PAK UW PENSIOENFONDS …… DESNOODS BIJ DE BALLEN!

Opmerkelijk, maar ook geenszins onverwacht. Waar de pensioenfondsen u en mij anderhalf jaar van te voren laten weten, welke “haircut” er over pakweg een jaar [maar ik sluit niet uit dat de fondsbesturen al een prachtig verhaal hebben klaar liggen als  motivering voor een veel eerdere ingreep in ons pensioen] op ons pensioen wordt uitgevoerd, zijn ze tot nu toe doodstil gebleven als het gaat om ingrepen van overheidswege, die de financiële positie van de fondsen juist verbeteren.
Het inmiddels vakkundig de nek omgedraaide Pensioenakkoord lag er al een tijdje,  maar geen woord over mogelijke positieve effecten op de aangekondigde kortingen. Of zouden die er niet zijn geweest omdat die mogelijke of eigenlijk wel keiharde positieve effecten volledig zouden wegvallen tegen de kosten verbonden aan de administratieve implementatie van het akkoord? En zijn die kosten, uiteraard voor rekening van de pensioenverzekerden, nu het pensioenakkoord de nek is omgedraaid, onze zoveelste verliespost geworden?
Nu het “Lenteakkoord”, wat vreemd genoeg een beeld oproept van gure noordwesten winden, tegen de ruiten kletterende regen en veel, heel veel vallende bladeren, er is en de pensioenleeftijd versneld naar eerst 66 en vervolgens 67 jaar gaat,  zijn er opnieuw positieve effecten voor de vermogenspositie van de pensioenfondsen aan de orde.  En weer blijft het van de kant van de pensioenfondsen erg stil. Ik heb zojuist nog de site van mijn eigen pensioenfonds geraadpleegd, maar er is geen letter over zowel het inmiddels ter ziele gegane pensioenakkoord als over de “Lenteakkoord” pensioenparagraaf te vinden. So much voor adequate en tijdige informatievoorziening zullen we maar denken.
Omdat de in een periode van tientallen jaren gegroeide onderdanige opstelling van pensioenverzekerden naar hun fondsen ertoe heeft geleid, dat we met zijn allen in slaap werden gesust en vervolgens gehouden om in 2012 ruw te worden wakker geschud, kun je stellen dat wij een les zouden moeten hebben geleerd. Onaangename verrassingen met in sommige gevallen verregaande [financiële] consequenties moet je tot een minimum beperkt houden.
Dus adviseer ik u met klem zo snel mogelijk uw pensioenfonds te benaderen met het verzoek aan te geven, welke gevolgen in positieve zin zijn te verwachten voor de aangekondigde kortingen, als voortvoeisel van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Zet die “schatkistbewaarders” maar aan het werk. U betaalt er dik voor.

Advertenties

14 thoughts on “PAK UW PENSIOENFONDS …… DESNOODS BIJ DE BALLEN!

 1. Als Zelfstandige Zonder Personeel (iets waar ik iedere beschikbare Here en/of Vrouwe zijnde wel of niet in Nirvana’s of Hemelen zetelende eeuwig dankbaar voor ben!!) zijn ondanks jaren van bunkerharde arbeid met werkweken van soms meer dan 80 uur dankzij het overbekende al decennialang uitgevoerde “pluk ze” beleid van onze immer geliefde overheid de premies voor deze voorziening in de pot algemene middellen terecht gekomen en dus hoef ik me daar godlof geen enkele sores over te maken, gelukkig mag ik wel of is het meer “moet ik??”, zoals het vaderlandsche vaandel er nu voor staat pas van de AOW gaan genieten na 2 jaar langer werken dan eerder geanticipeerd door mijzelve, hoewel mijn persoonlijke inschatting is dat deze 2 jaar eerder nog 5 jaar dan gelijkblijvend op deze 2 jaren zal gaan blijven.
  Echter ik ben een gelukkig mens immers zij met pensioen vallen praktisch gezien buiten iedere regeling die het leven wat leuker kan maken plus zij worden extra belast en dus gestraft voor een spaarzaam leven en natuurlijk zullen de grijpgrage klauwen van onze geliefde en bewierrookte overheid en haar vazallen van het Ministerie van Diefstal in de volkmond ook wel als belastingdienst bekend de komende jaren het “pluk ze” bewind ook tot deze groep uitstrekken.
  Feitelijk gezien denk ik dat je straks beter af bent zonder dan met een (extra) pensioen!!! Helemaal als je je echt beseft en laat doordringen door welk geteisem deze pensioenfondsen worden geleid en beheerd en welk wanstaltige risico’s er door deze gokverslaafden ten koste van vele zijn en worden gelopen.
  Inmiddels vallen ze allemaal over elkaar heen met het ene na het andere fraaie excuus waarom iemand die 100 piek inlegt en dan over minimaal 35 jaar dezelfde 100 piek verwacht nu te horen krijgt dat deze niet alleen niet gelijk zijn gebleven, sterker in al die jaren is een groot gedeelte verdampt.
  O ja oorzaak is natuurlijk de Beurs, de dalende rente, en het algemene gevoel van de finaciele markten, als het niet zo verdomde triest was kon je er nog smakelijk om gaan lachen weliswaar een zeer wrange lach maar toch!!
  Het word steeds meer begrijpelijker waarom er nu al 1.7 miljoen Nederlanders in den vreemde verblijven waarvan het merendeel zichzelf toch echt heeft geexporteerd.

  • Zoals je wellicht weet, Willem, ben ik in de slag met een pensioenfonds, wat het presteert het gore lef te hebben de pensioenen met bijna 18[!]% te willen gaan afstempelen. Het is bijna niet te begrijpen, maar zowel de deelnemers als de pensioentrekkers van het fonds lijken het verhaal te hebben geslikt. Het ultieme voorbeeld van kuddegedrag, gekoppeld aan een gebrek aan kennis m.b.t. de pensioenmaterie. Ik voeg me daar niet naar en ben nog in de slag met de bestuurders van het fonds. T.z.t. zal ik daar hier weer verslag van doen.

 2. @RaDaR: ik zie trouwens ineens dat de tijdsinstelling van de reacties een uur of drie uit de pas loopt. Geen groot probleem, maar misschien toch de ingestelde tijdzone een keer instellen op CET (+1)?

 3. Frans heeft inderdaad volledig gelijk met zijn benoemen van het begrip “contante waarde”. Slechts weinigen kennen echter dat begrip, zoals velen ook niet weten, dat die CW in samenhang met exponenten als sterftetafels en rekenrentes uiteindelijk tot de uit te keren pensioenen aan alle in een fonds [verplicht] deelnemende werknemers leiden. En om het nog ingewikkelder te maken is daar nog het begrip “dekkingsgraad” aan toegevoegd, wat feitelijk de procentuele aanduiding is voor de mate waarin zo’n fonds alle lopende maar ook alle toekomstige pensioenuitkeringen kan financieren.
  Maar RadaR doet in zijn voorbeeld m.i. de juiste keuze door met bedragen te werken. Uiteraard aangenomen bedragen [er zijn fondsen waar het aanvullend pensioenen aanmerkelijk lager ligt dan de 25.000 euro] maar die zorgen ervoor dat de bedoeling, het “fysiek” maken van de effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd voor de pensioenpotten, vrij eenvoudig kan worden gehaald. O. ’s reactie spreekt dienaangaande boekdelen.
  Zonder meer terecht vind ik de oproep om de fondsen “desnoods bij de ballen te pakken”. De fondsen zouden hun verzekerden z.s.m. moeten inlichten over die positieve effecten. Al was het maar om concreet te maken, dat de huidige generatie door het accepteren van die verhoging van de AOW-leeftijd de mogelijkheden voor de jongere generatie op een redelijk pensioen wil vergroten.
  Maar de pensioenfondsen zijn decennialang gesloten bastions geweest, waar vrijwel geen informatie uitkwam. En het zure toeval wil, dat waar daar de laatste jaren verandering in is gekomen [het verbeterde pensioenopbouwoverzicht] er inmiddels meer dan duidelijk is geworden, dat die informatie van nul en generlei waarde is geweest. Want heel veel verzekerden kunnen de overzichten tot en met 2011 gevoeglijk in de prullenbak gooien na de afstempelboodschap in 2012. Pensioenfondsen moeten hard werken aan het herwinnen van het vertrouwen bij hun deelnemers. Een goede start daarvan zou kunnen zijn het z.s.m. en op een begrijpelijke en open manier inlichtingen te verstrekken over de al genoemde positieve effecten. Eerlijk gezegd heb ik daar echter een hard hoofd in. Wat dus het advies van RadaR om daar zelf achteraan te gaan als pensioenverzekerde tot een waardevol advies maakt.

  • Het ging mij er ook niet om die CW specifiek in de discussie te betrekken, ik noem deze slechts om er op te wijzen dat niet die 25.000 over twee jaar langer onder het pensioenfonds blijft maar de hele pot, wat een aanmerkelijk verschil maakt voor het voordeel voor het pensioenfonds. Wat ook geldt voor het in het verhaal van Radar ontbrekende puntje van twee jaar langer premie betalen.

   Voor de rest is het (incl. zijn toelichting in de reacties) een prima verhaal en zou een volledige uitleg de meesten doen duizelen, er komt immers nog veel meer bij kijken waarmee rekening gehouden moet worden (denk bijvoorbeeld aan de effecten van vooroverlijden en de dan opduikende rechten op nabestaandenpensioenen), daar heb je geen log maar een boek voor nodig.

   Ik wilde slechts duidelijk maken dat de effecten nog aanzienlijk groter zijn dan uit het verhaal en de toelichtende reactie van Radar geconcludeerd zou kunnen worden en ben het verder helemaal met Radar eens dat de pensioenfondsen die effecten maar eens goed duidelijk moeten maken.

   • Zoals gezegd, Frans, jouw aanvulling is en blijft volledig to the point. Aan de andere kant groeit met elke detailaanvulling op weg naar de werkelijke complexe wereld van de pensioenen het risico dat een lezer afhaakt. Wat ik met mijn grofmazige maar op zich bruikbare voorbeeld probeerde te voorkomen. 🙂

 4. Ik vind het zo ingewikkeld [maar dat ligt aan mij hoor] om te bepalen hoeveel zo’n ingreep in de pensioenen nu aan voordeel voor de vermogenspositie van een fonds oplevert. Maar daar heeft een beetje fonds een actuarieel rekenaar voor zitten. Dus je hebt gelijk, laat de pensioenfondsen ons maar vertellen wat er wordt “verdiend” aan de verhoging van de AOW-leeftijd.

  • Laat ik proberen je een beetje op weg te helpen. Iedereen vanaf geboortejaar 1956 gaat voortaan met 67 met pensioen. Dat betekent, dat er 2 jaar later wordt gestart met de pensioenuitkering en uitgaande van niet verder aangepaste sterftetafels [die truc kan nog worden uitgehaald, denk erom, waarbij ineens ontdekt wordt dat we weer 2 jaar ouder worden, waarmee de uitkeringsduur van het pensioen via een goocheltruc hetzelfde wordt gehouden als voor de ingreep van FC Kunduz] ook 2 jaar minder pensioen wordt uitgekeerd.
   Een rekenvoorbeeld even. Stel een fonds heeft onder haar verzekerden 100 mensen van geboortejaar 1956. In 2021 [het jaar waarop in de oude situatie het pensioen zou ingaan] hebben die 100 gemiddeld per verzekerde een pensioen opgebouwd van laten we zeggen 25.000 euro. Allereerst blijft die 25.000 euro 2 jaar langer in het vermogen van het fonds. In die 2 jaar kan het bedrag dus ook rendement opleveren. Een deel daarvan zou in een normale situatie [o.a. via indexering] ten goede kunnen komen aan het pensioen zelf. Maar indexering is al jaren niet meer aan de orde. Een ander wordt gebruikt om de reserve van het fonds te versterken. Als dat loslaat op de totale groep van 100 zou dat een extravermogen voor het fonds kunnen opleveren [als het maar niet in PIIGS waardepapier wordt gestoken 🙂 ] wat op enkele tonnen uitkomt.
   De grote winst voor de pensioenfondsen zit hem uiteraard in het feit, dat er 2 jaar korter pensioen wordt uitgekeerd. 100 x 25.000 x 2 jaar levert toch al snel 5 miljoen vermogenswinst op. [of minder vermogensverlies als je het vanuit het perspectief van de schatkistbewaarders bekijkt].
   Kijken we verder dan geldt, dat voor iedere verzekerde van geboortejaar 1955 en jonger natuurlijk ook aan de orde is, dat er later en korter pensioen wordt verkregen. Het is afhankelijk van de hoogte van dat pensioen natuurlijk, maar als we dat gemiddelde opgebouwde pensioen van 25.000 blijven hanteren en for the sake of the example elke leeftijdsgroep op 100 mensen houden dan mag je daaruit concluderen, dat de vermogenswinst voor het pensioenfonds na 2023 elk jaar verdubbelt. En dan kun je [let wel, dit is een grofmazige becijfering, na fine tuning zal ongetwijfeld blijken dat de vermogenswinst voor de fondsen nog hoger uitkomt] een volgende tabel opzetten:
   2023 nieuwe uitkeringen 2,5 miljoen – al bespaard 2 jaar later uitkeren
   2024 nieuwe uitkeringen 2,5,miljoen – idem
   en ga zo maar door tot 2170.
   Maar ook vanaf 2023 kan het bedrag aan voorzieningen in de vorm nog te verrichten uitkeringen met 5 miljoen worden verlaagd en dat vervolgens elk volgend jaar opnieuw. Want vanaf 2023 wordt er 2 jaar minder uitgekeerd.
   Snap je het nog??? 😛

   En dan laat ik nog onbesproken de situatie over de periode 2013 tot 2023.
   Dan gaat de pensioenleeftijd in stapjes omhoog, waaruit ook een fors bedrag kan worden bespaard aan niet meer te verrichten uitkeringen.
   Begrijp je waarom het zo verstandig is om je pensioenfonds zover te krijgen dat ze opening van zaken geven over de “inverdieneffecten” die de verhoging van de pensioenleeftijd met zich meebrengen?

   • Op zich een goede voorstelling van zaken, echter aan het begin ga je even de mist in: er blijft aan het begin van het verhaal niet 25.000 2 jaar langer in de pot zitten, dat verhaal is iets ingewikkelder: de gehele contante waarde van al het opgebouwde pensioen (een veelvoud van die 25.000) blijft twee jaar langer onaangetast, alle betalingen uit die pot worden vervolgens feitelijk twee jaar opgeschoven en aan het eind bespaar je(zoals je al aangaf) ook nog eens twee jaar. Bovendien zit het er dik in dat gedurende die twee jaar doorwerken ook twee jaar pensioenpremie doorgeheven wordt. Het voordeel pakt dus nog flink wat hoger uit.

   • Volkomen met je eens, Frans. Ter mijner verschoning kan ik slechts aangeven, dat ik het begrip contante waarde uit de weergave heb weggelaten, omdat de materie toch al niet 1,2,3 te behappen is. 🙂
    Niet iedereen is een geschoold cijferman als jij 😀 Mijn bedoeling was [ik sprak daarom al van een grofmazige becijfering] om via heldere cijfers enigszins een benadering te geven van de resultaten vanuit een mogelijke situatie.
    En inderdaad, de 2 jaar kortere uitkering gaat ook nog eens hand in hand met 2 jaar langer premie afdragen. Goed dat je er weer bent Frans 🙂 Je houdt de boel scherp.

   • Ik heb er even de tijd voor genomen, RadaR, en kan je uitleg prima volgen. Natuurlijk is me duidelijk dat het om aangenomen bedragen en getallen gaat. Maar als voorbeeld voldoet het prima. Je zou kunnen zeggen dat het dus binnenharken wordt voor de pensioenfondsen.

   • Dat verhaal over contante waarde is inderdaad knap ingewikkeld en eigenlijk niet in het bestek van een log uit te leggen. Het vervelende is alleen dat juist die contante waarde en de manier waarop die berekend wordt (m.n. de rekenrente) nu juist de kern is waar het bij de huidige situatie van de pensioenfondsen om draait. Waarbij het rekening houden met inflatie (om het pensioen waardevast te kunnen houden) de zaak nog eens extra ingewikkeld maakt (zeker nu de inflatie vrijwel op hetzelfde niveau ligt als de rekenrente – of zelfs daarboven -.

    Ik laat verdere uitleg dan ook graag met jou aan de pensioenfondsen over, maar zal die uitleg dan wel nauwlettend in de gaten houden.

 5. Daar heb ik een “mannetje” voor 😀 Maar op zich een goed idee, die oproep aan de pensioenverzekerden om zich assertiever op te stellen naar die “schatkistbewaarders”.
  Wat me er aan doet denken: hoe staat het trouwens in de “pensioenamputatie”-zaak waar jij al zoveel over schreef??

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s