Je zou dat niet verwachten als je de gulle lach van deze oudjes beziet. Maar zij wisten waarschijnlijk nog van niets of ze zijn goed betaald voor het maken van de foto, die zo alles zeggend is als het om het Grote Pensioenbedrog gaat. Bij heel veel van hun leeftijdsgenoten zullen de lippen inmiddels in neerwaartse positie zijn gegaan. De gulle lach is verruild voor een trek van afkeuring. Het “Zwitserleven-gevoel” gaat in sommige gevallen wellicht worden vervangen door het “Voedselbank-gevoel”.
Met 2,5 miljoen pensioentrekkers en 4,9 miljoen pensioenopbouwers als slachtoffers is de afstempeling van de pensioenrechten en -uitkeringen, die nu wel heel dichtbij is gekomen, met afstand [in vredestijd] de grootste financiële amputatie in de Nederlandse “sociale” geschiedenis. Nog nooit eerder werd een dermate grote groep Nederlandse burgers geconfronteerd met een ingreep, die een forse greep uit de pot met geld, die zij zelf via [soms heel lang] werken hebben doen ontstaan, betekent. Zwart-wit zou je mogen zeggen dat zij waar ze bijstaan worden beroofd.
WAO-ers die met afschatting werden bedreigd gingen de straat op, lieten van zich horen op het Binnenhof, ik zag ze op Het Plein en Het Buitenhof. Bijstandsmoeders, die de dreiging van de “huishoudinkomenstoets” op zich af zagen komen lieten van zich horen.
Mogelijke korting op de Kinderopvang riep protesten op, de “forenzentax” wordt vervloekt.
Ik ben echt benieuwd hoe, waar en in welke omvang die 2,5 miljoen pensioentrekkers hun ongenoegen gaan laten blijken. Een soort “Occupy for the Oldies”?

Advertenties

17 thoughts on “WISSELENDE STEMMINGEN

 1. Onze gastheer benadrukt niet voor niets beide groepen, die met de afstempeling benadeeld gaan worden: de pensioentrekkers en de pensioenopbouwers. In plaats van te trappen in de door de politiek zo sluw opgezette val van generatiebelangen tegenover elkaar zetten zou men dus feitelijk gezamenlijk moeten optrekken tegen de [m.i. a-socale] maatregelen die voor de deur staan. Het is denk ik wel goed [in de publiciteit wordt daar om onduidelijke redenen nauwelijks aandacht aan geschonken] om eens nader in te gaan op welke schade wordt opgelopen door elk van de partijen. Ik tracht dat te doen via 3 leeftijden op te voeren. Alvorens ik daar verder op inga is het handig [en verstandig] om even in een notedop aan te geven wat dat afstempelen [voorzover nu bekend] precies inhoudt.
  1. lopende pensioenuitkeringen worden gekort met een percentage, wat per pensioenfonds kan schommelen tussen 1% en 18%. Pensioenfondsen hebben het tegendeel niet verklaard, dus moet voorshands worden aangenomen dat het om blijvende i.p.v. tijdelijke kortingen gaat.
  Van elke 100 euro pensioen wordt dus tussen 1 en 18 euro afgenomen;
  2. in opbouw verkerende pensioenrechten worden , alweer afhankelijk van het fonds, met tussen 1% en 18% gekort. [cijfers Pensioenfederatie 2012] Van elke tot nu toe opgebouwde 100 euro aan pensioenrechten wordt tussen 1 en 18 euro afgenomen.

  Nu die voorbeelden van de effecten naar leeftijdsgroep.
  A. we nemen een 30 jarige bij de kop. Bij de meerderheid zo niet alle pensioenfondsen is de rekenregel, dat hij 1,75% per jaar aan rechten moet opbouwen om na 40 jaar een pensioen te hebben bereikt van 70% van zijn gemiddeld in die periode verdiende loon. [40×1,75]
  [Met de aanpassingen in de pensioenleeftijd verschuift die opbouwperiode dichter naar 1,6% opbouw per arbeidsjaar [43×1,6] wat voordelen zou moeten opleveren in de zin van minder premiedruk en latere aanvang uitkering c.q. pensioengelden langer in de potten van de fondsen.]
  Versie 1.0.
  Stel dat deze 30-jarige op zijn 25e jaar [niet ongebruikelijk] is gestart met het opbouwen van rechten dan wordt 5 jaar pensioenbouw geraakt door de afstempeling. Dus ca. 1/9e deel van de 43 jaar opbouw die hij gaat realiseren. En 8/9e dus niet.
  Vertalen we dat voor het gemak in geld [30.000 euro pensioen ] dan geldt dus voor deze 30 jarige dat van die 30.000 euro 1/9e deel i.c. 3300 euro wordt geraakt door dat korten. Het bedrag aan effectieve korting op zijn uiteindelijk pensioen zal dus 3300 x afstempelprecentage zijn. Oftewel zal variëren tussen 1% van 3300 en 18% van 3300.
  Versie 2.0
  Geheel anders zouden de cijfers komen te liggen als de door de pensioenfondsen uit te voeren korting betrekking zal gaan hebben op de opbouwpercentages vanuit het verleden én in de toekomst.
  M.a.w. iedereen bouwde tot nu toe en zou in de toekomst 1,75% aflopend naar 1.6% [of zelfs nog minder als de pensioenleeftijd nog verder wordt verhoogd naar 70 of 75 jaar] aan pensioen op. Om uiteindelijk die 70% te bereiken.
  Zou de kortingsmaatregel ook de opbouw in de toekomst gaan raken dan komt het er simpelweg op neer, dat de hoogte van de pensioenopbouw aan het eind van de rit niet langer 70% zal zijn, maar afhankelijk van de hoogte van die korting 69,3% [-/- 1% korting] of in extremis 56% [-/-18% korting]

  B. een 45-jarige.
  Onder verwijzing naar de hierboven al geschetste externe factoren beperk ik me hier tot het aanduiden van de verschillen t.o.v. de 30-jarige.
  Versie 1.0
  20 jaar pensioenbouw wordt geraakt door de korting. Bijna de helft van de 43 jaar opbouw die gerealiseerd wordt. In geld: 0,5 X 30.000 = 15.000
  Bedrag aan korting varieert tussen 1% en 18% van 15.000 per jaar.

  Versie 2.0
  In grote lijnen identiek als bij de 30 jarige met één nadrukkelijk verschil.
  Een 45 jarige heeft namelijk al 20 jaar tegen 1,75% opgebouwd, dus 15 jaar langer dan zijn 30 jarige medeslachtoffer.
  De 45 jarige is dus per saldo meer “de klos”; er wordt hem meer afgenomen

  C. een gepensioneerde.
  Voor onze gepensioneerde speelt versie 2.0 in feite geen enkele rol. Want hij wordt per definitie gekort op in het verleden opgebouwde rechten. Dus ondervindt de gepensioneerde in tegenstelling tot de andere 2 voorbeelden onmiddelijk en dus in geld wat die korting [1 tot18%] in de praktijk betekent.
  De grote meerderheid van de huidige gepensioneerden heeft ca. 40 opbouwjaren als uitvloeisel van een 40 jaar of langer bestrijkend arbeidsverleden. Daarin verschillen ze natuurlijk wel fors van die voorbeelden, die ik hierboven opvoerde.
  Wat me meteen bij een vind ik zelf toch wel pijnlijke constatering brengt. Die alleen maar pijnlijker wordt als je de huidige mantra [ “werk, werk, werk” of in een andere variant “banen, banen, banen”] van onze politieke stuurlui in ogenschouw neemt. De constatering, dat de op handen zijnde afstempeling van de pensioenen vooral die Nederlanders zwaar treft, die al vanaf de befaamde wederopbouwperiode in de vorige eeuw in de praktijk hebben gebracht wat die politici nu als mantra uitdragen. Ik ben benieuwd hoe o.a. de pensioenfondsen dat gaan wegpraten.

  • Waar een goed gesprek al niet toe kan leiden 🙂 Je bent er weer eens voor gaan zitten, hè?
   Twee opmerkingen bij het voor mij even heldere als steekhoudende verhaal. Ik bemerk, dat jij wat de kortingspercentages zo optimistisch bent om uit te gaan van relatieve percentages. Dat zou best correct kunnen zijn. Maar sluit jij uit, dat de pensioenfondsen gezien het uitblijven van merkbare protesten en onrust vanut de gedupeerden zullen gaan denken “waarom geen absolute percentages?” Pakken waar gepakt kan worden, dat principe weet je wel?
   Ten tweede laat je in je keuze van groepen weg een groep, die nog veel directer en sterker wordt gepakt: de mensen, die nu pré-pensioen hebben en niet op tijd 65+ worden om naadloos te kunnen aansluiten bij de eerste verhogingsronde van de pensioenleeftijd. Die mensen komen maanden of zelfs soms jaren zonder inkomen te zitten.

   • Niet voor niets merkte ik op, dat een aantal zaken nog onvoldoende duidelijk zijn gemaakt, zowel door de fondsen als door de overheid. Beide punten die jij terecht aandraagt behoren daar toe. 🙂

   • Als je snel bent kun je op RTL-Z om 12.00 live horen, welke compenserende maatregelen het kabinet gaat nemen om de pijn van de kortingen op de pensioenen te verzachten. Nog niet juichen, denk er om. 🙂

   • Alle beetjes helpen inderdaad, Paul, hoewel het natuurlijk wel om tijdelijke maatregelen gaat zoals:
    – aanpassing rekenrente [positief voor lopende uitkeringen en pensioenopbouw, dus voor oud en jong wordt de pijn verzacht]
    – adempauze premiestijging [sec op korte termijn ten voordele van “jong” + uiteraard de werkgevers]
    Het spreiden van de kortingen, gekoppeld aan een maximum van 7% per jaar is slechts het uitsmeren van de pijn. Wellicht gokt men erop, dat de situatie in de komende jaren verbeterd, waar ik overigens niet veel van verwacht.
    Bij het positieve nieuws van deze maatregelen past echter nauwelijks optimisme t.a.v. de individuele situatie. Als ik naar mijn eigen pensioenuitvoerder kijk [maar anderen zullen dat ongetwijfeld ook bij hun fonds kunnen tegenkomen], dan word ik geconfronteerd met onthutsende cijfers: tussen juli 2011 en juli 2012 is de dekkingsgraad gedaald van 91% naar nog geen 80%. Bij mijn pensioenfonds is de crisis dus blijkbaar alleen maar groter geworden en blijft dat fonds zich in zeer negatieve zin onderscheiden van andere fondsen. Je zou je mogen afvragen wat men daar aan het uitvoeren is. En iets zegt me dat ik dat ook luid en duidelijk zal gaan doen. 😦

   • Oei, dat zijn geen mooie cijfers, die je daar noemt, RadaR. Dus het naar binnen rijden met die bulldozer gaat nog steeds door, neem ik aan? Een iets kleinere bulldozer misschien?
    Zitten er soms gokkende amateurs in dat bestuur van jouw fonds?

  • En dan een stoet mensen uit de zorg er achter, Leon, die dan meteen ook hun stem kunnen laten horen 🙂
   En de trip leidt langs de glazen torens van de pensioenfondsen om vervolgens welgemoed onder het zingen van “De paden op de lanen in” richting het Binnenhof te koersen. Ik verwacht een overvloed aan prachtige reality-beelden.
   En onderweg wordt even gestopt om gezamenlijk wat bosvruchtentaart weg te werken. 😀

   • “Occupiers” eten oud brood en rauwe wortelen, Jurgen. Dus niks geen bosvruchtentaart-stops. 🙂

    @RadaR: Firefox is gelukt. Bedankt voor de technische ondersteuning!

   • Goed zo, Jeanette. En nu maar wachten op de patch van Microsoft, die er heel snel schijnt aan te komen. Wel pakken die patch, want het is sowieso verstandig om Explorer [voor zover mogelijk] veilig te houden. 🙂

   • De patch van MS is hier inmiddels binnen. Ben benieuwd of alle gaten in de dam gedicht zijn. Ik hou toch Firefox maar als main browser, lijkt me wel zo verstandig.

  • Het onderwerp is juist net aan de orde in de 2e Kamer. Dan moet het wel belangrijk zijn toch ? 😛 Maar zonder dollen: ik adviseer je om Firefox te downloaden en te installeren. En uiteraard als je no. 1 browser te accepteren.
   Google op Firefox downloaden en je krijgt meerdere opties beschikbaar om het op te halen.

   • Sinds Windows 7 pro tot mij kwam gebruikte ik vanaf die tijd Explorer, voor die tijd altijd Firefox, heb Firefox weer opnieuw in gebruik genomen en begrijp niet dat ik er ooit afscheid van had genomen.
    Altijd en eeuwig is er wel wat met die Gates en zijn clubje is het geen lek dan loopt die bende wel vast.
    En ja Firefox is nog steeds stabieler en vooral sneller en duidelijker!!

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s