KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIGDE PENSIOENAMPUTATIE

Op 16 februari jl. verzond een klein pensioenfonds een brief aan al haar deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden. Vermoeien met de complete tekst zal ik jullie niet; ik volsta met er de meest belangrijke punten uit weer te geven. Lees gerust even mee.

Wij hebben u eerder geïnformeerd over de slechte financiële situatie van uw pensioenfonds”

“Begin 2012 vond de verplichte evaluatie van het herstelplan plaats.Daarbij bleek, dat het gestelde doel, een dekkingsgraad van 98,8% per 31-12-2011 niet is gehaald. De dekkingsgraad bedroeg toen namelijk 79%.”

“Uiteindelijk luidde de conclusie, dat slechts de maatregel ‘korten van opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen’ overblijft.”

“Gegeven de huidige regels heeft het bestuur een aangepast berekeningsmodel opgesteld en naar DNB verzonden. In dit model wordt uitgegaan van een korting van 18,8%, waarmee eind 2013 naar verwachting [minimaal] de noodzakelijke dekkingsgraad van 104,3% zal worden bereikt.”

“Het bestuur is in 2011 een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor het pensioenfonds in de nabije toekomst. Daarnaast is te verwachten dat in 2013 de eerste effecten van het Pensioenakkoord duidelijk worden. Deze ontwikkelingen zijn voor het bestuur aanleiding geweest vooralsnog geen besluit te nemen over hoe en wanneer de feitelijke korting zal worden geëffectueerd”.

“Hoewel de kortingsmaatregel alle deelnemers van het pensioenfonds raakt realiseert het bestuur zich ten volle, dat u als pensioengerechtigde als eerste de effecten ervan aan den lijve zult ondervinden. Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Het zal je maar gebeuren, zoiets op je deurmat krijgen. Ik heb me op verzoek verdiept in dit “dossier” en wat ik tegenkwam was op zijn zachtst gezegd verbazend.
Dit kleine pensioenfonds [ca. 500 deelnemers] was tot het jaar 2007, toen de pleuris uitbrak, een kerngezond fonds. Wat het al tientallen jaren was geweest. Raadpleging van jaarverslagen en informatie uit de eerste hand maken dat overduidelijk.
Hoe relatief de term “kerngezond” kan zijn mogen blijken uit het feit, dat vanaf 2008 volkomen out of the blue indexatie van rechten en uitkeringen werd stopgezet. Van 2008 tot en met 2011 werden de pensioenen niet geïndexeerd, wat een totaal verlies voor deelnemers en pensioentrekkers van ca. 10% betekent.
Daar komt nu nog eens een korting van 18,8% [oftwel ruim 17% van de rechten voor de uitbraak van de crisis] bovenop. En leidt tot de vaststeling, dat van de deelnemers in dit pensioenfonds in pakweg 5 jaar >25% van hun pensioenrechten zijn verdampt.
Het onderhavige pensioenfonds [het bestaat echt, wat u straks zelf zult kunnen controleren] is met de aangekondigde voorgenomen korting van 18,8% het slechts presterende fonds in Nederland. En dat terwijl er voor 2007 nog zonder enige schroom werd gesproken van een kerngezond fonds.

De eerder aangehaalde brief kwam in zekere zin niet uit de lucht vallen. De inhoud ervan zal het effect van een bominslag hebben gehad, maar de problematische situatie van het fonds werd al eerder in oktober 2011 aan de deelnemers bericht. Een korte greep uit de inhoud van die brief.

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen gaat het niet goed met de pensioenfondsen in Nederland. Aanhoudende lage beurskoersen, problemen met diverse staatsobligaties en de aanhoudende lage rente hebben tot gevolg dat de dekkingsgraad van bijna alle fondsen sterk is gedaald.”

Zo zag de kortingsbrief er niet uit!

Hoewel de indruk wordt gewekt, dat men transparant probeert te zijn is de argumentatie natuurlijk lege lulkoek. Ander opvallend punt is, dat men in oktober 2011 wel de aanhoudend lage beurskoersen mede als oorzaak noemt [er werd gedoeld op de koersval in het 3e kwartaal 2011 van zo’n 20%] maar in de brief van 16-02-2012 doodstil blijft over diezelfde koersen, die vanaf het 4e kwartaal 2011 dat verlies helemaal goed hebben gemaakt en zelfs meer dan dat.
De brief van oktober 2011, die ook nog informatie bevat over een door een extern bureau te verrichten onderzoek naar de toekomst van het fonds, bevat wel nog een zinsnede waarin de mogelijkheid van toekomstige kortingen wel wordt genoemd, maar zwijgt in alle talen over de mogelijke omvang van die kortingen.

De opvallend slechte performance van het fonds en de daaruit voortgekomen besluitvorming over de voorgenomen kortingen trok ook de aandacht van de landelijke media. RTL-Z vond aanleiding om contact op te nemen met het fonds en plaatste de weergave van het interview met de directeur van de onderneming waarvoor het pensioenfonds geldt op haar site,
Jullie kunnen e.e.a. hier teruglezen.

http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/08/pensioenuitvoerder-a-o-moet-zelf-18-korten-in-pensioenen.xml

Als jullie dat ook doen zul je met mij constateren, dat de betreffende directeur blijkbaar wel bereid is aan een medewerker van RTL-Z nogal gedetailleerde informatie te verstrekken en zelfs al aankondigt, dat het pensioenfonds zal ophouden te bestaan na 2012. Deze nogal van gewicht zijnde informatie is niet in de brief van 16-02-2012 opgenomen. En vraag is in hoeverre de informatie uit het interview met RTL-Z inmiddels wel bij deelnemers en gepensioneerden is aangekomen.

M.i. is dit geval een prima voorbeeld van de wijze, waarop een pensioenfonds [maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn] met de belangen van haar deelnemers omspringt. Dit is geen fictie, dit is keiharde werkelijkheid.
En omdat het keiharde werkelijkheid is gaat er op een even keiharde wijze op geworden gereageerd. Want het op basis van vorenstaande informatie en het op deze naar een mengeling van arrogantie en mismanagement geurende wijze aankondigen van wat niet anders als een amputatie van een recht kan worden genoemd is simpelweg onmogelijk te verteren.
Als ik eraan denk en de persoon in kwestie daar geen bezwaar tegen heeft zal ik jullie t.z.t. op de hoogte brengen van de verdere gebeurtenissen.
En laat ik vooral niet vergeten de hoop uit te spreken, dat jullie niet op identieke wijze onder de amputeerzaag terecht zullen komen.

Advertenties

28 thoughts on “KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIGDE PENSIOENAMPUTATIE

 1. Pingback: NIEUWS VAN HET PENSIOENAMPUTATIE FRONT | RadaRoligy

 2. Ik had jullie een update beloofd. Inmiddels is er een brief aan A&O gezonden van 3 kantjes, waarin niet alleen verontwaardiging, afgrijzen en woede worden uitgesproken, maar ook een serie m.i. relevante vragen worden gesteld over:
  – de gang van zaken sinds 2007, toen de val van de dekkingsgraad werd ingezet;
  – de uitlatingen van de directeur de Soet in het m.i. gewraakte interview met RTL-Z.
  Het gaat qua formaat te ver om de brief in een log te zetten. Voorlopig zijn “mijn client” en ik in de wachtstand.

  • Roy en ik zijn je heel dankbaar, Hans. Zelf hadden we het nooit voor elkaar gekregen om zoiets op papier te krijgen.
   Roy is trouwens toch naar de bijeenkomst van vanmiddag gegaan. Hij praat je daar nog wel over bij. 🙂

  • Hé daar hebben we Henny 🙂 Je weet best, dat ik het meer dan graag voor Roy en jou heb gedaan. Daar hoeft verder echt geen woord aan vuil te worden gemaakt, hoor.
   Mooi dat Roy toch is gegaan, ik spreek hem er nog wel over. Ben heel benieuwd of de Soet bij de bijeenkomst net zo openhartig zal zijn als in dat eerdere interview.

  • Ik heb er geen moment aan getwijfeld, dat wat je je had voorgenomen ook uit je pen is gekomen. Je moet het me t.z.t. maar eens laten lezen, want benieuwd ben ik zeer zeker. Wat ook geldt voor wat er nog volgt.

   • LOL O. Ik leg dat maar uit als interesse. Maar ik vind het verstandig om nog even te wachten met het vrijgeven van verder materiaal. Vrijwel zeker komt er een reactie van A&O; en als die zal zijn zoals ik inschat, wie weet plaats ik die reactie dan wel [geanonimiseerd] integraal. Even geduld dus nog. 🙂

 3. Pingback: ONZE PRIVÉ CATSHUIS-SESSIE « RadaRoligy

 4. Ik heb me gepermitteerd om nog even verder te zoeken naar dat A&O en vond zowaar de site van het Ondernemingspensioenfonds. Daar vond ik jaarverslagen en toen ben ik eens gaan lezen.
  En wel interessant is te melden, dat dat fonds in 2006 nog een dekkingsgraad had van 120,7%.
  In 5 jaar tijd is dus nominaal 41,7% daarvan verdampt. Relatief is dat meer dan 1/3 deel. En omdat directeur de Soet zo vriendelijk was aan te geven, dat elke procent dekkingsgraad van het fonds in geld uitgedrukt nu nog 600.000 euro is mogen we dus concluderen, dat het fonds het heeft gepresteerd om >40 miljoen euro in het casino te vergokken. Niet slecht voor een fonds met aanvankelijk ruim 100 miljoen in de pot, waarvan er nu nog 60 miljoen over zijn.
  En laat ik dat niet vergeten, in die periode wel heel terughoudend is geweest over de gevolgen daarvan voor de pensioenen en de op te bouwen rechten.
  Men vond blijkbaar 2012 een mooi jaar om met de ellende naar buiten te komen. Zou het bestuur van dat fonds soms geloven in die Maya-kalender?

 5. Voortreffelijk beschreven, Radar, die geschiedenis van het pensioen in Nederland. Het kan geen kwaad die geschiedenis eens onder de aandacht te brengen van mensen, die nu bij pensioen alleen maar denken aan beleggen, rendementen, swaps en swaptions, Italiaans en Frans staatspapier, bonussen en sinds kort ook kortingen en afstempelen. Het klopt exact, dat medio jaren 90 in vele tot dat moment saaie, stoffige maar ook solide en betrouwbare kantoren de eerste groepen neo-liberaal gedrilde en dus met groei, beleggen, winst opgevoede snelle jongens binnenkwamen.
  Ik weet nog heel goed hoe wijlen mijn vader, die het meemaakte, daarop reageerde. Hij beschreef de snelle jongens als een soort “aliëns”, die binnen traden in een wereld waar ze niet thuis leken te horen. Mijn vader noemde ze “introvert en contactarm, helemaal gefocust op de cijfertjes en getalletjes, wat voor hen blijkbaar het levensvocht uitmaakte”. [Dergelijke mensen noemen we tegenwoordig autisten].
  Mijn vader heeft, niet meer in werkzame positie, nog meegemaakt hoe dat virus, hoe die aliëns zich meester maakten van dat ooit redelijk goedmoedige, nette en dus betrouwbare bedrijf. Wat hem tot de verzuchting bracht, dat de voorheen aliëns de boel hadden overgenomen en dat de voorheen core van het bedrijf of eruit was gesneden of wat er nog was zelf tot aliën was gemaakt.
  Was je niet uitblinker in het lezen, bekijken, proeven en analyseren van cijfertjes en het produceren van fraai ogende grafiekjes, je was compleet kansloos.
  Dus is het inmiddels de hoogste tijd om terug te vechten. Die gastjes met die beeldschermen hoeven niet allemaal [wel een boel] op straat geschopt te worden, maar ze zijn op basis van wat inmiddels al 4 jaar duidelijker en duidelijker wordt wel heel hard toe aan het stevig op hun plaats te worden gezet.
  Terug naar de jaren 50? Neen, zeker niet. Maar wel terug naar een situatie waarin de mens, medewerker weer de waarde die hij heeft wordt teruggegeven. En als dat niet goedschiks kan dan moet het maar kwaadschiks. Vind ik!

 6. Op het risico af voor dom te worden versleten: heren, verklaar mij eens nader hoe dat zit met die verplichte deelneming? Wat is/was er goed aan en wat is er inmiddels niet meer goed aan?

  Van het verhaal zelf ben ik een beetje stil geworden. Geen wonder dat RadaR al voorspelde, dat Nederlanders ook met Griekse toestanden te maken zouden gaan krijgen. Dit geval lijkt me daar alleszins bij te horen. 20% inkomensachteruitgang …… wat moet je dan in hemelsnaam doen?

  • Je wilt een stukje geschiedenisles begrijp ik, Jeanette? 🙂 Ik ga mijn best doen.
   Ik neem je mee terug naar de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen het pensioengebouw in Nederland werd op- en ingericht. Partijen in de hoek van de arbeid [werkgevers én werknemers] besloten toen, dat er naast “Drees” nog ruimte was en behoefte bestond aan een aanvullend pensioen. In die [mooie] tijd was werkend en sociaal verzekerd Nederland nog niet op één grote hoop met de sticker “slaven” gegooid, maar was juist verdeeld over vele sectoren. De uitvoering van de sociale wetten [Ziektewet en wat andere kleine sociale verzekeringswetten] en allerlei op specifieke bedrijfstakken toegespitste [bedrijfstakeigen] regelingen werden keurig verdeeld over allerlei [sociale] fondsen geadministreerd en uitgevoerd.
   Zo had ook elke bedrijfstak zijn eigen bedrijfspensioenfonds, later gevolgd door ondernemingen die een ondernemingspensioenfonds oprichten. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo.
   Een bouwvakker betaalde zijn pensioenpremie aan het pensioenfonds Bouw, een schilder [let op: die mocht toen op straffe van een over je oren getrokken verfpot geen bouwvakker worden genoemd] betaalde zijn pensioenpremie aan het BPF Schilders [een fonds wat ook door A&O wordt beheerd en waar die de Soet met zijn borst vooruit van laat weten dat het zo goed gaat].
   Zo ontstond er vanaf de jaren 50 een fors aantal [Nederland kent volgens mij zo’n 500 pensioenfondsen op dit moment] fondsen, waar grotere maar ook veel kleinere groepen werknemers, elk verplicht bij het fonds wat hem werd toegewezen op basis van zijn vakgebied dan wel op basis van zijn arbeidscontract, hun pensioenpremie gestald zien en hun pensioen hopen te genieten.
   Al die fondsen hebben gemeen, dat de vulling in geld ervan gebeurt met geld van de werknemers. Soms ontstaat er daarover verwarring, omdat er in het verleden ondernemingspensioenfondsen zijn opgericht, waarbij de werknemer van de verplichting tot premiebetaling werd ontslagen. De onderneming adverteerde in die tijd met “premievrij pensioen” in vacaturestellingen, omdat dit op het oog als extra-aantrekkingskracht voor mogelijk nieuwe werknemers kon gelden.
   [Dit fabeltje is ook al jaren geleden doorgeprikt, omdat ondernemingen die een premievrij pensioen boden de kosten daarvan in de salarisschalen verwerkten. Je verdiende er gewoon wat minder als bij de concurrentie, waar men wel pensioenpremie betaalde. Ja, ook in die tijd kende men de trucjes, waarmee men probeerde de ook toen al als een dom rund beschouwde werknemer te foppen.]
   Dat wat betreft de historie van het ontstaan van de verplichte deelneming.
   Het doel ervan , de achterliggende gedachte erbij was, dat waar dat domme arbeidertje natuurlijk niet met zijn geld kon omgaan, wanneer hij zelf voor afdracht van de pensioenpremie zou moeten zorgen de kans levensgroot werd geacht, dat hij dat bedrag aan premie in de kroeg stuk zou slaan. Of nog vaker naar de hoeren zou gaan als hij al deed [zo veronderstelde men].
   In die tijd was de overheid nog de hoeder aller burgers en vanuit die positie werd besloten die verplichting in een wet op te nemen, waardoor men zeker was dat er genoeg centjes bij de fondsen in de potjes terecht zouden komen.
   [Al schrijvend realiseer ik me, dat het feitelijk omgekeerd blijkt te zijn. Want anno 2008 is gebleken, dat de pensioenfondsen ons geld aan de verkeerde dingen hebben uitgegeven. Beetje wrang, vind je niet? Of neen, laat ik het woord schandalig maar gebruiken, da’s beter op zijn plaats.]
   De verschillen in de premies en daardoor de verschillen in de pensioenen per bedrijfstak laat ik maar onbesproken, als je het niet erg vindt.
   Maar hou wel vast: toen de overheid de hoedersrol, daarom verplichte deelneming.
   Gaan we verder met de allesbehalve opzienbarende opmerking, dat de wereld anno 2012 er heel anders uitziet dan die van de jaren 50 t/m 70.
   De overheid is zich sinds medio jaren 90, toen de liberaliseringstyfus uitbrak, steeds verder [gedwongen] gaan terugtrekken. En zij komt daar ook moeiteloos voor uit. Rutte gebruikt die term nog wekelijks. Het regeringsbeleid is nog steeds gericht op verder retireren en nog nadrukkelijker appeleren aan eigen verantwoordelijkheid van de burger. In het kort: men heeft t.o.v. de jaren 50 een 180 graden draai gemaakt. Daarbij zou je verwachten, dat ook een verplichting als deelneming in een voor jou aangewezen pensioenfonds zou worden geschrapt. Maar dat is, zoals je weet, zeker niet het geval. Daar wordt blijkbaar niet vertrouwd op die eigen verantwoordelijkheid van de burger. Je kunt er lang of kort over lullen, maar er is maar één steekhoudende verklaring voor die tegenstrijdigheid, voor die onbuigzame houding: men [de overheid en andere geïnteresseerde partijen met de pensioenfondsen voorop] wenst onder geen beding de greep op die 875 miljard, die nog in de potten zit, op te offeren. En vanaf de uitbraak van de liberaliseringstyfus hebben we kunnen merken waarom niet. Men is er “bankje”, “beleggertje”, “overheidssponsortje” en “bonusuitdelertje” mee gaan spelen.
   De pensioenfondsen, in de jaren 50 tot pakweg 80 uiterst solide en saaie beheerders van geld, zijn vanaf medio jaren 90 in sneltreinvaart veranderd in ware casinospelers, die met enorme inzetten, geilend op de reusachtige risico’s, spelen in het casino wat de financiele industrie heet.
   In eens saaie stoffige kantoorruimtes verschenen ineens snelle jongens, die met hun koker voor een batterij beeldschermen gingen zitten en eens in de zoveel tijd grafiekjes begonnen te produceren, waarvoor ze vorstelijk werden betaald.
   Vanaf 2008 hebben we kunnen zien [want verbergen ging niet meer; want hoe verberg je een negatief resultaat van alle fondsen gezamenlijk van 236 miljard over 2008? [info: DNB]] waar al dat snelle gedoe toe heeft geleid.
   Al die pensioenfondsen in Nederland opereren autonoom. Er waren wel wat toezichthouders, maar ook al sinds 2008 weten we hoe die hun werk [niet] deden. Dus had je onder die fondsen voorzichtige gokkers, doorsnee gokkers maar ook groffe gokkers. Het zou er van hebben kunnen afhangen hoeveel coke de snelle jongens snoven waar het dat gokgedrag betrof.
   Daardoor boekten de pf’s ook verschillende resultaten. Waardoor ook de dekkingsgraad van elk individueel fonds verschillend uitkwam. Zolang ieder fonds maar boven de grens van 105% uitkwam [tot 2007 was dat vrijwel algemeen het geval] knelde dat niet. Maar toen het mis ging met de gokkers doken de pf’s ieder met de eigen snelheid naar beneden.
   En , ik ben aan het eind. ben je nu verplicht deelnemer in een fonds als A&O Ondernemingspensioenfonds dan heb je heel erg vette pech t.o.v. een waarschijnlijk net zoveel premie afdragende ambtenaar die verplicht bij het ABP zit. De laatste levert 0,5 % in om de schade van het gokken van zijn pensioenbeheerders weg te werken. Jij, lucky devil, kunt 18,8% inleveren om de schade veroorzaakt door of wel heel riskante gokkers dan wel de heel erg domme beleggers bij A&O recht te strijken. Noem dat maar eens niet rechtsongelijkheid!

   • Net als een groot deel van Nederland, zo blijkt me, was ik nogal gepre-occupeerd door de deining, veroorzaakt door de clash van het illustere duo Wauw en Pitteman met Nebalyad Albayrak. Jij zult het schat ik in niet gezien hebben, maar toch adviseer ik je dat alsnog te doen. Hoewel de meningen uiteraard verdeeld zijn heb ik het gevoel, dat een meerderheid van de kijkers het met mij eens is, dat de inmiddels verlopen “jeune premier” Wauw en zijn onherkenbare tafelgenoot Pitteman zich gisteravond hebben gediskwalificeerd. Maar genoeg daarover; als je het de moeite waard vindt schrijf je er wel over, lijkt me.

    Veel meer aandacht verdient je ook m.i. geweldige beschouwing over pensioen in Nederland toen en nu.
    Je legt heel helder de vinger op die overklaarbare tegenstrijdigheid, die kleeft aan het nog steeds bestaan van die verplichte deelneming. En wat mij betreft is de verklaring die je er voor geeft [greep op de miljarden houden] de enige correcte.
    Vanuit die situatie is het ook niet echt vreemd, dat die directeur van dat A&O langs zijn neus weg even laat weten wat hij met het nog aanwezige geld denkt te gaan doen nadat het pensioenfonds is gestopt. De termen inspraak van of overleg met deelnemers en gepensioneerden komen niet aan de orde, waaruit je mag afleiden, dat de gedachte eraan niet bij hem is opgekomen.

   • Uit de VK werd me duidelijk wat er heeft gespeeld bij dat illustere duo. Maar of ik het zal terugkijken …… inhoudsloze programma’s, waarin ego’s belangrijker zijn dan integer discussiëren zijn niet mijn hobby.
    En wat terugkijken betreft heb ik al Tegenlicht op de agenda staan en daarmee is mijn TV-kijktijd voor vandaag grotendeels opgebruikt.

  • Had je dit geweldige verhaal al klaar liggen of zo? Als het zomaar uit je keyboard is gekomen dan verdien je een medaille, Hans. Niet alleen is mijn vraag meer dan beantwoord [ik ben het nu dan ook helemaal eens met de stelling, dat zowel je beroepskeuze als je gedwongen pensioenfondskeuze je enorme schade kan opleveren] maar is mij voortreffelijk uit de doeken gedaan hoe die hele pensioenbusiness is ontstaan en is uitgegroeid tot onderdeel van het grote casino. Heel veel dank!

 7. 500 deelnemers en pensioentrekkers …. hoe maak je daar in hemelsnaam een vuist mee? Een belangrijk deel van die 500 zullen waarschijnlijk ook nog eens mensen zijn, die bij A&O Services hun dagelijks brood verdienen en in die hoedanigheid er niet aan zullen durven denken om al teveel protest te laten horen. Want je toekomstig pensioen voor 1/4 zien verdampen is één, maar het risico lopen dat je bij het laten horen van een door woede en verontwaardiging gevoede grote bek ook nog je baan zou kunnen verliezen of je carrierepad ineens een U-turn ziet maken is heel wat anders.
  Nee, het lijkt mij, dat als de behoefte aan protest er is [en ik zou er vreemd van opkijken als dat niet zo zou zijn] dan zal die van de kant van gepensioneerden moeten komen. En de ervaring leert, dat de verzetskiem daar meestal al is uitgebloeid.
  Wat dat betreft is het lovenswaardig dat jij je met deze kwestie bezig houdt, RadaR. Dat meen ik. En uiteraard wens ik je/jullie daar alle mogelijke succes bij. Zoek als het mogelijk is desnoods de publiciteit [RTL-Z heeft zich al geïnteresseerd getoond, dus het begin is er]. En hou me/ons op de hoogte, wil je.

 8. Net via mijn rondje VK ontdekt, dat Nederland weer een “talent” heeft gewonden, wat zich naar het Songfestival laat verschepen om daar via een laatste plaats een glanzende carriere te gaan opbouwen. 🙂
  Inmiddels is daarmee duidelijk, dat “bad taste” nu al voor 2,3 miljoen Nederlanders de gewoonste zaak van de wereld is. En dat aantal blijft groeien.

  Maar terug naar het onderwerp. De anderen hebben er al het een en ander over gezegd, dus ik kan kort zijn. Bij mij is de indruk ontstaan, dat het bestuur van dat fonds bij monde van haar voorzitter [c.q. de directeur] heel duidelijk laat blijken, dat ze de impact van een korting van bijna 20% niet kunnen [of willen] inschatten. De schrik bij mensen, die zo’n mededeling per kille zakelijke brief ontvingen moet enorm zijn.
  Onbegrijpelijk vind ik zonder meer wat die directeur in het interview allemaal uitkraamt. Daarnaast maakt de man niet werkelijk de indruk te zitten met de boodschap, die hij brengt. Terwijl er reden aanwezig is [elders wordt daar al wat over gezegd] om aan te nemen, dat er de nodige vraagtekens bij het beleggingsbeleid kunnen worden gezet. Want een tekort/verlies van 10 miljoen op een belegd vermogen van 60 miljoen ontstaat niet in een dag. [Wat zijn trouwens swaptions????].

  • Nou, P. , die directeur doet wel pogingen de pijn een beetje te verzachten. Van 79% per 31-12-2011 is de dekkingsgraad alweer naar 84% gestegen. Even snel rekenend zou dat betekenen, dat de korting zo’n 3% minder zou kunnen worden. De deelnemers en pensioentrekkers van A&O Services zouden bijna de vlag mogen uithangen, zo proef ik aan de heer de Soet.
   En kijk, de beleggingen in Italiaanse en Franse staatspapieren gaan inmiddels ook goed. Dus beste A&O-deelnemers, maak u nou niet direct al te grote zorgen. De brief die u kreeg was alleen maar een “geruststellertje” voor de DNB. Het is jammer, dat die brief ook meteen als een bominslag voor jullie is overgekomen.
   Maar de directeur stelt jullie extra gerust als hij zegt, dat jullie over een jaar van hem en zijn krakkemikkige pensioenwinkel zullen af zijn. “En die pensioenverzekeraar, dat gaan wij zoals alles wat we tot nu toe deden prima voor jullie regelen. Inspraak is niet nodig, wij als A&O komen daar prima uit.”
   Jullie kunnen rustig gaan slapen, het komt allemaal goed, zelfs als het niet goed komt.

 9. Het lijkt haast wel of die directeur de ernst van de zaak voor deelnemers en pensioengerechtigden niet zuiver ziet! Voor die man is een teruggang in inkomen met >25% in 4 jaar waarschijnlijk iets volkomen wezensvreemd.
  En het luchtige toontje waarop hij en passant even meldt, dat “we toch gaan stoppen met dat fonds” is werkelijk stuitend.
  Ik wil niet stoken, hoor, maar als er ooit een gebeurtenis in pensioenland is die uitnodigt, nee wat zeg ik, die dwingt tot een reactie in de vorm van een afkeuring dan lijkt dat het geschetste geval wel.
  Ik volg het verloop met belangstelling, RadaR.

 10. Ik wil ook graag mijn duit in het zakje doen, want mijn mond heeft zich eindeijk weer gesloten. Die viel namelijk met een klap open na lezing van je log en de vastlegging van dat interview met die directeur.
  Allereerst heb ik er eens wat cijfers bijgezocht en met name de door de Pensioenfederatie gepubliceerde lijst met pensioenfondsen, die gaan korten.
  In ander verband kwam die lijst al eens ter sprake.
  Inderdaad ontbreekt dat A&O Ondernemingspensioenfonds op de lijst. Dit zal niet volgens de regels en/of afspraken zijn geweest. De “smoes” die de directeur ophangt is wel van een heel triest nivo. Hij wilde geen onrust opwekken, wat hij vervolgens met dat interview enthousiast en nogal stupide wel doet.
  Ik heb begrepen dat A&O Services, zoals het bedrijf voluit heet, een adminstratiekantoor is waar allerlei regelingen en regelingetjes voor de schilders- en afwerkingsbedrijven worden uitgevoerd. Via de site werd me duidelijk, dat men zich ook in zekere zin op de commerciële markt beweegt. Ook waar het pensioenen betreft. Zo las ik dat nog maar recent een klein pensioenfonds A&O heeft ingehuurd voor de verzorging van haar administratie e.d. Op grond waarvan A&O als betrouwbaar werd beoordeeld is niet na te gaan, maar de wijze waarop ze haar eigen ondernemingspensioenfonds naar de ondergang lijkt te hebben geleid kan nooit een pré zijn geweest.
  Nog krommer [en tegelijk discutabeler] wordt het als ik die De Soet in dat interview hoor verklaren, dat alle andere pensioenfondsen onder beheer van A&O het goed doen. Het ondernemingspensioenfonds blijkt het zwarte schaap van de familie te zijn. Het getuigt van weinig verfijning, dat die man zich daar zo open over uitlaat en dan ook nog eens op het moment, waarop de beroerde positie van het fonds naar buiten komt.
  Ook al eerder in andere discussies constateerden wij, dat er grote discrepanties in de mate van getroffen worden van deelnemers door die korting zullen blijken te zijn. Dat vloeit overduidelijk voort uit de soms hoog oplopende verschillen in dekkingsgraden van de verschillende pensioenfondsen. Zou jouw kennis i.p.v. A&O voor een administratieve loopbaan als ambtenaar hebben gekozen dan zou hij nu 0,5% gekort worden i.p.v. 18,8%. Het onweerlegbare bewijs, dat de wettelijk vastgelegde verplichte deelneming, die in de beginjaren van het pensioengebouw in Nederland [rond 1950 vorige eeuw] een bedoeld beschermend karakter had, sinds de tijd, dat pensioenfondsen een soort investeringsbanken zijn juist het tegengesteld effect heeft: grote groepen deelnemers en pensioentrekkers worden t.o.v. andere groepen op een verschrikkelijke onevenredige manier met huizenhoge schade opgezadeld.
  Nog 1 tip: negeer niet wat die directeur in het interview zei over de beëindiging van het fonds. M.n de opmerking, dat wordt gedacht aan het overgaan naar een pensioenverzekeraar moet alle bellen gaan laten rinkelen.
  [Je wist dat ik met deze lange reactie zou komen 🙂 ]

  • Ik wist het inderdaad Paul, zoals ik ook wist dat je met een inhoudelijk sterke reactie zou komen. Daarvoor mijn dank.
   Het is nauwelijks frappant te noemen, dat jij, maar ook de anderen zaken aanroeren, die ook al mijn aandacht hadden en hebben.
   Wanprestatie, onvolledige en slechte communicatie, wegduikgedrag door de slechte boodschap zo lang mogelijk verborgen te houden en daarmee bewust dan wel onbewust bij deelnemers de indruk laten ontstaan, dat de klap nooit zo groot zou zijn als nu plompverloren wordt uitgedeeld. Zo maar wat aspecten, die bij mij in de molen zitten. Ik ga er deze week nog verder met het slachtoffer over praten, waarbij ook wordt nagegaan hoe breed de verontwaardiging onder betrokkenen leeft. Jullie horen hier nog meer over.

  • Heel goed,Paul, dat je zo helder wijst op de navrante ongelijkheid, die het gevolg is van die uit de oertijd stammende verplichte deelneming. Maar men weigert daar iets aan te doen, nog steeds onder de kutsmoes van “bescherming”. De werkelijke reden is, dat snapt zelfs een stemmer op het Songfestivalliedje, dat men weigert de greep op de miljarden los te laten.
   Terecht wijs je ook op de risico’s van overgaan naar een pensioenverzekeraar. Omdat zulks vrijwel neerkomt op het overdragen van je pensioencenten aan een beroepsspeler in het grote casino, wat de beleggingsmarkt heet.

 11. Wow …. wat een voetbalmiddag! Ook gekeken? Dat was genieten!
  Dat laatste geldt niet voor de teneur van het waargebeurde verhaal waar je ons nu op vergast.
  Ik zou hele bossen vragen kunnen stellen, maar die zullen alleen door direct betrokkenen kunnen worden beantwoord. Zoals: is er gedurende al die jaren nooit tussentijds door het fonds communicatie geweest over de werkelijk desastreuze staat van dat fonds? Want het komt nu over alsof pas deze maand aan de deelnemers echt duidelijk is gemaakt hoe beroerd de zaak er voorstaat. Riekt naar dat dempen van die put nadat de pensioengelden in rook zijn opgegaan.
  Dat interview heb ik met de grootste verbazing gelezen; wat is dat voor een “halve zool” die directeur? Die overtreedt openlijk werkelijk alle regels.
  Ik ben dondersbenieuwd hoe dit verder gaat aflopen.

 12. Dit vergt wel even tijd om in zijn geheel te kunnen becommentariëren. Maar twee vragen doemen al meteen bij me op.
  Is de [beschamende] performance van dit pensioenfonds nooit reden geweest voor DNB of het Verbond van Pensioenverzekeraars om curatele te overwegen?
  Is diezelfde performance geen voldoende grond voor het bestuur om haar functie neer te leggen? Of dat bestuur door de verenigde deelnemers weg te zenden?
  Al schrijvend komt meteen al een 3e vraag: hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid voor deze wanvertoning?
  I’ll be back. 🙂

 13. Wat een afschrikwekkend verhaal! Vol met feiten en gebeurtenissen, die als voeding voor een verschrikkelijke woede kunnen dienen. En dat waarschijnlijk ook zullen doen. Riekt dit niet heel sterk naar wanprestatie? 18,8% …. good God!

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s