ESM TODAY

Vandaag en waarschijnlijk ook morgen debatteert de 2e Kamer over het Europees Stabiliteits Mechanisme [ESM].
Nog steeds heeft driekwart van Nederland geen idee wat het ESM is en hoe het in elkaar gestoken is. Kort samengevat komt het er op neer, dat van Nederland wordt verwacht een bedrag van 40 miljard “in the blind” aan dat ESM beschikbaar te gaan stellen. “In the blind” want na het doneren van die 40 miljard heeft Nederland [ja ook onze nationale teddybeer Jan-Kees niet] geen enkele zeggenschap over wat er met dat enorme bedrag zal worden gedaan.
Als het ESM besluit om te beginnen met het bouwen van een fraaie huisvesting in Luxemburg [de zetel van het ESM] en de opbouw van een administratief waterhoofd gevuld met extreem dure krachten in de categorie Euro-parlementarier is er geen politicus en geen regering die dat kan tegenhouden.
De besluiten binnen dat ESM worden namelijk genomen door een volledig autonome “board of directors”, die vrijwel geheel is opgebouwd uit lieden waarvan de roots in de bankwereld c.q. de financiële industrie liggen. Lieden, die niet via verkiezing worden aangesteld, maar simpelweg worden benoemd.
Kijk niet raar op als er straks lieden in die “board of directors” blijken te zitten die hun “sporen” hebben verdiend bij Goldman Sachs of Morgan Stanley [om maar iets te noemen]. Europa maakt voortdurend suspecte keuzes als het om posities gaat waar macht over heel veel geld voor het grijpen ligt. Denk maar aan Draghi [president ECB] die ook de kneepjes van het vak bij Goldman Sachs heeft geleerd.Want het hele ESM-project is gedraaid en ontwikkeld door hoofdzakelijk lieden uit de bancaire wereld, waaronder als Nederlandse vertegenwoordiger ook Onno Ruding [Citybank USA].
Het is zelfs zo krom, dat mocht die “board of directors” fout na fout maken en wij daarmee onze 40 miljard in rook zien opgaan er geen enkele mogelijkheid is
om ze daarop af te rekenen. Het ESM-verdrag regelt namelijk volledige onschendbaarheid voor het ESM als apparaat, maar ook voor elk individueel lid van de “board of directors”.
Je kunt je dan ook gerust afvragen welke idioten uit de politieke hoek niet alleen achter de totstandkoming van het ESM hebben gestaan, maar ook op het punt staan er als volksvertegenwoordiger mee in te stemmen. Toch staan partijen als PvdA, VVD, CDA, GL en D66 op het punt dat te doen. Terwijl er op dit moment nog steeds op geen enkele manier naar de burger toe openheid is betracht over wat het ESM feitelijk betekent. Het ontstaan van de eerste contouren van een Europees Ministerie van Financien, waar in de toekomst ons geld naar toe wordt gebracht. Geen 40 miljard, maar alles wat wij opbrengen.
SP en PVV waren van den beginne al tegen het ESM in zijn huidige gedaante. Inmiddels heeft [heel verrassend] zich daarbij ook de Christen Unie gevoegd.
Wilders heeft zelfs de rechter gevraagd om behandeling van het ESM op dit moment tegen te houden, omdat hij niet ten onrechte meent dat zo’n belangrijke beslissing, vooral in het stadium waarin er sprake is van een demissionair kabinet, allereerst langs de kiezer dient te worden gehaald.
Vandaag en morgen kunnen, zoals eerder het Kunduz-akkoord, worden beschouwd als dagen met gebeurtenissen, die als het ware ook een stemadvies voor 12 september inhouden. Het is aan de burger om zich niet opnieuw, zoals eerder rond dat weggemoffelde referendum over het Verdrag van Lissabon gebeurde, in het pak te laten naaien. Elke partij die in dit stadium, waarin de burger/kiezer bewust elke informatie over de opzet van het ESM, de gevolgen maar ook vooral de risico’s ervan, wordt onthouden, vóór het ESM-verdrag stemt pleegt m.i. kiezersverraad en dient daarvoor op 12 september te worden afgestraft.

Advertenties

22 thoughts on “ESM TODAY

 1. Las net dat het ESM onvoldoende personeel heeft om “adequaat te kunnen reageren op crisissituaties. Het gelazer begint al, RadaR, ze gaan eerst werken aan een lekker vet administratief apparaat, vervolgens wordt de salarisparagraaf herschreven en dan komen ze aankloppen voor de volgende storting.

 2. De geluiden over allerlei ingrijpende zaken worden langzamerhand nogal oorverdovend. UK, Belgie, Duitsland…. allemaal landen waar geluiden vandaan komen over de noodzaak om de exit-gevolgen van Griekenland in kaart te brengen. Bolkestein heeft het in de pers zelfs over de noodzaak voor Nederland om de mogelijkheden te laten onderzoeken tot invoering van een munt, die samen met de sterke EU-landen [lees: Duitsland] kan worden gevoerd. Het lijkt er echt op dat het erom gaat spannen.

 3. Ving ergens op, dat er in Duitsland 800.000 protestmails aan de regering zijn gestuurd over dat ESM. In Duitsland moet het nog parlementair worden behandeld.

 4. De boosheid en woede, die ik bij jullie proef [en die ook veel breder onder de Nederlanders leeft] kan ik goed plaatsen. Ze zijn denk ik terecht.
  De afgelopen tijd heb ik vaak zitten nadenken over wat de beweegredenen nu precies zijn van de politieke elite om in steeds toenemende mate dwars tegen de mening van een aanzienlijk deel van de burgers in te gaan, ja zich zelfs van het electoraat te vervreemden.
  De politieke elite is zich al sinds begin deze eeuw bewust van de volatiliteit in het kiezersgedrag. De steeds mondiger [wat helaas nog te weinig hand in hand gaat met verstandiger] kiezer is op zoek naar herkenbaarheid, vastigheid en vertrouwen bij politieke partijen. En waar die kiezer over vele platforms beschikt om zijn stem te laten horen en zijn mening te geven verwacht hij van de politieke elite dat er tenminste ook serieus aandacht aan die mening wordt geschonken.
  De politiek geneert zich er al lang niet meer voor alleen in gevallen waar het haar zelf goed uitkomt die mening van de burger belangrijk te maken. Zoals bij de komende verkiezingen, waar vrijwel geen partij uitgezonderd de kiezer weer naar de mond zal praten. Het probleem voor de politiek gaat worden, dat de kiezer beter dan ooit in staat is om de ‘propagandapraatjes” als zodanig te herkennen en steeds nadrukkelijker het “geen woorden maar daden” credo gaat hanteren.
  Plasterk’s mededeling, dat hij tussen nu en september “zijn kiezer” [die niet meer bestaat, maar dat heeft Ronald nog niet door] het ESM gaat uitleggen is niet alleen even grotesk als badinerend, maar zal ook contraproductief werken. Want het eerste wat de kiezer zal vragen is “waarom heb je dat ESM in februari/maart niet aan ons uitgelegd?”. En dan ligt de volgende vraag voor de hand: “Waarom wil jij ons de kans niet geven onze mening over dat ESM te geven vóór jij en je soortgenoten er over beslist???”
  Kortom, waar ook jullie aangeven dat met de verkiezingen klappen gaan worden uitgedeeld lijkt wel vast te staan en de politieke elite heeft dat voor de zoveelste keer over zichzelf afgeroepen.
  Neem D66, dat zich steeds schaamtelozer als Europese partij manifesteert. Waarmee de partij zichzelf voor de europa-kritische Nederlandse kiezer volkomen diskwalificeert. “Pak je boeltje op en verhuis naar Brussel” is een steeds vaker gehoorde opmerking over Pechtold c.s.
  Europa gaat de verkiezingen domineren en de uitslag straks mag terecht als een verkapt referendum worden gezien. En niet alleen de rol en de hautaine houding van onze politieke elite is daarbij van doorslaggevende betekenis maar ook het steeds verder slinkende vertrouwen in Europa en haar eurocraten. Je moet wel een heel optimistische kijk op dat Europa en haar leiders hebben om nog enig vertrouwen te hebben, dat men werkelijk een oplossing voor de crisis zal vinden. Want het is tenslotte zo, dat wanneer een kaartenhuis is ingestort je veel tijd en geduld nodig hebt bij het proberen het weer op te bouwen. En zelfs als dat lukt heb je weinig zekerheid dat het zal blijven staan.

  • Volkomen eens met dit heldere verhaal. Wat het ESM betreft wordt het gewoon wachten op het moment, dat die pot verder opgehoogd gaat worden. Onze politici zullen ook dan gretig JA zeggen, omdat men nu eenmaal liever miljarden in die bodemloze put blijft gooien dan structureel iets te doen aan stimulering van werkgelegenheid e.d. Heb jij trouwens enig idee, Paul, wat we moeten doen als ook deze pot met zo’n 700 miljard het niet gaat trekken?

  • Als wij in september de voor dit moment juiste mensen op het pluche helpen moet ik nog zien dat er JA gezegd gaat worden tegen het verder leegroven van onze schatkist.
   Overigens, ook van mijn kant volledige instemming met Paul’s voortreffelijke schets.

  • Hoe vaak moet ik het nog blijven zeggen? De SP verdient gewoon een eerlijke kans om te laten zien wat zij met ons voor heeft. Denk nu niet dat ik zo “blond” ben te verwachten dat alles dan “rozengeur en maneschijn” zal worden. Maar er zullen wel heel duidelijke accentverleggingen plaatsvinden en er er zal met een meer realistische blik naar Europa worden gekeken. Het zal een verademing zijn als al die eurofielen een tijdje in de ijskist worden gezet.

 5. Ik heb het debat voor een deel zitten bekijken [Oranje was nou niet echt interessant]. En via dat bekijken is het me helemaal duidelijk geworden:
  de “usual suspects” willen onder geen enkel beding dat de kiezer/burger de kans wordt geboden om tijdig een mening te geven over het ESM.
  D66 [onverbloemd eurofiel tot in het merg sinds de crisis], VVD [met de mond anti-Europa, maar in de praktijk slaafs volger], GL [heb ik maar niet meer naar geluisterd], CDA [ene Blanksma speelde de personificatie van de Europa-fan] en PvdA steunen de ratificering van het ESM.
  Plasterk vertoonde weer het bekende “Miep-gedrag” [veel maars, maar wel voor] en bakte het wat mij betreft het bruinst van het hele stel. De olijkerd stelde met een stalen gezicht, dat hij het een rol voor zijn partij achtte om tussen nu en de verkiezingen middels bijeenkomsten in den lande aan “zijn kiezers” te gaan vertellen wat dat ESM nu precies is. Ik hoop, dat hij elk zaaltje waar hij zijn gezicht laat zien wordt uitgeschopt. Want de hoogmoed, de arrogantie om aan te nemen dat wij, nadat hij en de rest van het politieke schuim al hebben besloten ja te zeggen, nog zitten te wachten op zijn slappe gezever is ronduit stuitend.
  Maar de verkiezingen worden er voor zo’n 60% van de Nederlanders [een dergelijk percentage is van mening, dat het afgelopen moet zijn met het ondemocrartisch gedoe in Europa] een stuk eenvoudiger op.
  De hierboven genoemde partijen vegen hun reet af met inspraak en de mening van de burger [what’s new zou je zeggen]; het lijkt me alleszins verdedigbaar dat 60% van de kiezers in september de billen met hen gaat afvegen.
  Wie nog steeds denkt, dat de kloof tussen de politiek en de burger te overbruggen is kan ik zeggen, dat dat een utopie is. De politiek zelf maakt die kloof bij elke gelegenheid die zich voordoet dieper en breder. Als er nog een taak voor de burger zou resten dan moet dat zijn de dames en heren van voornoemde partijen [maar als u voor alles kiest is het mij ook goed] met zachte doch dwingende hand in die inmiddels immense kloof sodemieteren.
  En daar lijkt 12 september mij een prachtige datum voor. Komen jullie helpen?

  • Ik ben het met je eens. Kijk, clubs als D66 en het CDA, die hebben zich in feite al afgescheiden van Nederland qua standpunten. Maar de PvdA? Ik kan het alleen maar duiden als een vrijwel 100% succesvolle poging om de verkiezingen grandioos te verliezen. Want dat de PvdA, ondanks de tournee die Plasterk voornemens is te maken, keihard zal worden afgerekend op het ronduit huichelachtige gedrag i.r.t. Europa staat voor mij wel vast. En ik help daar dolgraag een handje bij.

  • Ewald Engelen zei het vanavond keurig. Wel je als partij afzetten tegen de bezuinigingen uit het Kunduzakkoord, maar vervolgens moeiteloos akkoord gaan met weer 40 miljard [en dat wordt nog veel meer!] in die bodemloze put te laten gooien. De PvdA is niet meer te volgen en heeft zichzelf de das omgedaan.
   En neem van mij maar aan, dat de “financiele markten” [inderdaad als RadaR al vaker verkondigde de echte machthebbers in Europa] lachen om dat nieuwe potje wat voor ze wordt klaargezet.
   Misschien werkt de warmte drukkend op me, maar ik ben er wel van overtuigd dat het met een hele harde knal fout gaat lopen met Europa. Alleen daarom al is het een doodzonde door te gaan tot het moment van de knal er is met miljarden weg te gooien.

  • Ik ben alleen maar blij, dat we 12 september a.s. eindelijk ons referendum krijgen. OK, OK ik weet dat het achteraf is, maar ook dan rekent het best lekker af met dat zooitje gajes.

   PS: werkt de warmte bij jullie ook zo op je dorstklieren???? 😛

   • Zit hier nog heerlijk te antichambreren. Wat was ik hier aan toe!!!! Debat kijken? Ben je helemaal belatafeld 😛

 6. Ik heb het inmiddels gelezen en mij overviel hetzelfde gevoel als Leon beschreef. Hoe lang is het nu al dat de europese politici bezig zijn met 100’n miljarden [al of niet in echt geld dan wel garanties] te smijten? En dat schijnt de boel alleen maar chaotischer te maken. 40 miljard en waarschijnlijk binnenkort veel meer aan zo’n schimmige en volstrekt ondemocratisch tot stand gekomen club als dat ESM weggeven, ik vind het nogal wat. De boel lijkt inderdaad steeds verder weg te glijden.

 7. Wat meteen al opvalt als je naar de bijdragentabel ESM kijkt is, dat nota bene landen, die geen nagel hebben om aan hun kont te krabben, ook vrolijk als participant zijn opgevoerd.
  Griekenland een garantiekapitaal van 19 miljard? Waar halen ze dat ooit vandaan? O, wacht ff, dat wordt natuurlijk door Noord Europa gegarandeerd.
  Spanje 83 miljard????? Italië 125 miljard??????? Dit gaat toch nergens meer over ….. dit is te ridicuul voor woorden.
  De constructie van dat ESM moet ik nog 6 keer herlezen, want ik word een beetje duizelig 🙂

  • Klopt, Leon. En als je die 83 miljard van Spanje even linkt aan het bericht wat vandaag in de krant is verschenen dat Spaanse banken accuut 76 miljard nodig hebben om het hoofd nog even boven water te houden dan onderstreept dat nog eens jouw conclusie dat dit werkelijk nergens meer over en nergens meer naar toe gaat. De puinhoop wordt steeds groter.
   Daarom is dat ESM ook zo van belang om er door te drukken, want eenmaal operationeel kan dat ESM op afroep meer en meer van de eurolanden [lees: de Neuro-landen] opeisen. En wettelijke of juridische mogelijkheden ontbreken om dat tegen te gaan. En zit Nederland binnen de kortste keren vast aan een garantiekapitaal vele malen groter dan de 40 miljard van nu. Maar de politiek blijft maar ja knikken in de wetenschap, dat er nog steeds 700 miljard in de pensioenpotten zit.

 8. Ik weet er ook niet meer van dan wat jij hier allemaal neerpent. Is er al iets bekend hoe en vooral door wie dat ESM bestuurd zal gaan worden? Welke mensen krijgen onschendbaarheid? Waar is dat trouwens voor nodig? Weten ze nu al dat er weer enorme blunders gaan worden gemaakt en dekt men zich daar alvast tegen in?

 9. Zouden PvdA, D66,VVD en GL [van het CDA weet ik het al] werkelijk zo kortzichtig zijn, dat ze niet zien welk electoraal risico men loopt door op dit moment gewoon in te stemmen met ESM? Heeft men werkelijk geen goed en aanvaardbaar verhaal over dat ESM en moet het daarom op de enig overgebleven wjze: de burger/kiezer volledig in het duister houden?
  Of heeft men gewoon geen werkelijke keus meer?
  Dat zou uiterst zorgwekkend zijn, want de politiek kijkt wel aan tegen een burger, die met de dag ongeruster maar ook bozer wordt.
  Wilders heeft zijn eigen agenda en hoewel P. terecht stelt dat er enige analogie is met jouw standpunt rond dat ESM verkeer ik in de positie te weten, dat het daar ook bij blijft. 🙂
  De term ‘kiezersverraad” is wellicht wat aan de sterke kant. Maar je hebt volkomen gelijk als je stelt, dat de burger/kiezer opnieuw buitenspel wordt gezet. En daarmee, wellicht geholpen en aangewakkerd door de strategie van SP en PVV, geen genoegen zal nemen. En gepast zal reageren in september.

 10. Inderdaad een opvallende move van Arie Slob c.s. Ha’k nie dacht van een architect van het Kunduz-akkoord. 🙂 Zoals het ook al redelijk curieus is, dat jouw standpunt en dat van Wilders met elkaar lijken te sporen. Wat is er aan de hand in Nederland???? 😀

 11. Goed verhaal waar ik nog verder op zal reageren. Maar wat ik me direct afvroeg na lezing was of er vanavond 10.000 Occupy’ers bij de 2e Kamer zullen staan.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s